Deklaracja dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Urząd Miejski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej rozwiązania Przyjazne Deklaracje dla Miasta Bydgoszczy.
 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne cyfrowo

 • Pliki do pobrania .json nie są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .json są pliki w formacie .pdf.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz dostawcę rozwiązania Przyjazne-Deklaracje.pl spółka O4B z siedzibą w Lublinie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dr Agnieszka Bańkowska – dyr. Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy – Koordynator ds. dostępności, e-mail: [email protected]

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (52) 58-59-132.

Procedura Wnioskowo-Skargowa

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.um.bydgoszcz.pl odpowiada: dr Agnieszka Bańkowska

Skargę można złożyć:

 1. pocztą na adres:

Prezydent Miasta Bydgoszczy

ul. Jezuicka 2

85-102 Bydgoszcz

 1. drogą elektroniczną na adres: [email protected]

Koordynator ds. dostępności: dr Agnieszka Bańkowska – dyr. Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, e-mail: [email protected], tel.: +48 (52) 58-59-132.

Każdy ma prawo:

 • powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej oraz eementów niedostępnych cyfrowo)
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony internetowej, aplikacji lub elementu strony lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego której dotyczy żądanie,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności wskazanej w żądaniu nie jest możliwe, powinno ono nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta może złożyć skargę do podmiotu publicznego w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy , w których załatwiane są sprawy podatków i opłat lokalnych:

ul. Jezuicka 6-14:

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Wejścia przez 1-2 stopnie.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Brak możliwości dotarcia na piętra.

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Brak miejsc dedykowanych. Ogólnodostępne na terenie Starego Miasta.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Brak.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego.

Brak tłumacza języka migowego

Dodatkowe informacje

Przyjazne Deklaracje obsługują pliki binarne, które stanowią edytowalną postać przygotowywanej deklaracji, w związku z tym nie ma możliwości otworzenia ich przez czytniki ekranowe.

Elementy, które wchodzą w skład struktury strony oraz udostępnione na niej treści, są analizowane pod względem możliwych usprawnień.