Podatek od nieruchomości

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, działki bądź innych budynków, masz obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości. Nie jesteś pewien, czy ten podatek dotyczy Ciebie? Poniżej znajdziesz wszystkie informacje.

Budujesz dom, a może kupujesz mieszkanie, garaż lub działkę? Pamiętaj, że nieruchomości także podlegają opodatkowaniu. Sprawdź czy i kiedy musisz zapłacić podatek od nieruchomości oraz w jakim terminie. Dowiedz się, co podlega opodatkowaniu i jak rozliczać się w przypadku współwłasności.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Co podlega opodatkowaniu?

Podatki od nieruchomości obejmują kilka rodzajów nieruchomości. Opodatkowaniu podlegają nieruchomości i obiekty budowlane w postaci gruntów, budynków lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Do wykazania przedmiotów podlegających opodatkowaniu lub zwolnieniu z opodatkowania służy formularz DN-1. Jeśli na płatniku podatku ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości i jednocześnie w zakresie podatku rolnego lub leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, to należy również wypełnić odpowiednio formularze: DR-1, DL-1 wraz z załącznikami.

Co stanowi podstawę opodatkowania?

Podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest:

 • powierzchnia gruntu w m2 lub ha,
 • powierzchnia użytkowa budynku w m2,
 • wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji.

Czym jest zobowiązanie solidarne w podatku od nieruchomości?

Odpowiedzialność solidarna w podatku od nieruchomości dotyczy gruntów i obiektów budowlanych, które mają dwóch lub więcej współwłaścicieli bądź znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów. Solidarny obowiązek podatkowy oznacza, że każdy ze współwłaścicieli odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania związane z podatkiem od nieruchomości. W przypadku zadłużenia wierzyciel może żądać zapłaty podatku od wszystkich współwłaścicieli łącznie, od każdego z osobna lub od kilku z nich. Uregulowanie całości zobowiązania przez jednego z dłużników zwalnia z niego wszystkich pozostałych.

Stawki podatku od nieruchomości w 2024 r.

Organ stanowiący każdej gminy indywidualnie ustala stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na jej terenie. Nie mogą one przekraczać stawek maksymalnych, ogłaszanych każdego roku przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia, publikowanego w Monitorze Polskim. W 2024 r. główne maksymalne stawki podatku od nieruchomości wynoszą m.in.:

 • od budynków lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 28,78 zł / 1 m2
 • od budynków lub ich części mieszkalnych: 1 zł / m2
 • od gruntów y przeznaczonych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budy od gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,61 zł od 1 m2

Przy czym należy pamiętać, że w przypadku gruntów należy wziąć pod uwagę powierzchnię, natomiast dla budynków – powierzchnię użytkową.

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Płatnikami podatku od nieruchomości są:

 • właściciele,
 • posiadacze samoistni - osoby zarządzające daną nie ruchomością, niebędące jej właścicielami,
 • użytkownicy wieczyści - osoby użytkujące nieruchomości przez określony czas i przyjmujące prawa właściciela,
 • posiadacze zależni - dzierżawcy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Zwolniony z podatku od nieruchomości jest ta osoba, która posiada budynki gospodarcze wykorzystywane do działalności leśnej lub rybackiej, tworzące gospodarstwo rolne i wykorzystywane tylko w ten sposób czy przeznaczone na specjalną produkcję rolną np. uprawę w szklarniach. Podatek ten nie obejmuje natomiast emerytów, inwalidów I i II stopnia oraz osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i niezdolnych do pracy, jeżeli są oni członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych - w tym przypadku zwolnienie dotyczy działek przyzagrodowych.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje wraz z pierwszym dniem kolejnego miesiąca po nabyciu nieruchomości lub rozpoczęciu jej użytkowania.

Przykład pierwszy

Nabycie nieruchomości nastąpiło w dniu 12 lipca 2019 r. - obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstał od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Obowiązek podatkowy od nowo wybudowanego budynku lub budowli powstaje wraz z pierwszym dniem stycznia roku następnego po roku, w którym budowa została zakończona lub w którym rozpoczęto użytkowanie budowli, budynku, lub ich części przed ostatecznym wykończeniem.

Przykład drugi

Zakończenie budowy budynku nastąpiło w dniu 12 lipca 2019 r. - obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje z dniem 1 stycznia 2020 r.

Osoby fizyczne mają obowiązek złożenia informacji (IN-1) o nieruchomości, na podstawie której obliczany jest należny podatek od nieruchomości. Osoby prawne, w tym spółki, instytucje, organizacje mają obowiązek złożenia deklaracji DN-1 i samodzielnie obliczają wysokość podatku. Przyjazne Deklaracje umożliwiają automatyczne zaciąganie stawek i generowanie wysokości opłat.

Formularz DN-1 należy składać z odpowiednimi załącznikami, które stanowią jego integralną część. Załącznik ZDN-1 służy do wykazania danych o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu. Załącznik ZDN-2 służy do wykazania danych o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Terminy płatności

Podatek od nieruchomości opłacany jest proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego na podstawie decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok podatkowy w terminach ustalonych w decyzji.

Osoby fizyczne:

 • do 15 marca - pierwsza rata,
 • 15 maja - druga rata,
 • 15 września - trzecia rata,
 • 15 listopada roku podatkowego - ostatnia rata.

Osoby prawne płacą należny podatek za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych, czyli do 15 dnia każdego miesiąca do momentu wygaśnięcia obowiązku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 złotych, należność uiszczana jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Kto jest zwolniony z podatku od nieruchomości?

Z podatku od nieruchomości zwolnione są:

 • budynki gospodarcze (lub ich części), które służą działalności leśnej, rybackiej lub rolnej lub są położone na gruntach gospodarstw rolnych,
 • grunty lub budynki zarejestrowane jako zabytki i podlegają stałej konserwacji,
 • obiekty przeznaczone dla rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży np. stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje,
 • budynki i grunty położone na obszarach objętych ochroną, czyli parki narodowe lub rezerwaty przyrody,
 • grunty nieużyteczne, zadrzewione i zakrzewione,
 • obiekty stanowiące infrastrukturę ogrodową tj. grunty, altany lub budynki do 35 m2,
 • nieruchomości zajęte na prowadzenie działań organizacji pozarządowych,
 • uczelnie i instytuty badawcze,
 • publiczne i niepubliczne jednostki prowadzące działalność oświatową,
 • żłobki i kluby dziecięce,
 • zakłady pracy chronionej lub aktywności zawodowej,
 • centra badawczo-rozwojowe.

Wyjątkiem od tych zwolnień są wszystkie budynki lub ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Jak załatwić to najszybciej?

Najwygodniej i najszybciej jest rozliczyć się online, wypełniając stosowną deklarację. Dzięki temu można zaoszczędzić czas oraz energię poświęcone na wizytę w Urzędzie. Korzystając z kalkulatora deklaracji stawki podatku zostaną dobrane automatycznie, a zeznania i opłacenia należności można dokonać Internet - wygodnie i bez wychodzenia z domu.

Jak złożyć deklarację podatkową?

Wypełnij deklarację dotyczącą Twojej nieruchomości.

Dołącz dokument, który potwierdza nabycie obiektu (np. akt notarialny).

Dostarcz powyższe dokumenty do Twojego urzędu (do urzędu, któremu podlegasz).

OSOBY FIZYCZNE
- poczekaj na decyzję Urzędu i zapłać podatek

OSOBY PRAWNE
- zapłać obliczony podatek

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Co należy przygotować do rozliczenia?

Zanim zaczniesz korzystać z kalkulatora Przyjaznych Deklaracji do podatku od nieruchomości przygotuj:

 1. Dane osobowe i adresowe wraz z numerem PESEL (dla osób fizycznych) lub NIP (dla pozostałych podatników).
 2. Informacje na temat nieruchomości:
  • numery ksiąg wieczystych lub numer zbioru, aktu notarialnego, umowy dzierżawy lub najmu,
  • informacje o lokalizacji nieruchomości, czyli dokładny adres lub na przykład numer obrębu (arkusza mapy) oraz numery działek,
  • informacje o częściach wspólnych od spółdzielni, zarządcy, dewelopera, elektronicznej Księdze Wieczystej, akcie notarialnym,
  • dane z ewidencji gruntów i budynków lub portali geodezyjnych.
 3. Dane o reprezentantach oraz pełnomocnikach, jeśli występują.
 4. Dane o współwłaścicielach lub współmałżonkach dla informacji IN-1.
 5. Poprzednia deklaracja w przypadku korekty dla deklaracji DN-1.

Często zadawane pytania (FAQ)

Wypełnij deklarację / informację on-line

Podatek od nieruchomości

Kliknij aby przejść do kalkulatora