Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
 • Druk IN-1

  Sprawdź, jak prawidłowo wypełnić formularz, w jakim terminie go złożyć i jak dopełnić tego obowiązku wygodnie i szybko przez Internet.
Zakup działki, mieszkania czy budynku wymaga zapłaty podatku od nieruchomości. Aby ustalić jego wysokość, osoby fizyczne - w tym także prowadzące działalność gospodarczą - składają w urzędzie informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1)

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego

Kiedy osoba fizyczna składa deklarację DN-1 zamiast IN-1?

Jeśli jesteś osobą fizyczną, posiadasz nieruchomość we współwłasności (lub współposiadaniu) z osobami prawnymi (np. spółką z o.o.), spółką lub organizacją nieposiadającą osobowości prawnej wtedy wypełnił deklarację DN-1.

Co to jest IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych?

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, nazywana też wnioskiem IN-1 lub deklaracją IN-1 (błędnie, ponieważ deklaracja to dokument składany przez osoby prawne) to sformalizowany druk służący do przekazania danych o gruntach, budynkach i budowlach.

Formularz IN-1 składają osoby fizyczne, które nabyły nieruchomość - grunt (z budynkiem lub bez) mieszkanie itp. To jedyny określony w przepisach sposób na dokonanie zgłoszenia powstania obowiązku podatkowego.

Zgłoszenia nabycia nieruchomości dokonuje jej nowy właściciel, współwłaściciel itp. Na podstawie złożonej informacji IN-1 urząd określa wysokości podatku od nieruchomości. Podatnik będący właścicielem, użytkownikiem wieczystym itp. nieruchomości zostanie poinformowany o wysokości należnego podatku.

 

Co podlega pod podatek od nieruchomości?

Nieruchomości, które podlegają opodatkowaniu, to:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zasady dotyczące ustalenia wysokości podatku od nieruchomości zostały określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki podatku ustalane są indywidualnie przez każdą gminę. Nie mogą one jednak przekraczać wysokości stawek podatku określanych przez ministra finansów w drodze obwieszczenia jako stawki maksymalne.

Wysokość podatku zależy m.in. od wykorzystania nieruchomości - prywatnie lub na cele działalności gospodarczej, miejsca w którym położony jest przedmiot opodatkowania, czy znajdują się na nim obiekty budowlane itp.

Osoby fizyczne nie muszą samodzielnie obliczać swoich podatków. Na podstawie druku IN-1 urząd ustali wysokość podatku dla danej nieruchomości i wyśle odpowiednie pismo do jej właściciela.

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne opłacają w ratach proporcjonalnych odpowiednio do czasu trwania obowiązku podatkowego. Obowiązują następujące terminy: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jeśli wysokość opodatkowania nie przekracza 100 zł, konieczne jest uregulowanie całości podatku w terminie płatności pierwszej raty.

Należność z tytułu podatku można uregulować:

 • w kasie urzędu,
 • u inkasenta (jeśli został powołany),
 • online - przelewem na konto podane w decyzji.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 w kilka minut.

WYPEŁNIJ IN-1 ONLINE

Miejsce złożenia formularza IN-1

Druk IN-1 składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - w zależności od miejsca położenia przedmiotu opodatkowania. Wypełniony formularz można przekazać osobiście w urzędzie gminy lub za pośrednictwem poczty.

Druk IN-1 online można wypełnić i wysłać drogą elektroniczną. To szybszy i łatwiejszy sposób, który oszczędza podatnikowi m.in. konieczności stania w kolejkach. Platformą, za pośrednictwem której osoba fizyczna może przesłać do urzędu informację IN-1 jest ePUAP.

Elektroniczną wysyłkę znacznie usprawnia nowoczesne narzędzie, jakim są Przyjazne Deklaracje. Podatnikowi niepotrzebny jest wtedy wzór IN-1, ponieważ wygodny, intuicyjny kreator przeprowadzi go krok po kroku przez proces wypełniania formularza.

 

IN-1 - kiedy składać?

Złożenie informacji IN-1 online lub w tradycyjnej formie papierowej musi nastąpić w ciągu 14 dni od dnia, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego, czyli np. od dnia nabycia nieruchomości.

Obowiązek podatkowy powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyto nieruchomość. W przypadku wybudowania nowego budynku - pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono budowę.

Zgłoszenia na podatek od nieruchomości IN-1 musi dokonać każda osoba fizyczna, która nabyła grunt, budynek czy budowlę na prowadzenie działalności gospodarczej lub w celach prywatnych. Dotyczy to także podatników korzystających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Przykład wyliczenia terminu złożenia IN-1:

Mieszkanie w bloku zostało kupione 23 maja 2022 r. Informację IN-1 należy złożyć do 6 czerwca 2022 r.

Załączniki do druku IN-1

Do informacji IN-1 obowiązują trzy załączniki:

ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

 

Wzór wypełnienia IN-1

Formularz IN-1 może stwarzać pewne trudności osobie, która zgłasza nabycie nieruchomości po raz pierwszy i nie zna dobrze przepisów. Dlatego przed przystąpieniem do wypełnienia druku warto zgromadzić dokumenty związane z nieruchomością. To m.in. dane z księgi wieczystej, akt notarialny, dane z ewidencji gruntów i budynków, ewentualnie umowa dzierżawy.

Przedsiębiorcy powinni dodatkowo przygotować dokumentację architektoniczno-budowlaną, ewidencję środków trwałych, umowę najmu itp.

Trzeba też znać powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową obiektów budowlanych i budynków. Zwykle wymaga to wykonania odpowiednich pomiarów. Wszystkie te informacje oraz m.in. dane identyfikacyjne będą potrzebne do wypełnienia IN-1 druku aktywnego lub tradycyjnego. Na stronach internetowych urzędów często można znaleźć nie tylko formularze do pobrania, ale też przykładowy wzór wypełnienia IN-1.

Jak krok po kroku wypełnić IN-1 - Instrukcja Przyjaznych Deklaracji

Druk IN-1 online najłatwiej wypełnić i wysłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu Przyjaznych Deklaracji.

Instrukcja tworzenia IN-1 krok po kroku:

 1. Otwieramy kalkulator deklaracji podatkowej.
 2. Wybieramy miejsce składania druku IN-1 (po podaniu miasta lub kodu system wybierze odpowiedni urząd) oraz rok podatkowy.
 3. Zaznaczamy: cel, sposób złożenia deklaracji.
 4. Określamy rodzaj podmiotu składającego dokument (właściciel, współwłaściciel itp.).
 5. Podajemy dane identyfikacyjne podatnika i jego adres zamieszkania.
 6. Wybieramy rodzaj nieruchomości stanowiącej podstawę opodatkowania.
 7. Ewentualnie podajemy reprezentanta / pełnomocnika.

Informacja IN-1 sporządzona za pomocą Przyjaznych Deklaracji jest gotowa do wysłania. Na jej podstawie urząd obliczy należny podatek.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 w kilka minut.

WYPEŁNIJ IN-1 ONLINE

Często zadawane pytania (FAQ)

IN-1 jak wypełnić - przykład?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Tradycyjny IN-1 formularz wypełniamy czytelnie, drukowanymi literami, przy użyciu długopisu z czarnym lub niebieskim tuszem. Alternatywą dla papierowej formy jest IN-1 druk aktywny wypełniany na komputerze. Najwygodniej jednak skorzystać z Przyjaznych Deklaracji - narzędzia pozwalającego na wygodne sporządzenie dokumentu krok po kroku.

Na stronach urzędów można znaleźć zarówno druki, jak i wzory wypełnienia IN-1.

Jak wypełnić IN-1 mieszkanie - wzór?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Nabycie mieszkania wymaga złożenia druku IN-1. Mieszkanie w bloku stanowi nabycie części budynku. Należy przy tym rozróżnić, jaka część lokalu będzie użytkowana w celach prywatnych, a jaka na cele działalności gospodarczej. To ważne, ponieważ w zależności od celu wykorzystania mieszkania obowiązują inne stawki podatkowe.

W części D formularza wypełniamy D.2. Budynki lub ich części. Należy w nich dokładnie podać powierzchnię użytkową mieszkania z podziałem na wysokości pomieszczeń. Ze względu na fakt, iż wraz z mieszkaniem nabywamy też udział w gruncie, konieczne jest wypełnienie również części D.1. Grunty. Przedsiębiorcy mogą być zobowiązani także do wypełnienia części D.3. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Do druku IN-1 przy zakupie mieszkania obowiązkowo dołączamy wypełniony załącznik ZIN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu. Jeśli mieszkanie stanowi współwłasność, np. małżonków - także załącznik ZIN-3 - dane pozostałych podatników.

IN-1 jak wypełnić - przykład domu jednorodzinnego?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Wraz z domem jednorodzinnym nabywamy też grunt. Dlatego w deklaracji na podatek - informacji IN-1 wypełniamy zarówno część D.1., jak i D.2. Podobnie jak w przypadku mieszkań, przedsiębiorcy nieraz muszą uzupełnić także część D.3. Należy przy tym pamiętać o dokładnym obliczeniu powierzchni użytkowej budynku oraz ewentualnym podziale na rodzaje gruntu.

Przy zakupie domu jednorodzinnego obowiązkowo dołączamy do formularza załącznik ZIN-1 oraz opcjonalnie, w zależności od okoliczności - ZIN-2 i ZIN-3.

IN-1 kiedy składać?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Informację IN-1 należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego, czyli np. od nabycia nieruchomości.

Gdzie znaleźć wzór IN-1?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Sformalizowany wzór IN-1 określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104). Dokument ten można znaleźć na stronie ministerstwa oraz urzędów. Często zamieszczany jest tam również wzór wypełnienia IN-1.

Czy do wypełnionego druku IN-1 trzeba dołączyć akt notarialny?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Nie. Wystarczy do dokumentu dołączyć kopię pierwszej strony aktu notarialnego lub wpisać jego numer i datę w polu 70 formularza IN-1.

Czy w formularzu IN-1 należy podać numer NIP czy PESEL?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w dokumentach urzędowych podają swój Numer Identyfikacji Podatkowej. Podobnie jak osoby zarejestrowane jako płatnicy podatku od towarów i usług. Z kolei osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w druku IN-1 posługują się numerem PESEL.

Jak obliczyć powierzchnię użytkową do wpisania w druk IN-1 online?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Powierzchnia użytkowa liczona jest na wszystkich kondygnacjach - od wewnętrznych stron ścian. Z wyłączeniem klatek schodowych oraz szybów dźwigowych, za to z garażami, piwnicą, suterenami, poddaszem użytkowym itp. Ustalenie tych danych wymaga wykonania pomiarów powierzchni. W pomieszczeniach ze skosami o wysokości w świetle od 1,4 m do 2,2 m liczymy 50% części pomieszczenia. Natomiast pomieszczeń niższych niż 1,4 metra nie zaliczamy do powierzchni użytkowej.

Loading...