Podatek od środków transportowych

Jeżeli jesteś właścicielem samochodu ciężarowego, autobusu lub innego większego pojazdu, sprawdź, co warto wiedzieć i jak uprościć kwestie związane z podatkiem.

Deklaracja DT-1 przeznaczona jest dla właścicieli środków transportowych. Jeśli nim jesteś, Twoim obowiązkiem jest złożenie deklaracji i uiszczenie należnego podatku. Są jednak wyjątki i niektóre pojazdy mogą być zwolnione lub wstrzymane z uiszczania opłat.

Co podlega opodatkowaniu?

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • ciągniki z naczepą lub przyczepą od 3,5 ton,
 • przyczepy i naczepy, które wraz z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton,
 • autobusy.

Wyłączone z tego katalogu są przyczepy i naczepy wykorzystywane w działalności rolniczej.

Co stanowi podstawę opodatkowania?

Podstawę do wyliczenia wysokości opłaty stanowi liczba posiadanych środków transportowych oraz stawki określone w danej gminie. Stawki podatku uchwala rada gminy. Są one zależne od roku produkcji pojazdu, liczby miejsc lub wpływu na środowisko naturalne.

Kto płaci podatek?

Podatek od środków transportowych powinni zapłacić:

 • właściciele środków transportowych,
 • jednostki bez osobowości prawnej, na które zarejestrowany jest środek transportowy,
 • posiadacze pojazdów zarejestrowanych na terytorium Polski jako powierzone przez obcokrajowca podmiotowi polskiemu.

Obowiązek podatkowy

Podatnicy są zobowiązani corocznie składać deklarację na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są:

 • wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego,
 • zmiana miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika,
 • korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji
 • przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Kiedy trzeba zapłacić podatek?

Podatek od środków transportowych należy zapłacić po upływie miesiąca od zarejestrowania go na terenie Polski lub miesiąc po nabyciu pojazdu. Obowiązek podatkowy powstaje również wtedy, gdy po czasowym wycofaniu prawa do poruszania się pojazdem, ponownie jest dopuszczony do ruchu. Analogicznie obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym pojazd został wyrejestrowany, wycofany z ruchu lub też upłynął czas, na jaki został powierzony danemu podmiotowi.

Stawki

Stawki podatku ustala rada gminy na dany rok. Te stawki mogą różnić się w zależności od rocznika pojazdu, liczby miejsc do siedzenia oraz tego, jak dany pojazd wpływa na środowisko naturalne. Aby prawidłowo wypełnić deklarację, sprawdź aktualne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w twojej gminie.

Zwolnienia

Pojazdy, które mogą być zwolnione od podatku to:

 • środki transportowe, które należą do przedstawicieli państw, urzędów konsularnych lub są wykorzystywane do misji zagranicznych,
 • środki transportowe, które stanowią zapasy mobilizacyjne (pojazdy wojskowe, które nie są używane przez osoby fizyczne) oraz pojazdy używane do celów specjalnych np. pojazdy policji, straży granicznej czy CBA,
 • pojazdy zabytkowe.

Terminy i płatności

Powstanie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy rozpoczyna się w pierwszym dniu miesiąca, który następuje po tym, w którym środek transportowy został:

 • nabyty od innego podmiotu lub osoby fizycznej która zarejestrowała pojazd na terenie Polski,
 • zarejestrowany w Polsce w przypadku pierwszej rejestracji,
 • ponownie dopuszczony do ruchu po czasie wycofania go z ruchu drogowego.

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek ten w przypadku podatku od środków transportowych wygasa w ostatnim dniu miesiąca, w którym pojazd został

 • wycofany z ruchu,
 • wyrejestrowany czasowo,
 • wygasł termin powierzenia go danemu podmiotowi

Terminy złożenia deklaracji

14 dni od momentu powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego oraz do 15 lutego każdego kolejnego roku.

Raty płatności

Gdy obowiązek podatkowy powstał:

Po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września:

 • pierwsza rata płatna jest 14 dni od powstania obowiązku,
 • a druga rata do 15 września.

1 września i po 1 września:

 • pierwsza rata płatna 14 dni od powstania obowiązku (płatność tylko w jednej racie) .

W każdym kolejnym roku od powstania do momentu wygaśnięcia obowiązku podatkowego:

 • pierwsza rata płatna 15 lutego,
 • druga rata płatna 15 września.

Wpłaty należy dokonać na indywidualny rachunek przypisany do współwłasności lub rachunek budżetu miasta bądź gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Jak złożyć deklarację?

Ci, których przytłacza załatwianie formalności w urzędach lub Ci, którym brakuje na to czasu mają inne wyjście – skorzystanie z kalkulatora podatku od środków transportowych. Deklarację DT-1 można w prosty sposób wypełnić i złożyć online wraz z uzyskaniem sugestii na temat dobranych stawek. To rozwiązanie wygodne, pozwalające zaoszczędzić czas, a w przypadku posiadaczy wielu aut – zbierające wszystkie dane w jednym miejscu.

 1. Wypełnij deklarację o posiadaniu środków transportowych do 15 lutego.
 2. Dołącz dokument, który potwierdza nabycie pojazdu.
 3. Dostarcz powyższe dokumenty do Urzędu, któremu podlegasz (możesz to zrobić także online).
 4. Zapłać podatek w dwóch ratach – pierwszy do 15 lutego i drugi do 15 września.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od środków transportowych

Kliknij aby przejść do kalkulatora