Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nie jesteś pewien, czy ta opłata dotyczy Ciebie?
Dowiedz się więcej.

Każdy właściciel domu lub mieszkania, w którym powstają odpady komunalne (zwyczajowo zwane śmieciami) powinien złożyć w gminie deklarację dotyczącą wysokości opłaty za gospodarowanie nimi. Wysokość ta jest zgodna ze stawkami, które uchwala gmina. Co więcej musisz wiedzieć na ten temat? Jak złożyć deklarację śmieciową, by poświęcić na to jak najmniej czasu?

Czym są odpady komunalne i kto powinien złożyć deklarację śmieciową?

Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych lub powstające w innych miejscach, ale ze względu na swą specyfikę zaliczane do pierwszej grupy. Nie wliczają się do nich odpady niebezpieczne.

Utrzymanie czystości i porządku jest obowiązkiem gminy, ale samą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa właściciel nieruchomości.

Kto powinien uiścić opłatę od śmieci?

 • właściciel i współwłaściciele nieruchomości,
 • użytkownicy wieczyści,
 • jednostki organizacyjne, które zarządzają lub użytkują daną nieruchomość.

W przypadku kilku właścicieli deklarację powinien złożyć ten, który faktycznie nadzoruje daną posesję.

Jakie są obowiązki mieszkańca względem gospodarowania odpadów?

Jako właściciel nieruchomości musisz:

 • wyposażyć nieruchomość w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych,
 • przyłączyć nieruchomość do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażyć nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające określone wymagania,
 • zbierać w sposób selektywny powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne zgodnie z wymaganiami,
 • pozbywać się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami,
 • realizować inne obowiązki określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Kto odpowiada za zbieranie odpadów komunalnych?

Utrzymanie czystości i porządku w gminach, w tym również odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, to obowiązek gminy lub związku międzygminnego.

Zasady i organizację odbioru śmieci z terenu danej gminy określają poszczególne uchwały rady gminy.

Kiedy i ile należy zapłacić?

Jeśli w posiadanej nieruchomości mieszkają mieszkańcy należy uiszczać opłatę za śmieci każdego miesiąca. Jeśli posiadłość nie jest zamieszkiwana, wówczas zapłacić należy za każdy miesiąc, w którym powstały w niej odpady komunalne. Odmiennie jest w przypadku domków letniskowych – w tych za śmieci należy płacić za cały rok.

Wysokość opłaty zależy od liczby mieszkańców, którzy mieszkają na danej posesji, ilości zużytej wody na danej nieruchomości lub też jej powierzchni. Opłata ta zależy też od tego ile odpadów wytwarza dana gmina oraz jak kosztowny jest w niej system gospodarowania śmieciami.

Nowe przepisy i selektywna zbiórka odpadów

Od 1 stycznia 2020 w całym kraju obowiązuje podział odpadów na pięć frakcji. Selektywne zbieranie odpadów polega na oddzielnym zbieraniu w pojemniki (lub worki) na terenie nieruchomości: papieru i tektury, szkła, metalu i plastiku, odpadów bio, odpadów zielonych i budowlanych oraz odpadów wielkogabarytowych (np. mebli). Nieselektywne zbieranie odpadów oznacza łączne zbieranie tych wszystkich odpadów do jednego pojemnika, bez podziału na frakcje wymienione w ww. punktach. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą kary.

Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty za śmieci

W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy ją uiszczać każdego miesiąca, w którym w posiadłości mieszkają mieszkańcy. Jeśli nikt nie zamieszkuje danej nieruchomości, wtedy opłata dotyczy każdego miesiąca, w której mimo to, powstały odpady komunalne.

Wyjątek od powyższych reguł stanowią domki letniskowe – w nich opłatę uiszcza się jednorazowo za cały rok.

Wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty za śmieci

W przypadku, gdy na właścicielu nieruchomości przestał ciążyć obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. sprzedaż nieruchomości, zaprzestanie wytwarzania odpadów komunalnych (w przypadku nieruchomości niezamieszkanych), jest on zobowiązany do złożenia deklaracji zaznaczając pole "wygaśnięcie obowiązku".

Termin składania dokumentów

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku tj. od kiedy na nieruchomości zamieszkał lokator lub od kiedy powstają na niej odpady (nieruchomość niezamieszkała).

W przypadku zmiany danych (tj. narodziny dziecka, zgon członka rodziny, likwidacja działalności gospodarczej, sprzedaż mieszkania, itp.) będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Terminy płatności

Opłatę płaci się raz na miesiąc, raz na kwartał lub jednorazowo. Zarówno stawki, jak i terminy płatności są ustalane w gminach.

Jeśli na twojej nieruchomości:

 • mieszkają mieszkańcy - płacisz za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec,
 • nie mieszkają mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - płacisz za każdy miesiąc, w którym na tej nieruchomości powstały odpady komunalne,
 • znajduje się domek letniskowy albo inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – płacisz za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Rada gminy może postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Wygodna deklaracja śmieciowa online

Jeszcze kilka lat temu każdy właściciel nieruchomości w celu złożenia deklaracji śmieciowej musiał ją najpierw wydrukować, a następnie zanieść do stosownego Urzędu. Obecnie, aby opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została naliczona prawidłowo wystarczy wypełnić formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi online. To wygodny sposób, by nie wychodząc z domu skorzystać z kalkulatora deklaracji, który prawidłowo obliczy stosowną opłatę za odpady komunalne i pozwoli zapłacić ją przez Internet.

Jak złożyć deklarację?

 1. Wypełnij deklarację.
 2. Wybierz odpowiedni Urząd, aby zaciągnąć stawki opłaty za śmieci.
 3. Dołącz niezbędne dokumenty.
 4. Wygeneruj plik i dostarcz do swojego Urzędu (możesz to zrobić również online).
 5. Zapłać opłatę.

Wypełnij deklarację on-line

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kliknij aby przejść do kalkulatora