Co warto wiedzieć o podatku rolnym?

Sprawdź, kto płaci taki podatek, co jest przedmiotem opodatkowania i jakie są ulgi w podatku rolnym.

Co warto wiedzieć na temat podatku rolnego?

Zgodnie z ustawą podatek rolny obejmuje użytki rolne z wyłączeniem gruntów, na których prowadzona jest inna działalność gospodarcza niż rolnicza. Dowiedz się też, co zmieniło się w tych kwestiach od stycznia 2019 roku i jak złożyć deklarację.

Kto powinien zapłacić podatek rolny?

Podatek rolny obowiązuje osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej (do katalogu wliczają się także spółki). By zaistniał obowiązek podatkowy, dany podmiot powinien być:

  • właścicielem gruntów,
  • użytkownikiem wieczystym gruntów,
  • posiadaczem samoistnym gruntów,
  • posiadaczem gruntów, które stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Warto pamiętać również o tym, że jeśli grunty zostały wydzierżawione w części lub całości na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników lub uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem staje się dzierżawca.

Co jest przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym?

O zaistnieniu obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, decyduje kilka wytycznych. Po pierwsze, opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Po drugie, na ich terenie musi być prowadzona działalność rolnicza. Po trzecie gospodarstwo rolne to obszar o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 hektar fizyczny. Po czwarte, za działalność rolniczą uważana jest hodowla zwierząt (w tym przemysłowych fermowych) i roślin. Wliczana jest tutaj także produkcja warzywnicza, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, materiału szkółkarskiego, siewnego, reprodukcyjnego, hodowlanego, zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, a także chów i hodowla ryb oraz sadownictwo. Inne informacje o opłatach lokalnych można znaleźć w naszym poprzednim artykule - “co warto wiedzieć o podatkach i terminach ich rozliczania.”

Zmiany w podatku rolnym od stycznia 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązujące stały się zmiany w podatku rolnym, dotyczące infrastruktury przemysłowej. Zgodnie z nimi za grunty rolne nie uważa się:

  • użytków rolnych, przez które przebiegają urządzenia przemysłowe, służące na przykład do odprowadzania płynów czy energii elektrycznej,
  • użytków zajętych na pasy technologiczne, służące do odpowiedniej eksploatacji tych urządzeń,
  • użytków zajętych przez strefy bezpieczeństwa oraz strefy kontrolowane wyżej wymienionych urządzeń.

Wyjątkiem od nowej zasady jest sytuacja, w której grunty te są równocześnie zajęte na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub też są w posiadaniu samoistnym, użytkowaniu wieczystym lub są własnością przedsiębiorstwa, które zajmuje się przesyłaniem lub dystrybucją płynów, pary, gazów oraz energii elektrycznej.

Deklaracja na podatek rolny

Obowiązek podatkowy dla podatku rolnego powstaje z pierwszym dniem miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym podatnik objął grunt na własność, w wieczyste użytkowanie lub w samoistne lub zależne posiadanie. Obowiązek ten wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć te okoliczności. Deklarację na podatek rolny należy złożyć do odpowiedniego (ze względu na miejsce/lokalizację, w którym/której znajdują się grunty) organu podatkowego.

Osoby fizyczne powinny przekazać informację w ciągu 14 dni od zaistnienia obowiązku podatkowego lub momentu, w którym następuje zmiana wysokości opodatkowania. Z kolei osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym również spółki nieposiadające osobowości prawnej, składają deklarację do 15 stycznia roku podatkowego. Jeśli obowiązek zaistniał po tym dniu, wówczas informację należy przekazać w terminie 14 dni od momentu wystąpienia obowiązku podatkowego. Informacje na temat terminów podatkowych można znaleźć tutaj - ważne terminy.

Deklarację na podatek rolny można złożyć również drogą internetową. W tym celu, wystarczy skorzystać z kalkulatora deklaracji, który pomoże przejść przez cały proces, a następnie pozwoli wysłać deklarację oraz opłacić podatek online. Przyjazne Deklaracje umożliwiają także złożenie formularzy dotyczących: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Więcej informacji można znaleźć w zakładce ABC podatków.

Stawki podatku rolnego

Stawka podatku dla gruntów gospodarstwa rolnego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta liczoną od 1 hektara przeliczeniowego. Dla pozostałych gruntów rolnych, które podlegają podatkowi rolnemu, jest to natomiast 5 q żyta liczone również od 1 hektara. Warto wiedzieć, że podatnicy mogą skorzystać z ulg od podatku rolnego, takich jak:

  • ulga inwestycyjna – połączona z budową lub modernizacją budynków powiązanych z prowadzeniem działalności rolnej. Może objąć 25% należnego podatku;
  • ulga dla terenów podgórskich i górskich – obejmuje tereny zaklasyfikowane jako tereny podgórskie i górskie. Stawka podatku może być obniżona o 30%;
  • ulga z powodu stanu klęski żywiołowej – przyznawana zgodnie z nazwą w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

Należy pamiętać o tym, że stawka podatku rolnego nie jest stała. Jest ona zależna od tego czy podatnik posiada gospodarstwo rolne. Ponadto w niektórych przypadkach może ona być obniżona przez radę gminy, na mocy uchwały.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek rolny

Kliknij aby przejść do kalkulatora