Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
 • Podatek od nieruchomości

  Jeśli jesteś właścicielem działki, nieruchomości bądź innych budynków, spoczywa na Tobie obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości. Nie jesteś pewien, czy ten podatek dotyczy Ciebie? Poniżej znajdziesz wszystkie informacje.
 1. Przyjazne Deklaracje
 2. Podatek od nieruchomości
Budujesz dom, a może kupujesz mieszkanie, garaż lub działkę? Pamiętaj, że nieruchomości także podlegają opodatkowaniu. Sprawdź czy i kiedy musisz zapłacić podatek od nieruchomości oraz w jakim terminie. Dowiedz się, co podlega opodatkowaniu i jak rozliczać się w przypadku współwłasności.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1)

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji na nieruchomości lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego

Co podlega opodatkowaniu?

Podatki od nieruchomości obejmują kilka rodzajów nieruchomości. Opodatkowaniu podlegają nieruchomości i obiekty budowlane w postaci gruntów, budynków lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Do wykazania przedmiotów podlegających opodatkowaniu lub zwolnieniu z opodatkowania służy formularz DN-1. Jeśli na płatniku podatku ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości i jednocześnie w zakresie podatku rolnego lub leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, to należy również wypełnić odpowiednio formularze: DR-1, DL-1 wraz z załącznikami.

Co stanowi podstawę opodatkowania?

Podstawą opodatkowania podatkiem od nieruchomości jest:

 • powierzchnia gruntu w m2 lub ha,
 • powierzchnia użytkowa budynku w m2,
 • wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji.

Kto płaci podatek od nieruchomości?  

Płatnikami podatku od nieruchomości są:

 • właściciele,
 • posiadacze samoistni - osoby zarządzające daną nie ruchomością, niebędące jej właścicielami,
 • użytkownicy wieczyści - osoby użytkujące nieruchomości przez określony czas i przyjmujące prawa właściciela,
 • posiadacze zależni - dzierżawcy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Zwolniony z podatku od nieruchomości jest ta osoba, która posiada budynki gospodarcze wykorzystywane do działalności leśnej lub rybackiej, tworzące gospodarstwo rolne i wykorzystywane tylko w ten sposób czy przeznaczone na specjalną produkcję rolną np. uprawę w szklarniach. Podatek ten nie obejmuje natomiast emerytów, inwalidów I i II stopnia oraz osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i niezdolnych do pracy, jeżeli są oni członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych - w tym przypadku zwolnienie dotyczy działek przyzagrodowych.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

WYPEŁNIJ IN-1 LUB DN-1 ONLINE

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje wraz z pierwszym dniem kolejnego miesiąca po nabyciu nieruchomości lub rozpoczęciu jej użytkowania.

Przykład pierwszy

Nabycie nieruchomości nastąpiło w dniu 12 lipca 2019 r. - obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstał od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Obowiązek podatkowy od nowo wybudowanego budynku lub budowli powstaje wraz z pierwszym dniem stycznia roku następnego po roku, w którym budowa została zakończona lub w którym rozpoczęto użytkowanie budowli, budynku, lub ich części przed ostatecznym wykończeniem.

Przykład drugi

Zakończenie budowy budynku nastąpiło w dniu 12 lipca 2019 r. - obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje z dniem 1 stycznia 2020 r.

Osoby fizyczne mają obowiązek złożenia informacji (IN-1) o nieruchomości, na podstawie której obliczany jest należny podatek od nieruchomości. Osoby prawne, w tym spółki, instytucje, organizacje mają obowiązek złożenia deklaracji DN-1 i samodzielnie obliczają wysokość podatku. Przyjazne Deklaracje umożliwiają automatyczne zaciąganie stawek i generowanie wysokości opłat.

Formularz DN-1 należy składać z odpowiednimi załącznikami, które stanowią jego integralną część. Załącznik ZDN-1 służy do wykazania danych o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu. Załącznik ZDN-2 służy do wykazania danych o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

 

Terminy płatności

Podatek od nieruchomości opłacany jest proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego na podstawie decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok podatkowy w terminach ustalonych w decyzji.

Osoby fizyczne:

 • do 15 marca - pierwsza rata,
 • 15 maja - druga rata,
 • 15 września - trzecia rata,
 • 15 listopada roku podatkowego - ostatnia rata.

Osoby prawne płacą należny podatek za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych, czyli do 15 dnia każdego miesiąca do momentu wygaśnięcia obowiązku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 złotych, należność uiszczana jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Kto jest zwolniony z podatku od nieruchomości?

Z podatku od nieruchomości zwolnione są:  

 • budynki gospodarcze (lub ich części), które służą działalności leśnej, rybackiej lub rolnej lub są położone na gruntach gospodarstw rolnych, 
 • grunty lub budynki zarejestrowane jako zabytki i podlegają stałej konserwacji, 
 • obiekty przeznaczone dla rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży np. stowarzyszenia, kluby sportowe, fundacje, 
 • budynki i grunty położone na obszarach objętych ochroną, czyli parki narodowe lub rezerwaty przyrody, 
 • grunty nieużyteczne, zadrzewione i zakrzewione, 
 • obiekty stanowiące infrastrukturę ogrodową tj. grunty, altany lub budynki do 35 m2
 • nieruchomości zajęte na prowadzenie działań organizacji pozarządowych, 
 • uczelnie i instytuty badawcze, 
 • publiczne i niepubliczne jednostki prowadzące działalność oświatową, 
 • żłobki i kluby dziecięce, 
 • zakłady pracy chronionej lub aktywności zawodowej, 
 • centra badawczo-rozwojowe. 

Wyjątkiem od tych zwolnień są wszystkie budynki lub ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.  

Jak załatwić to najszybciej?  

Najwygodniej i najszybciej jest rozliczyć się online, wypełniając stosowną deklarację. Dzięki temu można zaoszczędzić czas oraz energię poświęcone na wizytę w Urzędzie. Korzystając z kalkulatora deklaracji stawki podatku zostaną dobrane automatycznie, a zeznania i opłacenia należności można dokonać Internet - wygodnie i bez wychodzenia z domu.

Jak złożyć deklarację podatkową?

Wypełnij deklarację dotyczącą Twojej nieruchomości.

Dołącz dokument, który potwierdza nabycie obiektu (np. akt notarialny).

Dostarcz powyższe dokumenty do Twojego urzędu (do urzędu, któremu podlegasz).

OSOBY FIZYCZNE
- poczekaj na decyzję Urzędu i zapłać podatek

OSOBY PRAWNE
- zapłać obliczony podatek

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

WYPEŁNIJ IN-1 LUB DN-1 ONLINE

Co należy przygotować do rozliczenia?

Zanim zaczniesz korzystać z kalkulatora Przyjaznych Deklaracji do podatku od nieruchomości przygotuj:

 1. Dane osobowe i adresowe wraz z numerem PESEL (dla osób fizycznych) lub NIP (dla pozostałych podatników.
 2. Informacje na temat nieruchomości:
  • numery ksiąg wieczystych lub numer zbioru, aktu notarialnego, umowy dzierżawy lub najmu,
  • informacje o lokalizacji nieruchomości, czyli dokładny adres lub na przykład numer obrębu (arkusza mapy) oraz numery działek,
  • informacje o częściach wspólnych od spółdzielni, zarządcy, dewelopera, elektronicznej Księdze Wieczystej, akcie notarialnym,
  • dane z ewidencji gruntów i budynków lub portali geodezyjnych.
 3. Dane o reprezentantach oraz pełnomocnikach, jeśli występują.
 4. Dane o współwłaścicielach lub współmałżonkach dla informacji IN-1.
 5. Poprzednia deklaracja w przypadku korekty dla deklaracji DN-1.

Często zadawane pytania (FAQ)

Jak obliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym. Przy czym okres 5 lat liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Stawka podatkowa wynosi w tym wypadku 19%, a wysokość podatku liczymy od zarobku z transakcji.

Powyższe nie dotyczy własności nieruchomości zbywanej w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Ile wynosi podatek od nieruchomości?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości nakłada ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Ostateczna wysokość podatku ustalana jest przez gminy. Każdego roku jednak minister finansów drogą obwieszczenia ustala maksymalne stawki podatku. Wpływ na podatek od nieruchomości dla osób prywatnych i firm ma wielkość, rodzaj oraz miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Stawki podatku od nieruchomości dla osób prywatnych różnią się od tych dla firm. Zasadniczo dla wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej nieruchomości podatek jest wyższy od tego dla osób prywatnych.

Jak zapłacić podatek od nieruchomości przez Internet?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Po otrzymaniu decyzji o wysokości podatku od nieruchomości dla osób prywatnych lub firm, należy wykonać przelew na podany w piśmie numer konta. Trzeba przy tym pamiętać, żeby wpisać poprawny tytuł przelewu: musi zawierać określenie "Podatek od nieruchomości" oraz okres, za który płacona jest rata.

Kiedy podatek rolny, a kiedy od nieruchomości?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Do zapłaty podatku rolnego zobowiązany jest właściciel gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Nie dotyczy to gruntów wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatek rolny płaci właściciel gruntów prowadzący gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Natomiast opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budynki lub ich części,

Przy czym obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości powstaje zarówno wtedy, gdy na gruncie znajduje się budynek mieszkalny, jak wtedy, gdy są na nim budynki gospodarcze.

Kwestie związane z podatkiem rolnym reguluje ustawa o podatku rolnym. Natomiast zasady naliczania podatku od nieruchomości dla firm i osób prywatnych - ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

Jak zapłacić podatek od nieruchomości?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Osoby będące właścicielami nieruchomości mogą zapłacić podatek na trzy sposoby:

 • w kasie urzędu gminy,
 • u inkasenta (jeżeli został powołany),
 • przelewem na konto urzędu podane w decyzji o wymiarze podatku.

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Zobowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółka, która nie posiada osobowości prawnej. Obowiązek spoczywa na:

 • właścicielach nieruchomości,
 • posiadaczach samoistnych nieruchomości,
 • osobach będących użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczach mienia publicznego (nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego).

Zwolnione z podatku od nieruchomości są m.in.:

 • budynki gospodarcze położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
 • grunty i nieruchomości wpisane do rejestru zabytków, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków,
 • grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,
 • grunty, altany, obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 mkw, położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarcze,
 • nieruchomości zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania itp.,
 • nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 • zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej,
 • centra badawczo-rozwojowe, które taki status uzyskały zgodnie z przepisami o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych,
 • grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową.

Podatek od nieruchomości - kiedy płacimy?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Podatek od nieruchomości opłacany jest proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Obowiązują następujące terminy płatności podatku od nieruchomości dla osób fizycznych: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jeśli wysokość daniny nie przekracza kwoty 100 zł, należy ją uiścić w terminie płatności pierwszej raty.

Osoby prawne opłacają podatek od nieruchomości w ratach proporcjonalnych za okresy miesięczne - do 15 dnia każdego miesiąca, aż do momentu, w którym nastąpi wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Jak zapłacić podatek od nieruchomości przelewem?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Podatek od nieruchomości dla firm i osób prywatnych można uiścić na trzy sposoby: w kasie urzędu, u inkasenta (o ile został on powołany przez gminę) oraz przelewem. Najłatwiej to zrobić przy pomocy przelewu online. Numer konta znajdziemy w decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości. W tytule należy wpisać nazwę opłacanego podatku oraz okres, którego dotyczy.

Jak obliczyć podatek od nieruchomości kalkulator?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

O wysokości podatku od nieruchomości osoby fizyczne zostaną poinformowane przez gminę. Jedynie osoby prawne wyliczają jego wysokość samodzielnie. Jeśli zależy nam na ustaleniu wysokości należności na dany rok podatkowy, sprawdźmy stawki podatku obowiązujące w naszej gminie.

Samodzielne obliczenie podatku od nieruchomości wymaga nie tylko posiadania kalkulatora, ale też m.in. znajomości obszaru działki czy powierzchni użytkowej budynku, sposobu jej wykorzystania (na cele działalności gospodarczej czy prywatnie) itp.

Kiedy trzeba zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Organ podatkowy (w tym wypadku urząd skarbowy) naliczy podatek od sprzedaży nieruchomości, jeśli właściciel zdecyduje się na jej sprzedaż przed upływem 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym ją nabył. Tak zwany podatek od wzbogacenia obejmuje w głównej mierze osoby zajmujące się nabywaniem i sprzedażą nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W przypadku sprzedaży nieruchomości po tym 5-letnim okresie właściciel jest zwolniony z zapłaty podatku dochodowego.

Podatek od nieruchomości do kiedy deklaracja?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Niezależnie od tego, czy obowiązek podatkowy powstaje u osoby prywatnej, czy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, nabycie nieruchomości wymaga złożenia informacji IN-1 (osoby fizyczne) lub deklaracji DN-1 (osoby prawne).

Osoby fizyczne składają informację IN-1 w ciągu 14 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności powodujące obowiązek podatkowy.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 składają do 31 stycznia roku podatkowego. Jeśli obowiązek podatkowy powstaje w trakcie roku, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni. Termin ten liczymy od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego bądź od momentu zaistnienia zdarzenia, które spowodowało zmianę wysokości opodatkowania.

Podatek od nieruchomości jak wypełnić przelew?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Osoba będąca właścicielem nieruchomości musi pamiętać o dokładnym przepisaniu numeru konta bankowego, na który wpłaca podatek. Konieczne jest też podanie nazwy daniny oraz okresu (raty), za który wpłata ma zostać zaksięgowana.

Jak obliczyć podatek od nieruchomości przykład?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Podatku od nieruchomości dla osób prywatnych nie trzeba obliczać samodzielnie. Należna kwota zostanie podana w decyzji dostarczonej przez urząd gminy. Jeśli jednak chcemy wiedzieć, ile podatku zapłacimy np. od nowo wybudowanego budynku, musimy znać stawki obowiązujące w danej gminie.

Dnia 15 sierpnia rozpoczęto użytkowanie budowli. Dom o powierzchni 150 metrów wybudowano na działce 700 metrów. Załóżmy, że w danej gminie podatek od budynków mieszkalnych wynosi 0,89 zł, natomiast podatek od gruntu: 0,54 zł. Aby ustalić wysokość podatku, wystarczy pomnożyć 150 metrów x 0,89 zł oraz 700 metrów x 0,54 zł. Podatek od nieruchomości dla osoby prywatnej wynosi 511,50 zł (133,50 zł + 378 zł).

Powierzchnię użytkową w obiektach budowlanych mierzymy po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem klatek schodowych i szybów dźwigowych.

Podatek od nieruchomości jak wypełnić?

Rozwiń odpowiedź
Zwiń odpowiedź

Deklarację lub informację o podatku wypełnisz szybko w naszym kalkulatorze. To praktyczne narzędzie, które znacząco ułatwia dopełnienie obowiązku związanego z zakupem nieruchomości.

Kalkulator deklaracji podatkowej od nieruchomości stanowi alternatywę dla ręcznego wypełniania dokumentów. Można je też wysłać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wypełnić w tradycyjnej formie papierowej i zanieść, lub wysłać do urzędu gminy właściwego ze względu na położenie gruntu, lub budynku.

Wypełnij deklarację / informację online

Loading...