Co warto wiedzieć o podatkach i terminach ich rozliczenia?

Obowiązujący system podatkowy dzieli daniny m.in. na podatki pośrednie i bezpośrednie. Poznaj najważniejsze informacje o polskich podatkach! Sprawdź między innymi, w jakim terminie zapłacić podatek od nieruchomości, środków transportu, podatek rolny i leśny, a także opłatę śmieciową.

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
 • Kreator pomoże Ci przygotować druk IN-1 lub DN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami

Co to są podatki? Co warto wiedzieć o terminach ich rozliczania?

Zgodnie z definicją, podatek to publicznoprawne, przymusowe, nieodpłatne i bezzwrotne świadczenie pieniężne uiszczane na rzecz Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (miast, gmin).

Podatek VAT, podatki dochodowe, podatek akcyzowy i inne tego rodzaju daniny stanowią dochody państwowych jednostek budżetowych, dzięki którym mogą one realizować swoją bieżącą działalność. W zakres takiej działalności wchodzi m.in. utrzymanie szpitali czy szkół, budowa dróg itp. Dzięki systemowi podatkowemu mogą one sprawnie funkcjonować. Ponadto podatki pełnią również funkcję redystrybucyjną, która polega na podziale dochodów budżetowych uzyskanych z podatków między obywatelami a związkami publicznoprawnymi.

Podatki majątkowe, podatki dochodowe, podatek od towarów i usług - podatki pośrednie i bezpośrednie - wszystkie są ze sobą powiązane i jako całość tworzą system podatkowy. Akty prawne takie jak ustawa - Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług oraz inne ustawy regulują ważne kwestie dotyczące m.in. podmiotów i przedmiotów opodatkowania, zasad przyznawania ulg, kategorii podmiotów zwolnionych czy terminów płatności.

Jakie są rodzaje podatków?

Podatki dzielą się ze względu na:

 • sposób poboru podatku,
 • podmiot opodatkowania,
 • przedmiot opodatkowania.

Polski system podatkowy wprowadza też podział danin publicznych na podatki pośrednie i podatki bezpośrednie.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Wypełnij IN-1 lub DN-1 ONLINE

Podatki bezpośrednie i pośrednie

Według definicji podatki bezpośrednie to takie, które nie mogą być przerzucone na inny podmiot lub według przepisów nie powinny być przerzucone. Ciężar podatku ponosi więc podmiot, na który ustawodawca nałożył obowiązek podatkowy. To odróżnia podatki bezpośrednie od pośrednich – przy tych drugich jest możliwość przerzucenia podatku na inny podmiot.

Podatki pośrednie znajdują się w cenie nabywanych dóbr i usług i nie są nałożone bezpośrednio na jednostki. Przykładami takich podatków są VAT i akcyza. Ekonomiczny ciężar podatku spoczywa więc na konsumentach - niezależnie od tego, czy są oni tego świadomi, czy nie. Konsumenci płacą te podatki, nabywając określone dobra, ale bez rozliczania się z urzędem skarbowym.

Rozliczanie podatków jest natomiast obowiązkiem podatnika w przypadku podatków bezpośrednich. Nałożony obowiązek podatkowy zobowiązuje do złożenia deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego i rozliczenia się z nim. Przykładem takiego podatku jest podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), ale też podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny czy podatek od środków transportowych.

Obecnie w Polsce wyróżniamy kilkanaście rodzajów danin. Podatki pośrednie i bezpośrednie stanowią główne źródło dochodów państwa.

Podatki bezpośrednie to:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych (podatek PIT),
 • podatek dochodowy od osób prawnych (podatek CIT),
 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny,
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od środków transportowych,
 • podatek tonażowy,
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
 • podatek zryczałtowany od wartości sprzedanej produkcji (tzw. podatek od produkcji okrętowej).

Natomiast do podatków pośrednich zaliczamy:

 • podatek od towarów i usług (podatek VAT),
 • podatek akcyzowy,
 • podatek od gier.

Przydatne informacje na temat terminów podatkowych

Niezależnie od tego, czy w grę wchodzi podatek od gier, podatek dochodowy, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od nieruchomości czy rolny, obowiązek podatkowy powinien być spełniony w określonym terminie. Może być on wyznaczony jako konkretny dzień (np. 30 kwietnia) lub termin (20 dzień następnego miesiąca).

Warto wiedzieć, że żaden z terminów podatkowych nie może wypaść w weekend lub w święto. To oznacza, że jeśli deklarację należy złożyć np. do 20. dnia miesiąca, a ten przypadł w sobotę, wówczas ostateczny termin jest przeniesiony na poniedziałek, 22. dzień miesiąca. Jeśli prawo podatkowe zakłada natomiast, że należy złożyć deklarację np. do 14 dni po wystąpieniu pewnego zdarzenia, to w obliczaniu terminu należy pominąć dzień zdarzenia i liczyć od kolejnego dnia.

W przypadku terminów, które kończą się wraz z upływem ostatniego dnia miesiąca, należy wziąć pod uwagę długość danego miesiąca: 28, 29 dnia (luty), 30 (np. kwiecień, czerwiec) lub 31 dnia miesiąca (np. lipiec, grudzień). Pamiętać o tym należy głównie wtedy, gdy rozliczenie ma nastąpić bezpośrednio w urzędzie. E-deklaracja podatkowa jest wygodniejsza i jej wypełnianie nie wiąże się z planowaniem wyprawy do urzędu.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Wypełnij IN-1 lub DN-1 ONLINE

Terminy płatności niektórych podatków bezpośrednich

O ile w przypadku płacenia podatku dochodowego, podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) czy podatków pośrednich takich jak VAT czy podatek akcyzowy, zwykle nie ma wątpliwości co do terminu płatności, o tyle w przypadku niektórych z nich wymagania ustawodawcy nie zawsze są powszechnie znane. Dotyczy to np. danin publicznych, w których przedmiotem opodatkowania jest nieruchomość, grunt rolny, las czy pojazd ciężarowy.

Ordynacja podatkowa wprowadza podział podatków, ale nie reguluje terminów płatności każdego z nich. Aby je poznać, należałoby zajrzeć do bardziej szczegółowych ustaw, np. ustawy o podatku rolnym.

Jeśli zastanawiasz się, do kiedy masz czas, by opłacić różne rodzaje podatków, mamy dla Ciebie małą ściągę.

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych płacą właściciele pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, takich jak:

 • autobusy,
 • samochody ciężarowe,
 • ciągniki siodłowe i balastowe, przeznaczone do używania z przyczepą i naczepą,
 • przyczepy i naczepy do ciągników.

Zasadniczo podatek ten podlega płatności w dwóch ratach: w terminie do 15 lutego i do 15 września, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Jeśli jednak obowiązek podatkowy powstał po 1 lutego, a przed 1 września, pierwszą ratę zapłać w ciągu 14 dni, a drugą - do 15 września. Jeśli powstał po 1 września, zapłać podatek w całości, jednorazowo w ciągu 14 dni.

Czytaj więcej w ważne terminy dla wpłaty podatku od środków transportowych.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości płacą właściciele, użytkownicy wieczyści i posiadacze gruntów, budynków lub ich części (np. mieszkań) oraz budowli przeznaczonych na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Dla osób fizycznych obowiązują 4 raty proporcjonalne podatku od nieruchomości: do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.

Dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej obowiązują raty płatne do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł – wówczas płaci się go jednorazowo w terminie opłacania pierwszej raty. Chcesz dowiedzieć się więcej sprawdź w ważne terminy podatku od nieruchomości.

Podatek rolny

Podatek rolny płacą właściciele, użytkownicy wieczyści i posiadacze gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne, wykorzystywanych na działalność rolniczą. Stawka podatku zależy m.in. od średniej ceny skupu żyta.

Osoby fizyczne płacą podatek rolny w 4 ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Natomiast osoby prawne samodzielnie wyliczają wysokość daniny i płacą ją w 12 ratach proporcjonalnych - do 15 dnia każdego miesiąca.

Jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Inne ważne terminy dla podatku rolnego znajdziesz w poradniki / ważne terminy / podatek rolny.

Podatek leśny

Zobowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są właściciele, użytkownicy wieczyści i posiadacze działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty leśne.

Osoby fizyczne płacą ten podatek w 4 ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego: do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele i zarządcy nieruchomości, w których powstają śmieci, mają obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka podatku w tym wypadku określana jest indywidualnie przez gminę.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić do 15. dnia miesiąca za każdy miesiąc, w którym w danej nieruchomości zamieszkuje przynajmniej jeden mieszkaniec. W przypadku nieruchomości niezamieszkanych, w których powstają śmieci (np. barów, sklepów, biur), obowiązuje płatność za każdy opróżniony pojemnik.

Opłatą śmieciową objęte są też obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe, domki letniskowe. W tym wypadku płatność jest jednorazowa. Zryczałtowany podatek (opłata śmieciowa) podlega zapłacie do 15 czerwca za cały rok z góry, niezależnie od faktycznego okresu wykorzystania obiektu.

Podatki pośrednie i bezpośrednie - gdzie szukać dodatkowych informacji?

Ważne!

Jeśli masz wątpliwości dotyczące terminów płatności np. podatku PIT, podatków majątkowych, czy chociażby obowiązujących stawek podatkowych, zawsze możesz skontaktować się z administracją. W przypadku opisanych powyżej podatków informacje uzyskasz u jednostek samorządu terytorialnego - w urzędzie miasta lub gminy. W przypadku podatków dochodowych, podatku od towarów i usług czy innych danin publicznych, zadzwoń do urzędu skarbowego. Pomoc uzyskasz też pod aktualnym numerem telefonu Krajowej Informacji Skarbowej.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.