Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
 • Podatek rolny 2022

  Posiadasz ziemię i zastanawiasz się, czy obowiązuje Cię opłacanie podatku rolnego? Spójrz na nasz krótki przewodnik i rozlicz podatek rolny w najwygodniejszy sposób.
Posiadacze gruntów są zobowiązani do złożenia deklaracji lub informacji oraz opłacenia podatku rolnego. Istnieją jednak wyjątki w postaci zwolnień i ulg. Wysokość opłaty zależy od tego, jaki rodzaj gruntu posiadasz i czy prowadzisz działalność gospodarczą. Chcesz wiedzieć jakich dokumentów potrzebujesz i jaką deklarację należy wypełnić? Przeczytaj poniższy artykuł.

Co podlega opodatkowaniu? 

Opodatkowane są użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. O uznaniu gruntów za gospodarstwo rolne decyduje norma obszarowa gruntów, które nie muszą stanowić fizycznie zorganizowanej całości. Elementem łączącym grunty jest osoba podatnika. 

Formularz DR-1 służy do wykazania gruntów podlegających opodatkowaniu bądź zwolnieniu z podatku rolnego. Jeżeli na podatniku ciąży obowiązek podatkowy w podatku rolnym oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, to należy również wypełnić odpowiednio formularze: DN-1, DL-1 wraz z załącznikami.  

 

Gospodarstwo rolne

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Kto płaci podatek rolny?  

 Podatek rolny płacą:  

 • właściciel,  
 • posiadacz samoistny – osoba, która zarządza danym gruntem, ale nie jest właścicielem, 
 • użytkownik wieczysty – osoba, która przez określony czas użytkuje dany grunt i przyjmuje prawa właściciela, 
 • posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego objętego ubezpieczeniem społecznym rolników lub na podstawie przepisów uzyskiwania rent strukturalnych.

 

Jakie są stawki podatku rolnego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stawka podatku rolnego dla 1 ha będzie wynosić:

 • 2,5-krotność 1 decytony żyta to równowartość podstawowej stawki podatku rolnego za grunty rolne,
 • 5-krotność 1 decytony żyta to równowartość podstawowej stawki podatku rolnego za pozostałe grunty rolne.

Oznacza to, że podstawowa stawka podatku rolnego w 2022 r. wyniesie 153,70 zł za 1 ha przeliczeniowy natomiast na pozostałe grunty wyniesie ona 307,40 zł.

Do ustalenia podatku rolnego wykorzystuje się średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022. Na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym zostało ogłoszone, że średniej ceny skupu żyta za wspomniany okres wyniosła 61,48 zł za 1dt.

 

Kiedy trzeba zapłacić podatek rolny 2022?

Kupno lub użytkowanie gruntu rolnego wiąże się z obowiązkiem płacenia podatku. Powstaje on miesiąc po objęciu danego terenu. Obowiązek podatkowy wygasa natomiast wraz z ostatnim dniem miesiąca, w którym kończy się jego użytkowanie.  

 

Jaki dokument należy złożyć?  

Osoby fizyczne składają informację o gruncie rolnym na podstawie, której obliczany jest należny podatek rolny. Mają na to 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego lub zmiany jego wysokości. Osoby prawne, w tym spółki, instytucje czy organizacje mają obowiązek złożenia deklaracji i samodzielnie obliczają wysokość podatku. Składają ją do 15 stycznia danego roku podatkowego.  

Co istotne, aby złożyć deklarację dotyczącą podatku rolnego nie trzeba czynić tego bezpośrednio w Urzędzie. Dokumenty można złożyć również przez Internet, zyskując sporo czasu i załatwiając formalności w wygodny sposób. Wystarczy skorzystać z kalkulatora Przyjaznych Deklaracji, który pomoże w prosty sposób załatwić formalności, a także wysłać deklarację i opłacić należną kwotę.  

Kto może zostać zwolniony z podatku rolnego?

Zwolnienie z podatku rolnego obejmuje m.in.:  

 • słabe i najsłabsze gleby orne, grunty zadrzewione i zakrzewione, 
 • grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego (max 100 ha), 
 • grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i te położone między wałami, 
 • grunty Publicznych i niepublicznych jednostek oświaty, 
 • grunty zakładów pracy chronionej i aktywności zawodowej, 
 • instytuty badawcze i centra badawczo-rozwojowe. 

Podatnikom przysługuje ulga inwestycyjna z powodu wydatków, które zostały przeznaczone na:  

 • budowę lub modernizację budynków, które służą chowu, hodowli i utrzymaniu zwierząt oraz te, które chronią środowisko, 
 • zakup i instalację deszczowni, urządzeń melioracyjnych i zaopatrzeniowych lub urządzeń, wykorzystywanych w produkcji odnawialnego źródła energii 

jeżeli nie zostały one sfinansowane ze środków publicznych.  

Terminy

Powstanie obowiązku podatkowego  

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub nastąpiło objęcie gruntów w posiadanie.   

Przykład

Nabycie gruntów nastąpiło w dniu 13 lipca 2020 r. - obowiązek podatkowy w podatku rolnym powstał od dnia 1 sierpnia 2020r.  

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego   

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

Terminy płatności podatku rolnego

Podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego:  

 • do 15 marca – pierwsza rata ,
 • 15 maja - druga rata,  
 • 15 września -trzecia rata,  
 • 15 listopada roku podatkowego - czwarta rata. 

Ważne!  Jeżeli podatek nie przekracza 100 zł, jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 

 

Jak złożyć deklarację?

Osoby fizyczne składają informację o gruncie (IR-1), natomiast osoby prawne deklarację wraz z obliczoną kwotą podatku (DR-1). 

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień i ulg. 

 1. Z dostępnych formularzy Przyjaznych Deklaracji, wybierz odpowiedni rodzaj dokumentu (IR-1 lub DR-1) 
 2. Wypełnij formularz zgodnie ze wskazówkami na stronie.  
 3. Załącz niezbędne dokumenty 
 4. Sprawdź poprawność wypełnionego dokumentu.  
 5. Wybierz formę dostarczenia. Przyjazne Deklaracje umożliwiają wydruk dokumentu w formie pdf lub bezpośrednie przesłanie do Urzędu za pomocą e-PUAP.  

Istnieją wyjątki dla osób fizycznych, których grunty są współdzielone z jednostkami prawnymi. W takim przypadku, osoba fizyczna także składa deklarację na podatek rolny.  

Loading...