Deklaracja dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Urząd Miasta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej rozwiązania Przyjazne Deklaracje dla Oleśnicy.
 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne cyfrowo

 • Pliki do pobrania .json nie są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .json są pliki w formacie .pdf.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz dostawcę rozwiązania Przyjazne-Deklaracje.pl spółka O4B z siedzibą w Lublinie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Pawlaczyk.

E-mail: [email protected]

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 717 982 110. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura Wnioskowo-Skargowa

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących https://idumolesnica.bip.gov.pl/ odpowiada: Michał Pawlaczyk:

e-mail: [email protected], tel. +48 717 982 110.

Koordynator ds. dostępności: Michał Pawlaczyk, e-mail: [email protected], tel. +48 717 982 110.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Burmistrza Miasta Oleśnicy: 56-400 Oleśnica, Rynek-Ratusz 1

e-mail: [email protected],

tel. +48 71 798 21 03.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Miasta Oleśnicy, w których załatwiane są sprawy podatków i opłat lokalnych: Rynek-Ratusz 1

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach (wejście do budynku od strony ul. 3- Maja),
 • w budynku znajduje się Punkt Informacyjny, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą załatwić wszystkie sprawy,
 • toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Urząd Miasta Oleśnicy realizuje obsługę osób niesłyszących za pośrednictwem tłumacza PJM (polskiego języka migowego), tłumacza SJM (systemu językowo-migowego).

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym fakcie Urząd na 3 dni robocze przed planowanym dniem załatwienia sprawy

Dodatkowe informacje

Przyjazne Deklaracje obsługują pliki binarne, które stanowią edytowalną postać przygotowywanej deklaracji, w związku z tym nie ma możliwości otworzenia ich przez czytniki ekranowe. Elementy, które wchodzą w skład struktury strony oraz udostępnione na niej treści, są analizowane pod względem możliwych usprawnień.