Przykro nam :(

Internet Explorer stwarza problemy techniczne.
Otwórz Przyjazne Deklaracje w jednej z wymienionych przeglądarek:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Microsoft Edge
Opera
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
 • Deklaracja dostępności w Mieście Garwolin 

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Urząd Miasta Garwolina zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do rozwiązania Przyjazne Deklaracje dla Miasta Garwolina.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne cyfrowo

Pliki do pobrania .json nie są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .json są pliki w formacie .pdf.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz dostawcę rozwiązania Przyjazne-Deklaracje.pl spółka O4b z siedzibą w Lublinie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Guba,

e-mail: [email protected]

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 68 42 472. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura Wnioskowo-Skargowa

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Burmistrza Garwolina: e-mail: [email protected]

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin

telefon: 25 68 43 423, 25 78 64 242

 • budynek posiada 3 wejścia: dwa od ulicy Staszica, jedno od dziedzińca,
 • wejścia od strony dziedzińca prowadzi podjazd dla wózków,
 • przy wejściu, na wysokości około jednego metra umieszczony jest dzwonek do przywołania obsługi,
 • brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia tylko na parterze,
 • parking wyznaczony dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony dziedzińca,
 • możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem do wszystkich pomieszczeń
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Biura Obsługi Interesanta.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. Osoby posługujące się językiem migowym, które chcą umówić się na spotkanie z pracownikiem Urzędu, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: [email protected]. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło. Powyższe zgłoszenie należy przesłać na minimum 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Skorzystanie z usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 511).

Dodatkowe informacje

Elementy, które wchodzą w skład struktury strony oraz udostępnione na niej treści, są analizowane pod względem możliwych usprawnień.