Przykro nam :( Internet Explorer stwarza problemy techniczne.
Otwórz Przyjazne Deklaracje w jednej z wymienionych przeglądarek:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Microsoft Edge
Opera
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
 • Deklaracja dostępności

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Urząd Miejski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej rozwiązania Przyjazne Deklaracje dla Miasta Poznania.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne cyfrowo

 • Pliki do pobrania .json nie są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .json są pliki w formacie .pdf.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz dostawcę rozwiązania Przyjazne-Deklaracje.pl spółka O4b z siedzibą w Lublinie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Skrzypczak.

E-mail: [email protected]

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: :+48 61 878 5350. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura Wnioskowo-Skargowa

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących bip.um.poznan.pl odpowiada: Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania:

e-mail: [email protected], tel. +48 61 878 5350.

Koordynator ds. dostępności: Agnieszka Maciejewska, e-mail: [email protected], tel. +48 61 878 58 32.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Prezydenta Miasta Poznania:

61-841 Poznań,  pl. Kolegiacki 17, e-mail: [email protected], tel. +48  61 87 85 341.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności siedziby Urzędu Miasta Poznania , w których załatwiane są sprawy podatków i opłat lokalnych można przeczytać na stronie Niepełnosprawni.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Urząd Miasta zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące wsparcie:

 1. Bezpłatne usługi tłumacza języka migowego (w trakcie załatwiania sprawy urzędowej), w systemach
  • polskiego języka migowego (PJM),

  • systemu językowo-migowego (SJM),

  • sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKGON)

 2. Dyżur tłumacza migowego w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. K. Libelta 16/20, w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00.
 3. Informacje o usłudze można uzyskać za pośrednictwem Biura Poznań Kontakt, stosując następujące kanały kontaktu z osobami głuchoniemymi:

Dodatkowe informacje

Elementy, które wchodzą w skład struktury strony oraz udostępnione na niej treści, są analizowane pod względem możliwych usprawnień.

Loading...