Deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych

Kreator Deklaracji DT-1 ONLINE i import danych o pojazdach z pliku EXCEL na podatek od środków transportowych pozwoli Ci szybko, poprawnie wypełnić i policzyć deklarację DT-1 oraz złożyć dokument elektronicznie w Twoim Urzędzie. Sprawdź!

Deklarację DT-1 muszą wypełnić m.in. właściciele środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony. Jeśli nim jesteś, Twoim obowiązkiem jest złożenie deklaracji i uiszczenie należnego podatku. Są jednak wyjątki - niektóre pojazdy mogą być zwolnione lub wstrzymane z uiszczania opłat.

Co podlega opodatkowaniu?

 • samochody ciężarowe mające dopuszczalną masę całkowitą powyżej 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe i balastowe z naczepą lub przyczepą o masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, które wraz z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton,
 • autobusy.

Co stanowi podstawę opodatkowania?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podstawę do wyliczenia wysokości opłaty stanowi liczba posiadanych środków transportowych oraz stawki określone w danej gminie. Stawki podatku uchwala organ podatkowy. Są one zależne między innymi od roku produkcji pojazdu, liczby miejsc (w przypadku autobusów) lub wpływu pojazdu na środowisko naturalne.

Kto płaci podatek?

Podatek od środków transportowych przeznaczony jest dla:

 • właściciele środków transportowych,
 • jednostki bez osobowości prawnej, na które zarejestrowany jest środek transportowy,
 • posiadacze pojazdów zarejestrowanych na terytorium Polski jako powierzone przez obcokrajowca podmiotowi polskiemu.

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyto środek transportowy lub pojazd ten został ponownie dopuszczony do ruchu.

Podatnicy są zobowiązani corocznie składać deklarację na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są:

 • wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego,
 • zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika,
 • korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji
 • przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Jeśli dany pojazd stanowi współwłasność, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach - osobach fizycznych i prawnych.

Podatek od środków transportowych?

Skorzystaj z kalkulatora, który policzy za Ciebie podatek i stworzy Twoją deklarację DT-1 online.

Przygotuj DT-1

Kiedy trzeba zapłacić podatek?

Podatek od środków transportu płaci się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego.

Gdy obowiązek podatkowy powstał:

Po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września:

 • pierwsza rata płatna jest 14 dni od powstania obowiązku,
 • druga rata do 15 września.

1 września i po 1 września:

 • pierwsza rata płatna 14 dni od dnia powstania obowiązku (płatność tylko w jednej racie).

W każdym kolejnym roku od powstania do momentu wygaśnięcia obowiązku podatkowego:

 • pierwsza rata płatna 15 lutego,
 • druga rata płatna 15 września.

Wpłaty należy dokonać na indywidualny rachunek przypisany do współwłasności lub rachunek budżetu miasta bądź gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Stawki

Stawki podatku ustala rada gminy na dany rok. Natomiast ogólne zasady znajdują się w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki mogą różnić się w zależności od rocznika pojazdu, liczby miejsc do siedzenia oraz tego, jak dany pojazd wpływa na środowisko naturalne. Aby prawidłowo wypełnić deklarację, sprawdź aktualne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w twojej gminie.

Zwolnienia

Pojazdy, które mogą być zwolnione od podatku to:

 • środki transportowe, które należą do przedstawicieli państw, urzędów konsularnych lub są wykorzystywane do misji zagranicznych,
 • środki transportowe, które stanowią zapasy mobilizacyjne (pojazdy wojskowe, które nie są używane przez osoby fizyczne) oraz pojazdy używane do celów specjalnych np. pojazdy policji, straży granicznej czy CBA,
 • pojazdy zabytkowe.

Terminy i płatności

Powstanie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy rozpoczyna się w pierwszym dniu miesiąca, który następuje po tym, w którym środek transportowy został:

 • nabyty od innego podmiotu lub osoby fizycznej która zarejestrowała pojazd na terenie Polski,
 • zarejestrowany w Polsce w przypadku pierwszej rejestracji,
 • ponownie dopuszczony do ruchu po czasie wycofania go z ruchu drogowego.

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek ten w przypadku podatku od środków transportowych wygasa w ostatnim dniu miesiąca, w którym pojazd został

 • wycofany z ruchu,
 • wyrejestrowany czasowo,
 • wygasł termin powierzenia go danemu podmiotowi

Terminy złożenia deklaracji

14 dni od momentu powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego oraz do 15 lutego każdego kolejnego roku.

Jak złożyć deklarację?

Podatnicy, których przytłacza załatwianie formalności w urzędach lub którym brakuje na to czasu mają inne wyjście – skorzystanie z kalkulatora podatku od środków transportowych. Deklarację DT-1 można w prosty sposób wypełnić i złożyć online wraz z uzyskaniem sugestii na temat dobranych stawek. To rozwiązanie wygodne, pozwalające zaoszczędzić czas, a w przypadku posiadaczy wielu aut – zbierające wszystkie dane w jednym miejscu.

 1. Wypełnij deklarację o posiadaniu środków transportowych do 15 lutego.
 2. Dołącz dokument, który potwierdza nabycie pojazdu.
 3. Dostarcz dokumenty do Urzędu, któremu podlegasz (możesz to zrobić także online).
 4. Zapłać podatek w dwóch ratach – pierwsza do 15 lutego i druga do 15 września.
Podatek od środków transportowych?

Skorzystaj z kalkulatora, który policzy za Ciebie podatek i stworzy Twoją deklarację DT-1 online.

Przygotuj DT-1

Często zadawane pytania (FAQ)

Wypełnij deklarację DT-1 online

Podatek od środków transportowych (DT-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od środków transportowych, korekty deklaracji o środkach transportowych lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.