Druk IN-1

Sprawdź, jak prawidłowo wypełnić formularz, w jakim terminie go złożyć i jak dopełnić tego obowiązku wygodnie i szybko przez Internet.

Zakup działki, mieszkania czy budynku wymaga zapłaty podatku od nieruchomości. Aby ustalić jego wysokość, osoby fizyczne - w tym także prowadzące działalność gospodarczą - składają w urzędzie informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Kiedy osoba fizyczna składa deklarację DN-1 zamiast IN-1?
Jeśli jesteś osobą fizyczną, posiadasz nieruchomość we współwłasności (lub współposiadaniu) z osobami prawnymi (np. spółką z o.o.), spółką lub organizacją nieposiadającą osobowości prawnej wtedy wypełnił deklarację DN-1.

Co to jest IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych?

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, nazywana też wnioskiem IN-1 lub deklaracją IN-1 (błędnie, ponieważ deklaracja to dokument składany przez osoby prawne) to sformalizowany druk służący do przekazania danych o gruntach, budynkach i budowlach.

Formularz IN-1 składają osoby fizyczne, które nabyły nieruchomość - grunt (z budynkiem lub bez) mieszkanie itp. To jedyny określony w przepisach sposób na dokonanie zgłoszenia powstania obowiązku podatkowego.

Zgłoszenia nabycia nieruchomości dokonuje jej nowy właściciel, współwłaściciel itp. Na podstawie złożonej informacji IN-1 urząd określa wysokości podatku od nieruchomości. Podatnik będący właścicielem, użytkownikiem wieczystym itp. nieruchomości zostanie poinformowany o wysokości należnego podatku.

Co podlega pod podatek od nieruchomości?

Nieruchomości, które podlegają opodatkowaniu, to:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zasady dotyczące ustalenia wysokości podatku od nieruchomości zostały określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki podatku ustalane są indywidualnie przez każdą gminę. Nie mogą one jednak przekraczać wysokości stawek podatku określanych przez ministra finansów w drodze obwieszczenia jako stawki maksymalne.

Wysokość podatku zależy m.in. od wykorzystania nieruchomości - prywatnie lub na cele działalności gospodarczej, miejsca w którym położony jest przedmiot opodatkowania, czy znajdują się na nim obiekty budowlane itp.

Osoby fizyczne nie muszą samodzielnie obliczać swoich podatków. Na podstawie druku IN-1 urząd ustali wysokość podatku dla danej nieruchomości i wyśle odpowiednie pismo do jej właściciela.

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne opłacają w ratach proporcjonalnych odpowiednio do czasu trwania obowiązku podatkowego. Obowiązują następujące terminy: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jeśli wysokość opodatkowania nie przekracza 100 zł, konieczne jest uregulowanie całości podatku w terminie płatności pierwszej raty.

Należność z tytułu podatku można uregulować:

 • w kasie urzędu,
 • u inkasenta (jeśli został powołany),
 • online - przelewem na konto podane w decyzji.
Podatek od nieruchomości?

Skorzystaj z kreatora, który poprowadzi Cię krok po kroku i stworzy Twoją informację IN-1 online.

Przygotuj IN-1

Miejsce złożenia formularza IN-1

Druk IN-1 składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - w zależności od miejsca położenia przedmiotu opodatkowania. Wypełniony formularz można przekazać osobiście w urzędzie gminy lub za pośrednictwem poczty.

Druk IN-1 online można wypełnić i wysłać drogą elektroniczną. To szybszy i łatwiejszy sposób, który oszczędza podatnikowi m.in. konieczności stania w kolejkach. Platformą, za pośrednictwem której osoba fizyczna może przesłać do urzędu informację IN-1 jest ePUAP.

Elektroniczną wysyłkę znacznie usprawnia nowoczesne narzędzie, jakim są Przyjazne Deklaracje. Podatnikowi niepotrzebny jest wtedy wzór IN-1, ponieważ wygodny, intuicyjny kreator przeprowadzi go krok po kroku przez proces wypełniania formularza.

IN-1 - kiedy składać?

Złożenie informacji IN-1 online lub w tradycyjnej formie papierowej musi nastąpić w ciągu 14 dni od dnia, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego, czyli np. od dnia nabycia nieruchomości.

Obowiązek podatkowy powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyto nieruchomość. W przypadku wybudowania nowego budynku - pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono budowę.

Zgłoszenia na podatek od nieruchomości IN-1 musi dokonać każda osoba fizyczna, która nabyła grunt, budynek czy budowlę na prowadzenie działalności gospodarczej lub w celach prywatnych. Dotyczy to także podatników korzystających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Przykład wyliczenia terminu złożenia IN-1:

Mieszkanie w bloku zostało kupione 23 maja 2022 r. Informację IN-1 należy złożyć do 6 czerwca 2022 r.

Załączniki do druku IN-1

Do informacji IN-1 obowiązują trzy załączniki:

ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

Wzór wypełnienia IN-1

Formularz IN-1 może stwarzać pewne trudności osobie, która zgłasza nabycie nieruchomości po raz pierwszy i nie zna dobrze przepisów. Dlatego przed przystąpieniem do wypełnienia druku warto zgromadzić dokumenty związane z nieruchomością. To m.in. dane z księgi wieczystej, akt notarialny, dane z ewidencji gruntów i budynków, ewentualnie umowa dzierżawy.

Przedsiębiorcy powinni dodatkowo przygotować dokumentację architektoniczno-budowlaną, ewidencję środków trwałych, umowę najmu itp.

Trzeba też znać powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową obiektów budowlanych i budynków. Zwykle wymaga to wykonania odpowiednich pomiarów. Wszystkie te informacje oraz m.in. dane identyfikacyjne będą potrzebne do wypełnienia IN-1 druku aktywnego lub tradycyjnego. Na stronach internetowych urzędów często można znaleźć nie tylko formularze do pobrania, ale też przykładowy wzór wypełnienia IN-1.

Jak krok po kroku wypełnić IN-1 - Instrukcja Przyjaznych Deklaracji

Druk IN-1 online najłatwiej wypełnić i wysłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu Przyjaznych Deklaracji.

Instrukcja tworzenia IN-1 krok po kroku:

 1. Otwieramy kalkulator deklaracji podatkowej.
 2. Wybieramy miejsce składania druku IN-1 (po podaniu miasta lub kodu system wybierze odpowiedni urząd) oraz rok podatkowy.
 3. Zaznaczamy: cel, sposób złożenia deklaracji.
 4. Określamy rodzaj podmiotu składającego dokument (właściciel, współwłaściciel itp.).
 5. Podajemy dane identyfikacyjne podatnika i jego adres zamieszkania.
 6. Wybieramy rodzaj nieruchomości stanowiącej podstawę opodatkowania.
 7. Ewentualnie podajemy reprezentanta / pełnomocnika.

Informacja IN-1 sporządzona za pomocą Przyjaznych Deklaracji jest gotowa do wysłania. Na jej podstawie urząd obliczy należny podatek.

Podatek od nieruchomości?

Skorzystaj z kreatora, który poprowadzi Cię krok po kroku i stworzy Twoją informację IN-1 online.

Przygotuj IN-1

Często zadawane pytania (FAQ)

Wypełnij informację on-line

Podatek od nieruchomości

Kliknij aby przejść do kalkulatora