Ważne terminy

Deklaracja podatkowa oraz uiszczanie opłat to obowiązek, który warto spełnić o czasie. Aby wiedzieć, kiedy złożyć dokumenty i opłacić podatek, zgromadziliśmy najważniejsze daty związane z podatkami i opłatami lokalnymi.

Podatek od środków transportowych

Powstanie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy rozpoczyna się w pierwszym dniu miesiąca, który następuje po tym, w którym środek transportowy został:

 • nabyty i już był zarejestrowany przez poprzedniego właściciela na terenie Polski,
 • zarejestrowany w Polsce w przypadku pierwszej rejestracji,
 • ponownie dopuszczony do ruchu po czasie wycofania go z ruchu drogowego.

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek ten w przypadku podatku od środków transportowych wygasa w ostatnim dniu miesiąca, w którym pojazd został:

 • wycofany z ruchu,
 • wyrejestrowany czasowo lub trwale,
 • wygasł termin powierzenia go danemu podmiotowi (np.: środek transportowy został zbyty innemu podatnikowi)

W przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego, podatnik powinien zgłosić tą okoliczność, czyli wypełnić deklarację (DT-1), podać powód i datę zmiany, a następnie złożyć do swojego Urzędu.

Terminy złożenia deklaracji

Każdy posiadacz środków transportowych podlegających opodatkowaniu ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej DT-1 do 15 lutego każdego roku.

Deklarację należy składać każdego roku i dokonywać opłaty podatku aż do wygaśnięcia obowiązku podatkowego. W przypadku gdy podatnik w trakcie roku podatkowego dokona zakupu, sprzedaży pojazdu lub wystąpi inna przyczyna powstania bądź wygaśnięcia obowiązku podatkowego, będzie zobowiązany do złożenia korekty deklaracji na podatek od środków transportowych.

Deklaracje z aktualnym stanem posiadania i przeznaczenia środków transportowych musi złożyć do 14 dni od momentu powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Terminy płatności i raty

W przypadku gdy obowiązek podatkowy dla podatku od środków transportowych powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach.

Pierwsza rata podatku naliczana jest proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Opłaca się ją w ciągu 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W każdym kolejnym roku pierwsza rata płatna jest do dnia 15 lutego. Druga rata jest płatna do 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał 1 września lub później podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek od nieruchomości

Powstanie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku np:

 • zakup nieruchomości,
 • otrzymanie nieruchomości w drodze spadkobrania lub darowizny,
 • zajęcie gruntów rolnych lub leśnych na działalność gospodarczą inną niż działalność rolna lub leśna,
 • zmiana klasyfikacji gruntów z gruntów rolnych lub leśnych na tereny mieszkaniowe.

Przykład

Jeżeli zakupiliśmy budynek w czerwcu, to obowiązek podatkowy podatku od nieruchomości powstaje 1 lipca danego roku. Ponieważ podatek od nieruchomości jest podatkiem rocznym, opłata jaką wniesiemy (zgodnie z decyzją organu podatkowego) zostanie nam naliczona w wysokości proporcjonalnej do okresu podatkowego.

Jeżeli dana nieruchomość posiada wielu współwłaścicieli, każdy z nich składa w takiej sytuacji oddzielną informację lub deklarację w sprawie podatku od nieruchomości.

Wyjątek!

Obowiązek podatkowy od nowo wybudowanego budynku lub budowli powstaje z dniem 1 stycznia roku następnego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wygasa z upływem miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące wygaśnięcie obowiązku podatkowego np:

 • sprzedaż nieruchomości,
 • przekazanie nieruchomości w formie darowizny,
 • zaprzestanie działalności gospodarczej innej niż działalność rolna lub leśna na gruntach rolnych lub leśnych.

Przykład

Jeżeli data sprzedaży nieruchomości bądź gruntu to 1 maja to obowiązek wygasa z dniem 1 czerwca. Musimy jednak uiścić opłatę za cały miesiąc maj. Podobnie, gdy sprzedamy nieruchomość 30 maja, podatek od nieruchomości płacimy za cały miesiąc kalendarzowy.

Zgłoszenie zmiany mającej wpływ na wysokość podatku

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części np zajęcie lokalu mieszkalnego na działalność gospodarczą, zajęcie gruntów rolnych na działalność gospodarczą inną niż działalność rolnicza. Podatnik powinien ten fakt zgłosić poprzez złożenie korekty "Informacji w sprawie podatku od nieruchomości" w terminie 14 dni od dnia zaistnienia ww. okoliczności. Kwota podatku zostanie obniżona lub podwyższona poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ww. zdarzenie.

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego od nieruchomości

W przypadku wygaśnięcia obowiązku także należy złożyć odpowiednie dokumenty w Urzędzie. Wypełniony formularz (DN-1) deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikiem ZN-1/A i ewentualnie ZN-1/B – do 31 stycznia każdego roku lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie (zmianę, wygaśnięcie) obowiązku podatkowego.

Terminy składania deklaracji

Deklarację w formie papierowej lub online należy składać do prezydenta miasta, burmistrza lub wójta wypełniając druk IN-1 (dla osób fizycznych) oraz deklarację DN-1 (dla osób prawnych).

Osoby fizyczne składają informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zdarzenie powodujące zmianę wysokości opodatkowania.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, składają deklarację na podatek od nieruchomości do 31 stycznia roku podatkowego. Jeżeli jednak obowiązek podatkowy powstał po tym dniu (już w trakcie trwania roku podatkowego), deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Ważne!

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej. W takiej sytuacji, osoby fizyczne składają "deklarację na podatek od nieruchomości" (DN-1) oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Terminy płatności

Osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości w 4 ratach:

 • do 15 marca - pierwsza rata,
 • 15 maja - druga rata,
 • 15 września - trzecia rata,
 • 15 listopada roku podatkowego - ostatnia rata.

Podatek od nieruchomości opłacany jest proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego na podstawie decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy w terminach ustalonych w decyzji.

Osoby prawne płacą za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych tj. do 15 dnia miesiąca aż do momentu wygaśnięcia obowiązku.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek rolny

Powstanie obowiązku podatkowego

Podatnicy opłacający podatek rolny mają obowiązek składać właściwemu ze względu na położenie gruntów organowi podatkowemu informacje na temat tych gruntów.

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu,

w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub nastąpiło objęcie gruntów w posiadanie. Jeżeli więc:

 • zakupiłeś,
 • objąłeś współwłasnością,
 • lub rozpocząłeś dzierżawę gruntu rolnego,

jesteś zobowiązany do złożenia deklaracji (lub informacji) i opłaty podatku.

Przykład

Zakup gruntu rolnego przypadł na 20 maja 2020. Obowiązek powstaje 1 czerwca tego samego roku.

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli straciłeś tytuł prawny :

 • własność,
 • posiadanie samoistne,
 • dzierżawa do gruntu

nie podlegasz już obowiązkowi płacenia podatku. Ten obowiązek przypada na kolejnego właściciela.

Przykład

Jeżeli data sprzedaży lub oddania w posiadanie innej osobie gruntu rolnego to 10 maj, obowiązek podatkowy wygasa z dniem 31 maja.

Terminy składania deklaracji

Osoba fizyczna będąca właścicielem, posiadaczem samoistnym lub dzierżawcą, musi złożyć informację (IR-1) o gruncie. Ma na to 14 dni od przyjęcia tytułu prawnego dla danej działki.

Osoby prawne są zobowiązane złożyć deklarację (DR-1) na podatek rolny do 15 stycznia danego roku podatkowego. W deklaracji obliczana jest wysokość całkowita podatku oraz raty. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w ciągu 14 dni od wystąpienia okoliczności, które uzasadniają powstanie obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania.

Pamiętaj!

Informacje i deklaracje należy składać nawet w przypadku, gdy korzystasz ze zwolnień.

15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad

W przypadku podatku rolnego, terminy płatności są takie same zarówno dla osób fizycznych, jak i dla osób prawnych. Podatek rolny należy wpłacać w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego:

 • do 15 marca - pierwsza rata
 • 15 maja - druga rata
 • 15 września - trzecia rata
 • 15 listopada - czwarta rata.

W przypadku, gdy kwota podatku rolnego nie przekracza 100 zł, jest on płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek leśny

Powstanie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 • powstał tytuł prawny do lasu,
 • nastąpiło objęcie lasu w posiadanie,
 • zwiększono liczbę właścicieli (każdy współwłaściciel ma obowiązek złożenia deklaracji i jej opłaty)

Przykład

Jeżeli data nabycia gruntu leśnego to 16 lipca 2020, obowiązek podatkowy powstaje 1 sierpnia. 2020 roku.

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek, na przykład:

 • nastąpiła sprzedaż lub oddanie lasu w dzierżawę, posiadanie samoistne,
 • nastąpiła zmiana, która określa nowy obowiązek podatkowy,
 • las został objęty działalnością gospodarczą, która podlega pod inny rodzaj obowiązku.

Przykład

Jeżeli data sprzedaży gruntu leśnego to 10 maj, obowiązek podatkowy wygasa z dniem 31 maja.

Ważne!

Jeżeli data sprzedaży gruntu leśnego to 10 maj, obowiązek podatkowy wygasa z dniem 31 maja.

Terminy złożenia deklaracji

Deklarację dotyczącą podatku leśnego należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, którym to podlega dany teren leśny. Dla osób fizycznych termin składania informacji to 14 dni od chwili nabycia terenów leśnych (2 tygodnie po powstaniu obowiązku podatkowego).

Osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub jeśli fakt ten zaistniał później, również w ciągu 14 dni od momentu jego powstania.

Terminy płatności

15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień, 15 listopad

Osoby fizyczne płacą podatek w 4 ratach proporcjonalnych ratach tj.

 • do 15 marca - pierwsza rata,
 • 15 maja, - druga rata
 • 15 września - trzecia rata
 • 15 listopada – czwarta rata.

Ważne!

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

do 15. dnia każdego miesiąca

Osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub jeśli fakt ten zaistniał później, również w ciągu 14 dni od momentu jego powstania.

Osoby prawne, w tym i jednostki organizacyjne oraz spółki, które nie posiadają osobowości prawnej, płacą za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Powstanie obowiązku podatkowego

W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy ją uiszczać każdego miesiąca, w którym w posiadłości mieszkają mieszkańcy. Jeśli nikt nie zamieszkuje danej nieruchomości, wtedy opłata dotyczy każdego miesiąca, w której mimo to powstały odpady komunalne.

Wyjątek od powyższych reguł stanowią domki letniskowe – w nich opłatę uiszcza się jednorazowo za cały rok.

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego

W przypadku, gdy na właścicielu nieruchomości przestał ciążyć obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. sprzedaż nieruchomości, zaprzestanie wytwarzania odpadów komunalnych (w przypadku nieruchomości niezamieszkanych), jest on zobowiązany do złożenia deklaracji zaznaczając pole "wygaśnięcie obowiązku".

Termin składania dokumentów

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku tj. od kiedy na nieruchomości zamieszkał lokator lub od kiedy powstają na niej odpady (nieruchomość niezamieszkała).

W przypadku zmiany danych (tj. narodziny dziecka, zgon członka rodziny, likwidacja działalności gospodarczej, sprzedaż mieszkania, itp.) będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Terminy płatności

Podatek płaci się raz na miesiąc, raz na kwartał lub jednorazowo. Zarówno stawki, jak i terminy płatności są ustalane w gminach.

Jeśli na twojej nieruchomości:

 • mieszkają mieszkańcy - płacisz za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,
 • nie mieszkają mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - płacisz za każdy miesiąc, w którym na tej nieruchomości powstały odpady komunalne,
 • znajduje się domek letniskowy albo inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – płacisz za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Rada gminy może postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od środków transportowych

Kliknij aby przejść do kalkulatora

Podatek od nieruchomości

Kliknij aby przejść do kalkulatora

Podatek rolny

Kliknij aby przejść do kalkulatora

Podatek leśny

Kliknij aby przejść do kalkulatora

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kliknij aby przejść do kalkulatora

Uzupełnij deklarację

w 5 minut