Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
 • Jak wypełnić druk deklaracji DL-1? Instrukcja krok po kroku.

  Kompleksowy poradnik, który pokaże Ci jak prawidłowo uzupełnić druk deklaracji DL-1 na podatek leśny. Aby zrobić to szybciej skorzystaj z naszego kalkulatora deklaracji DL-1 ON-LINE.

Wypełnienie tradycyjnej Deklaracji DL-1 - instrukcja krok po kroku

Osoby prawne – spółki (w tym spółki, które nie posiadają osobowości prawnej), organizacje, fundacje – posiadające prawo władania gruntami leśnymi, zobowiązane są do złożenia deklaracji DL-1.

Co ważne, również osoby fizyczne, które posiadają grunty leśne we współwłasności z osobą prawną, zobowiązane są do złożenia formularza DL-1 (w przeciwieństwie do pozostałych osób fizycznych, które obowiązuje informacja IL-1).

 

Druk DL-1 – jak poprawnie wypełnić formularz?

Ważne!

Wypełniając dokument w papierowej wersji, postaraj się, aby Twoje pismo było jak najbardziej czytelne dla organu podatkowego. Używaj wyraźnych, drukowanych liter i długopisu lub pióra o czarnym bądź niebieskim tuszu.

Aby uzupełnić pozycję nr 1, podaj swój identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL.

W związku z tym, że deklaracja DL-1 przeznaczona jest przede wszystkim dla osób prawnych, w zdecydowanej większości przypadków konieczne będzie podanie numeru NIP. PESEL powinni wpisać tylko podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są płatnikami podatku VAT – np. osoby fizyczne, które posiadają grunty leśne we współwłasności z osobą prawną.

Pole nr 2 wypełnia organ podatkowy. Pozostaw to miejsce puste

 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

Aby wypełnić sekcję A, wpisz:

4. Nazwę i adres siedziby organu podatkowego – wskaż miejsce składania deklaracji. Powinien być to organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów leśnych.

5. Cel złożenia formularza – zaznacz właściwe pole:

 • Kwadrat nr 1 – w przypadku, gdy składasz nową deklarację o lasach (wybierz to pole, jeżeli zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego lub składasz kolejną deklarację roczną).
 • Kwadrat nr 2 – jeśli składasz korektę (w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego w trakcie roku lub w celu skorygowania błędów).

6. Okres, od którego informacja obowiązuje – określ miesiąc (dotyczy bieżącego roku podatkowego), w którym powstał lub ustał obowiązek podatkowy bądź zaistniały okoliczności, na skutek których zmieniła się wysokość opodatkowania podatkiem leśnym.

 

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

W sekcji B zaznacz jedną z dostępnych opcji:

 • Kwadrat nr 1 – w przypadku, gdy jesteś właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem gruntów leśnych.
 • Kwadrat nr 2 – wybierz ten wariant, jeśli jesteś współwłaścicielem, współużytkownikiem wieczystym lub współposiadaczem gruntów leśnych.

 

C. DANE PODATNIKA

W tej części deklaracji wpisz dane identyfikacyjne oraz adresowe. Informacje, jakie należy podać w części pól (10-11) będą zależne od tego, czy składasz deklarację jako osoba fizyczna czy jako osoba prawna.

CZĘŚĆ C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Uzupełnij informacje we wskazanych polach.

W pozycji nr 8 wybierz jeden z kwadratów:

 • Kwadrat nr 1 – jeżeli składasz deklarację jako osoba fizyczna.
 • Kwadrat nr 2 – jeżeli składasz deklarację jako osoba prawna.
 • Kwadrat nr 3 – jeżeli składasz deklarację jako jednostka organizacyjna (np. jako spółka nieposiadająca osobowości prawnej).

Jeżeli rozliczasz się jako osoba fizyczna:

 • W polu nr 9 podaj nazwisko.
 • W polu nr 10 podaj pierwsze imię.
 • W polu nr 11 podaj identyfikator REGON, o ile został nadany. Jeżeli nie posiadasz REGON-u, pozostaw to pole puste.
 • Jeżeli nie posiadasz numeru PESEL, wypełnij pola: 12. (data urodzenia), 13. (imię ojca), 14. (imię matki).

Jeżeli składasz deklarację jako osoba prawna:

 • W polu nr 9 podaj nazwę pełną organizacji.
 • W polu nr 10 podaj nazwę skróconą.
 • W polu nr 11 podaj REGON spółki lub jednostki organizacyjnej.
 • Pola 12, 13, 14 pozostaw puste.

CZĘŚĆ C.2. ADRES SIEDZIBY LUB ZAMIESZKANIA

Wypełnij pozycje 13-21, podając swój aktualny adres zamieszkania (w przypadku osób fizycznych) lub adres siedziby (w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi).

CZĘŚĆ C.3. ADRES DO DORĘCZEŃ

Aby otrzymywać korespondencję z organu podatkowego na adres inny niż podany w części C.2., podaj adres do doręczeń, wypełniając pola 24-32.

Jeżeli Twój adres siedziby lub zamieszkania stanowi adres do doręczeń, pozostaw część C.3. niewypełnioną.

 

D. DANE O LASACH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

W sekcji D należy określić powierzchnię lasów oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawkę podatku oraz kwotę podatku za okres, którego dotyczy deklaracja.

Podaj wymagane informacje, trzymając się poniższej instrukcji:

 • W polu nr 33 podaj powierzchnię lasów.
 • W polu nr 36 określ powierzchnię lasów, które należą do rezerwatów przyrody lub parków narodowych

Ważne!

Powierzchnię lasów należy podać w hektarach, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

 • W polach nr 34 i 37 podaj obowiązującą stawkę podatku za dany rodzaj gruntu.
 • W polach nr 35 i 38 podaj kwotę podatku, jaką należy opłacić – pomnóż podstawę opodatkowania (powierzchnię lasu) przez stawkę podatku. Jeżeli nie składasz deklaracji za cały rok, pamiętaj o wyliczeniu kwoty proporcjonalnej do liczby miesięcy, których dotyczy deklaracja DL-1.

 

E. WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO I RAT PODATKU

Ta sekcja formularza służy określeniu całkowitej kwoty podatku oraz wysokości rat, w jakich będziesz ją opłacać.

W pozycji nr 39 podaj łączną kwotę podatku za okres, którego dotyczy deklaracja. Aby ją obliczyć, zsumuj kwoty z pól nr 35 i 38.

Jeżeli składasz korektę deklaracji (w pozycji nr 5 zaznaczyłeś/aś kwadrat nr 2), w polu nr 40 określ kwotę podatku za miesiące nieobjęte deklaracją. Aby ją obliczyć, zsumuj miesięczne kwoty podatku za miesiące, których nie obejmuje składana korekta (miesiące, w których nie został opłacony należny podatek).

W polu nr 41 podaj sumę pozycji 39 i 40, po zaokrągleniu do pełnych złotych (jeżeli końcówka uzyskanej kwoty wynosi mniej niż 50 groszy, pomiń ją; jeżeli wynosi 50 groszy lub więcej, zaokrąglij ją do 1 zł). Uzyskana kwota to wysokość Twojego zobowiązania podatkowego.

Obliczony podatek (wartość z pozycji 41) należy podzielić proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Przykładowo, jeżeli opłacasz podatek za cały rok, uzyskaną kwotę podziel przez 12.

W pozycjach 42-53 wpisz wysokość miesięcznej raty. Suma kwot w polach 42-53 musi być równa wysokości zobowiązania podatkowego, przedstawionego w pozycji 41.

Ważne!

Jeżeli całkowita kwota podatku jest równa lub mniejsza niż 100 zł, podatek należy opłacić jednorazowo, w terminie pierwszej raty.

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Deklarację DL-1 należy złożyć wraz z załącznikami ZDL-1 i ZDL-2 (tylko w przypadku zwolnionych przedmiotów opodatkowania).

W polach nr 54 i 55 należy określić liczbę załączników ZDL-1 i ZDL-2, jaką dołączasz do deklaracji.

 

G. KONTAKT DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE DEKLARACJI I DODATKOWE INFORMACJE

Wypełnienie sekcji G jest dobrowolne. Jeżeli nie chcesz podawać informacji, pozostaw tę część pustą.

W polach 56-57 podaj dane kontaktowe osoby, która odpowiada za przygotowanie deklaracji DL-1.

W pozycji nr 58 możesz wpisać dodatkowe informacje, jakie chcesz przekazać organowi podatkowemu (np. przyczynę powstania lub ustania obowiązku podatkowego, powód złożenia korekty).

 

H. PODPISY

W tej sekcji formularza należy złożyć podpisy podatnika oraz osób, które go reprezentują.

CZĘŚĆ H.1. – w tej części podaj dane podatnika.

CZĘŚĆ H.2. – dotyczy osób reprezentujących podatnika

 

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Pozostaw tę sekcję pustą – to miejsce przeznaczone na uwagi organu podatkowego.

Gotowe! Właśnie wypełniłeś/aś deklarację DL-1. Aby dopełnić wszystkich formalności przygotuj również załączniki, które stanowią integralną część deklaracji: ZDL-1 i ZDL-2 (tylko w przypadku zwolnionych przedmiotów opodatkowania).

Ważne!

Nie masz ochoty wypełniać deklaracji oraz wymaganych załączników ręcznie? Skorzystaj z elektronicznych formularzy Przyjaznych Deklaracji. Nasz system przeprowadzi Cię przez cały proces i pozwoli na przesłanie deklaracji (wraz z załącznikami) do wybranego urzędu.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE

 

Załącznik do deklaracji na podatek leśny ZDL-1

W załączniku ZDL-1 należy przedstawić informacje o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym.

Sprawdź, jak wypełnić dokument.

W polu nr 1 podaj identyfikator podatkowy NIP lub PESEL (jeżeli składasz deklarację jako osoba fizyczna, niebędąca płatnikiem VAT i nieprowadząca działalności gospodarczej).

Pozycja nr 2 przeznaczona jest dla organu podatkowego. Pozostaw to miejsce puste.

W polu nr 3 wpisz numer załącznika. Liczba załączników, jakie musisz złożyć, będzie zależała od ilości gruntów leśnych, które posiadasz (w jednym załączniku możesz zamieścić informacje o 8 gruntach).

 

A. DANE PODATNIKA

W polu nr 4 podaj nazwisko (dotyczy osób fizycznych) lub nazwę pełną. W pozycji nr 5 wpisz pierwsze imię lub nazwę skróconą.

Uwaga!

Dane z sekcji A muszą pokrywać się z informacjami przedstawionymi w części C.1. deklaracji DL-1.

B. DANE O POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

W tej sekcji należy przedstawić informacje o gruntach leśnych, które podlegają opodatkowaniu podatkiem leśnym.

CZĘŚĆ B.1. – Dotyczy lasów, z wyjątkiem gruntów leśnych, które stanowią część rezerwatów przyrody i parków narodowych.

 • Kolumna A – należy określić położenie lasów, wskazując adres (w tym dzielnicę).
 • Kolumna B – w tym miejscu podaj numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów.
 • Kolumna C – wpisz numer obrębu, wraz z numerem arkusza mapy ewidencyjnej (o ile działki numerowane są w ramach arkusza mapy).
 • Kolumna D – podaj numer działki.
 • Kolumna E – określ powierzchnię działki w hektarach (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku).
 • Kolumna F – wskaż, jaka formę władania gruntem leśnym odpowiada Twojej sytuacji (prawo własności, użytkowanie wieczyste, posiadanie samoistne, posiadanie zależne, posiadanie bez tytułu prawnego).

CZĘŚĆ B.2. – Dotyczy lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

Wypełnij tę sekcję w taki sam sposób, jak część B.1. załącznika.

Załącznik ZDL-2

W załączniku ZDL-2 należy przedstawić dane o poszczególnych przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania podatkiem leśnym, niewykazanych w deklaracji DL-1.

Aby poprawnie wypełnić dokument, postępuj według poniższych wskazówek.

W polu nr 1 wpisz identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL (jeżeli składasz deklarację jako osoba fizyczna). Pozycja nr 2 musi pozostać pusta – wypełnia ją organ podatkowy.

Pole nr 3 służy określeniu numeru załącznika ZDL-2.

Ważne!

W sytuacji, gdy liczba pozycji na jednym załączniku ZDL-2 nie jest wystarczająca, należy złożyć kolejny załącznik, nadając mu kolejny numer.

A. DANE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI C.1. DEKLARACJI DL-1

Jeżeli składasz deklarację jako osoba fizyczna, w polach 4-5 podaj swoje imię i nazwisko. Osoby prawne wpisują w tym miejscu nazwę pełną (pozycja 4) oraz nazwę skróconą (pozycja 5).

Wszystkie dane, jakie wykazujesz w sekcji A, muszą być zgodne z częścią C.1. deklaracji DL-1.

 

B. DANE O POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

Tę sekcję formularza należy uzupełnić analogiczne do części B załącznika ZDL-1.

Jedyna różnica dotyczy kolumny f, w której należy wskazać podstawę prawną zwolnienia z opodatkowania (zgodnie z jednostką redakcyjną z ustawy lub uchwały gminy).

Gotowe!

Teraz wystarczy, że dostarczysz dokumenty do wybranego urzędu. Możesz zrobić to osobiście lub wysłać deklarację i załączniki pocztą. Pamiętaj również, że wszystkie dokumenty możesz szybko i wygodnie wypełnić za pośrednictwem Przyjaznych Deklaracji!

WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ DL-1 ONLINE
Loading...