Podatek rolny

Posiadasz ziemię i zastanawiasz się, czy obowiązuje Cię opłacanie podatku rolnego? Spójrz na nasz krótki przewodnik i rozlicz podatek rolny w najwygodniejszy sposób.

Posiadacze gruntów są zobowiązani do złożenia deklaracji lub informacji oraz opłacenia podatku rolnego. Istnieją jednak wyjątki w postaci zwolnień i ulg. Wysokość opłaty zależy od tego, jaki rodzaj gruntu posiadasz i czy prowadzisz działalność gospodarczą. Chcesz wiedzieć jakich dokumentów potrzebujesz i jaką deklarację należy wypełnić? Przeczytaj poniższy artykuł.

Co podlega opodatkowaniu?

Opodatkowane są użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. O uznaniu gruntów za gospodarstwo rolne decyduje norma obszarowa gruntów, które nie muszą stanowić fizycznie zorganizowanej całości. Elementem łączącym grunty jest osoba podatnika.

Formularz DR-1 służy do wykazania gruntów podlegających opodatkowaniu bądź zwolnieniu z podatku rolnego. Jeżeli na podatniku ciąży obowiązek podatkowy w podatku rolnym oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, to należy również wypełnić odpowiednio formularze: DN-1, DL-1 wraz z załącznikami.

Gospodarstwo rolne

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Kto płaci podatek rolny?

Podatek rolny płacą:

 • właściciel,
 • posiadacz samoistny – osoba, która zarządza danym gruntem, ale nie jest właścicielem,
 • użytkownik wieczysty – osoba, która przez określony czas użytkuje dany grunt i przyjmuje prawa właściciela,
 • posiadacze gruntów Skarbu Państwa,
 • dzierżawcy gruntów rolnych objętych ubezpieczeniem społecznym rolników lub na podstawie przepisów uzyskiwania rent strukturalnych.

Kiedy trzeba zapłacić podatek?

Kupno lub użytkowanie gruntu rolnego wiąże się z obowiązkiem płacenia podatku. Powstaje on miesiąc po objęciu danego terenu. Obowiązek podatkowy wygasa natomiast wraz z ostatnim dniem miesiąca, w którym kończy się jego użytkowanie.

Jaki dokument należy złożyć?

Osoby fizyczne składają informację o gruncie rolnym na podstawie, której obliczany jest należny podatek. Mają na to 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego lub zmiany jego wysokości. Osoby prawne, w tym spółki, instytucje czy organizacje mają obowiązek złożenia deklaracji i samodzielnie obliczają wysokość podatku. Składają ją do 15 stycznia danego roku podatkowego.

Co istotne, aby złożyć deklarację dotyczącą podatku rolnego nie trzeba czynić tego bezpośrednio w Urzędzie. Dokumenty można złożyć również przez Internet, zyskując sporo czasu i załatwiając formalności w wygodny sposób. Wystarczy skorzystać z kalkulatora Przyjaznych Deklaracji, który pomoże w prosty sposób załatwić formalności, a także wysłać deklarację i opłacić należną kwotę.

Kto może zostać zwolniony z podatku rolnego?

Zwolnienie z podatku rolnego obejmuje m.in.:

 • słabe i najsłabsze gleby orne, grunty zadrzewione i zakrzewione,
 • grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego (max 100 ha),
 • grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i te położone między wałami,
 • grunty Publicznych i niepublicznych jednostek oświaty,
 • grunty zakładów pracy chronionej i aktywności zawodowej,
 • instytuty badawcze i centra badawczo-rozwojowe.

Podatnikom przysługuje ulga inwestycyjna z powodu wydatków, które zostały przeznaczone na:

 • budowę lub modernizację budynków, które służą chowu, hodowli i utrzymaniu zwierząt oraz te, które chronią środowisko,
 • zakup i instalację deszczowni, urządzeń melioracyjnych i zaopatrzeniowych lub urządzeń, wykorzystywanych w produkcji odnawialnego źródła energii

jeżeli nie zostały one sfinansowane ze środków publicznych.

Terminy

Powstanie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub nastąpiło objęcie gruntów w posiadanie.

Przykład

Nabycie gruntów nastąpiło w dniu 13 lipca 2020 r. - obowiązek podatkowy w podatku rolnym powstał od dnia 1 sierpnia 2020r.

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Terminy płatności

Podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego:

 • do 15 marca – pierwsza rata ,
 • 15 maja - druga rata,
 • 15 września -trzecia rata,
 • 15 listopada roku podatkowego - czwarta rata.

Ważne! Jeżeli podatek nie przekracza 100 zł, jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Jak złożyć deklarację?

Osoby fizyczne składają informację o gruncie (IR-1), natomiast osoby prawne deklarację wraz z obliczoną kwotą podatku (DR-1).

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień i ulg.

 1. Z dostępnych formularzy Przyjaznych Deklaracji, wybierz odpowiedni rodzaj dokumentu (IR-1 lub DR-1).
 2. Wypełnij formularz zgodnie ze wskazówkami na stronie.
 3. Załącz niezbędne dokumenty.
 4. Sprawdź poprawność wypełnionego dokumentu.
 5. Wybierz formę dostarczenia. Przyjazne Deklaracje umożliwiają wydruk dokumentu w formie pdf lub bezpośrednie przesłanie do Urzędu za pomocą e-PUAP.

Istnieją wyjątki dla osób fizycznych, których grunty są współdzielone z jednostkami prawnymi. W takim przypadku, osoba fizyczna także składa deklarację na podatek rolny.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek rolny

Kliknij aby przejść do kalkulatora