Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Anuluj
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
  • Podatki od nieruchomości - co należy o nich wiedzieć

    Jeśli budujesz dom, kupujesz mieszkanie, garaż lub działkę to musisz wiedzieć, że podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Sprawdź co musisz o nich wiedzieć, by spełnić obowiązek podatnika.

Podatek od nieruchomości – podstawowe informacje 

Stawkę podatku od nieruchomości określa organ gminy, nie może ona jednak przekraczać kwoty, która jest ustalona na mocy ustawy. Opłata ta jest niezależna od dochodów, które może przynieść dana nieruchomość.  

Deklarację IN-1 (dla osób fizycznych) lub DN-1 (dla osób prawnych) należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta odpowiedniego terenem, na którym znajduje się dana nieruchomość.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości powstaje pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nabyto nieruchomość, wystąpiło posiadanie zależne lub wieczyste użytkowanie.  

Kto płaci podatek?

Deklarację na podatek od nieruchomości wypełniają osoby prawne. Natomiast osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację o nieruchomościach do najbliższego Urzędu. Do opłacania podatku zobowiązany jest: 

  • właściciel,  
  • posiadacz samoistny – osoba, która zarządza daną nieruchomością, ale nie jest właścicielem,
  • użytkownik wieczysty – osoba, która przez określony czas użytkuje nieruchomości i przyjmuje prawa właściciela, 
  • posiadacz zależny, czyli dzierżawca nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości powstaje pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nabyto nieruchomość, wystąpiło posiadanie zależne lub wieczyste użytkowanie.  

 

Jak opłacić podatek?  

Można go opłacić gotówką w kasie lub przelewem na rachunek organu podatkowego. Deklarację najwygodniej jest rozliczyć online korzystając z kalkulatora deklaracji. Dzięki niemu można poznać stawki, przygotować dokument dla Urzędu, wysłać go, a także uiścić określoną kwotę przez Internet. 

Terminy 

  • Podatek od nieruchomości należy opłacić w 4 ratach rozłożonych proporcjonalnie: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września oraz 15 listopada.
  • W przypadku osób prawnych podatek uiszcza się raz w miesiącu, do 15 dnia każdego miesiąca. 

Podatek za grunt  

W przypadku gruntów, podatek od nieruchomości dotyczy ich niemal w pełni. Podatek od nieruchomości nie dotyczy wyłącznie gruntów leżących pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi, pasów drogowych i dróg oraz obszarów klasyfikowanych jako użytki rolne lub lasy. Lasy i użytki rolne są objęte podatkiem rolnym i podatkiem leśnym.  

Wyjątek stanowią lasy, w których jest prowadzona działalność gospodarcza – wówczas należy odprowadzać za nie podatek od nieruchomości. Dodatkowo z opłat zwolnione są użytki ekologiczne, nieużytki oraz działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych.  

Wysokość stawki przy podatku od nieruchomości w przypadku gruntów zależy od jego przeznaczenia, a powierzchnia musi być zgodna z danymi z ewidencji gruntów.

Podatek za budynek 

Podatek za budynek obejmuje obiekt budowlany związany z gruntem, który posiada fundamenty oraz dach. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia użytkowa, którą mierzy się po wewnętrznej długości ścian wszystkich kondygnacji, oprócz wind i klatek schodowych. Wliczane są natomiast piwnice, garaże podziemne, strychy oraz sutereny.  

Powierzchnia między 140 a 220 cm jest liczona jako 50% powierzchni mieszkalnej, z kolei pomieszczenia, które są jeszcze niższe (poniżej 140cm), nie są w ogóle brane pod uwagę w procesie wyliczania wysokości opłaty.

Budynki, które podlegają opodatkowaniu to budynki przemysłowe, budynki magazynowe, budynki biurowe, handlowo-usługowe, produkcji, mieszkalne i niemieszkalne oraz szpitale i budynki opieki medycznej, a także szkoły. Z opłat wyłączone są z kolei budynki gospodarcze przeznaczone dla działalności leśnej, rolnej, rybackiej, a także zabytki.  

Podatek za budowlę 

Budynek i budowla to w świetle prawa osobne przedmioty opodatkowania. Różnią się poziomem skomplikowania formalności w odniesieniu do ich konstruowania oraz użytkowania. Budowla to każdy obiekt budowlany, który nie jest budynkiem lub tak zwanym obiektem małej architektury jak tunel, fundamenty pod maszyny, przejście dla pieszych, pomnik czy linia kolejowa.  

Podatek od budowli jest płacony wyłącznie przez tych, którzy prowadzą w nich działalność gospodarczą. Są to na przykład stragany, stojaki oraz namioty. Wysokość podatku od budowli zależy od wartości, która jest przyjęta na potrzeby amortyzacji podatkowej metodą liniową. W przypadku budowli, które nie są amortyzowane, podstawą opodatkowania jest jej wartość rynkowa.

Konsekwencje niezapłaconego podatku od nieruchomości 

Od obowiązku płacenia podatku od nieruchomości nie warto uciekać – konsekwencją niezapłaconego podatku jest bowiem narastanie odsetek od kwoty należnej. Według ustawy wynoszą one około 8% w skali roku. Im wyższy podatek i dłuższy czas zwlekania z płatnością, tym wyższe są koszty odsetek. Poza dodatkowymi kosztami w przypadku dłuższego zalegania z płatnością jest wszczęcie egzekucji. Rodzi to kolejne problemy, których zdecydowanie warto uniknąć.  

Wypełnij deklarację online

Podatek od nieruchomości

Kliknij, aby przejść do kalkulatora
Loading...