Wakacje podatkowe - dla kogo odroczenie podatku

Właściciele nowo wybudowanych obiektów mają prawo do skorzystania z wakacji podatkowych czyli odroczenia podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć, kto może skorzystać, jakie terminy podatkowe obowiązują właścicieli nowych budynków lub budowli? Sprawdźmy!

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1) i osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Czym są wakacje podatkowe?

Zakup lub nabycie praw do nieruchomości wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. W większości przypadków podatek od nieruchomości opłacany jest z początkiem miesiąca, następującego po wejściu w posiadanie określonego budynku, mieszkania czy gruntu. Nieco inaczej rzecz ma się jedynie w przypadku nowo wybudowanych obiektów – dla ich właścicieli prawo przewiduje tzw. wakacje podatkowe, czyli odroczenie podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości w pigułce

Osoby, które nabyły prawo do nieruchomości, zobowiązane są do złożenia stosownej deklaracji podatkowej (osoby fizyczne składają informację IN-1, osoby prawne deklarację DN-1) oraz opłacenia podatku od nieruchomości.

Informację IN-1 lub deklarację DN-1 należy złożyć w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego, czyli od momentu objęcia statusu właściciela, współwłaściciela czy użytkownika wieczystego (np. poprzez uzyskanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości zakupionej w stanie deweloperskim). Dokumenty należy złożyć do urzędu miasta lub urzędu gminy, właściwego dla adresu, pod jakim znajduje się nieruchomość.

Należne podatki od nieruchomości opłacane są:

  • Dla osób fizycznych – w czterech proporcjonalnych ratach, płatnych do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.
  • Dla osób prawnych (spółki, organizacje) – w dwunastu ratach, płatnych do: 31 stycznia, pozostałe raty do 15 każdego miesiąca.

Co ważne, jeżeli całkowita kwota podatku nie przekracza 100 złotych, nie zostaje od rozłożony na raty! Podatek należy opłacić jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Wakacje podatkowe – dla kogo?

Osoby fizyczne lub prawne, które weszły w posiadanie nieruchomości, zostają objęte obowiązkiem podatkowym z pierwszym dniem miesiąca, który następuje po uzyskaniu stosownych praw (np. prawa własności po zakupie mieszkania).

Od kiedy płacić podatek od nieruchomości w takim wypadku? Osoba, która została właścicielem nieruchomości w dniu 12 czerwca 2021, zostaje objęta obowiązkiem podatkowym od dnia 1 lipca 2021.

Przepisy te nie mają zastosowania w przypadku osób, które budują nieruchomość. Prawo przewiduje dla nich tzw. wakacje podatkowe, to znaczy odroczenie podatku od nieruchomości do pierwszego dnia roku, który następuje po zakończeniu budowy, to znaczy:

  • zaprzestanie prac, które mają na celu wznoszenie budynku lub budowli;
  • osiągnięcie stanu, w którym budynek lub budowla spełnia normy budowlane (wynikające z prawa budowlanego);
  • organ nadzoru budowlanego został zawiadomiony o zakończeniu budowy;
  • możliwe jest przeprowadzenie odbioru technicznego;
  • budowla lub budynek może zostać oddany do użytkowania lub eksploatacji.

Obowiązek podatkowy może powstać również w sytuacji, w której rozpoczęto użytkowanie część obiektu przed całkowitym zakończeniem budowy.

Oznacza to, że dla nieruchomości, których budowa ukończona została 12 czerwca 2021, podatek nalicza się od dnia 1 stycznia 2022. Wskazane terminy podatkowe obowiązują zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1) i osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Odroczenie podatku od nieruchomości – dla inwestora i kupującego

Obowiązujące przepisy, dotyczące wakacji podatkowych, wzbudzają pewne wątpliwości natury prawnej. Szczególnie niejasna wydaje się kwestia tego, kto uprawniony jest do odroczenia podatku od nieruchomości – jedynie inwestor, czy również osoba, która nabywa nowo wybudowany budynek lub budowlę?

Na rozwiązanie tego problemu jasno wskazują:

  • Komunikat Ministerstwa Finansów, z którego wynika, że tzw. wakacje podatkowe obowiązują również w sytuacji, w której obiekt zostaje nabyty przez osobę fizyczną lub prawną, która go nie wybudowała.
  • Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym zapisy art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa, która reguluje kwestie związane z podatkami od nieruchomości) mają charakter przedmiotowy, a nie podmiotowy – dotyczą konkretnych obiektów, bez względu na osoby, które są ich właścicielami.

Dzięki powyższym aktom prawnym można stwierdzić, że do wakacji podatkowych uprawnione są zarówno osoby, które budują nieruchomość (np. dom jednorodzinny), jak i osoby, które kupują nowo wybudowany obiekt.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Wakacje podatkowe a rozpoczęcie użytkowania budynku

Pewne wątpliwości wzbudza również użytkowanie części budynku przed jego wykończeniem. Kiedy można mówić o takim fakcie? Czy niezbędne jest uzyskanie dokumentów, które potwierdzają wcześniejsze rozpoczęcie użytkowania części nieruchomości? Czy może opodatkowaniu podlega obiekt, który faktycznie jest wykorzystywany do celów mieszkaniowych, gospodarczych czy rekreacyjnych – niezależnie od stanu technicznego i prawnego, w jakim się znajduje?

Prawnicy skłaniają się ku drugiej wersji, co potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Zgodnie z nim każdy, kto rozpoczyna użytkowanie części budynku lub budowli, niezależnie od tego, czy robi to zgodnie z przepisami prawa budowlanego, czy też nie, opodatkowany zostaje podatkiem od nieruchomości (z zachowaniem stosownego odroczenia, tj. wakacji podatkowych).

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Jesteś osobą fizyczną?
Większość osób fizycznych posiadających nieruchomości składa informację IN-1. Wyjątkiem są osoby fizyczne posiadające nieruchomość we współwłasności (lub współposiadaniu) z osobami prawnymi (np. spółką z o.o.). Jeśli Twoja sytuacja nie stanowi wyjątku wypełnij IN-1 online.