Podatek leśny

Jesteś właścicielem lasu lub Twój grunt jest oznaczony w ewidencji jako las? Obowiązuje Cię zatem podatek leśny zgodnie z ustawą o podatku leśnym. Sprawdź co warto o nim wiedzieć.

Deklarację dotyczącą podatku leśnego powinien otrzymać wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który odpowiada za teren, na którym znajduje się las. Stawki ustalane są w Urzędzie gminy. Jakie grunty kwalifikują się pod zwolnienie? Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Co podlega opodatkowaniu?

Lasy, czyli grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Formularz DL-1 służy do wykazania lasów podlegających opodatkowaniu bądź zwolnieniu z podatku leśnego. Jeżeli na podatniku ciąży obowiązek podatkowy w podatku leśnym oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, to należy również wypełnić odpowiednio formularze: DN-1, DR-1 wraz z załącznikami.

Kto płaci podatek leśny?

Obowiązek płacenia podatku leśnego posiadają:

 • właściciele lasów,
 • posiadacze samoistni lasów,
 • użytkownicy wieczyści lasów,
 • posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jaki dokument należy złożyć?

Osoby fizyczne składają informację​ o gruncie leśnym, na podstawie którego obliczany jest należny podatek. Osoby prawne, w tym spółki, instytucje czy organizacje mają obowiązek złożenia deklaracji i samodzielnie obliczają wysokość podatku. Przyjazne Deklaracje umożliwiają automatyczne zaciąganie stawek i generowanie wysokości opłat.

Formularz DL-1 należy składać z odpowiednimi załącznikami, które stanowią jego integralną część.

Załącznik ZDL-1 służy do wykazania lasów podlegających opodatkowaniu.

Załącznik ZDL-2 służy do wykazania lasów zwolnionych z opodatkowania.

Kiedy należy zapłacić podatek?

Obowiązek płacenia podatku za las powstaje 1 miesiąc po uzyskaniu tytułu prawnego do lasu.

Terminy i płatności

Powstanie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 • powstał tytuł prawny do lasu,
 • nastąpiło objęcie lasu w posiadanie,
 • zwiększono liczbę właścicieli (każdy współwłaściciel ma obowiązek złożenia deklaracji i jej opłaty).

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek, na przykład:

 • nastąpiła sprzedaż lub oddanie lasu w dzierżawę, posiadanie samoistne,
 • nastąpiła zmiana, która określa nowy obowiązek podatkowy,
 • las został objęty działalnością gospodarczą, która podlega pod inny rodzaj obowiązku.

Terminy złożenia deklaracji

Dla osób fizycznych to 14 dni od daty powstania obowiązku.

Osoby prawne składają deklarację do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od powstania obowiązku (tak jak osoby fizyczne).

Opłaty

Dla osób fizycznych w 4 ratach:

 • 15 marzec - pierwsza rata,
 • 15 maj – druga rata,
 • 15 wrzesień - trzecia rata,
 • 15 listopad - czwarta rata (ostatnia).

Osoby prawne opłacają podatek w ratach co miesiąc - do 15 dnia miesiąca.

Stawki i zwolnienia

Stawki podatkowe wyliczane są w dwojaki sposób – w zależności od tego czy las stanowi rezerwat przyrody lub park narodowy czy też nie. Jeśli nie, wówczas opłatę uiszcza się od 1 ha i wylicza się ją jako 0,220 m3 drewna według średniej jego ceny. W przypadku rezerwatu przyrody lub parku narodowego, właściciela obowiązuje 50% pierwszej stawki. Istnieje kilka przypadków, w których wystąpić mogą zwolnienia od podatku leśnego.

 • młodych lasów (do 40 lat),
 • lasów zabytkowych,
 • użytków ekologicznych,
 • uczelni i podmiotów systemu szkolnictwa wyższego,
 • publicznych i niepublicznych jednostek objętych systemem oświaty,
 • instytutów naukowych, badawczych, rozwojowych,
 • zakładów pracy chronionej lub aktywności zawodowej,
 • Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Jak złożyć deklarację?

Aby zaoszczędzić czas, najlepiej złożyć deklarację przez Internet. Pomoże w tym kalkulator deklaracji, który pomoże skutecznie wypełnić formularz i dokonać wszelkich formalności. W ten sposób można także wysłać deklarację do Urzędu, a następnie opłacić stosowny podatek.

 1. Wypełnij deklarację.
 2. Dołącz niezbędne załączniki.
 3. Dostarcz powyższe dokumenty do Urzędu. Może być osobiście, drogą pocztową lub przez ePUAP.
 4. Zapłać podatek.

Podatek do 100 zł płacony jest jednorazowo w terminie pierwszej raty. Wyższe stawki płacone przez osoby fizyczne ustalone są na 4 raty – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne płacą 15 dnia każdego miesiąca.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek leśny

Kliknij aby przejść do kalkulatora