Deklaracja śmieciowa - niezbędne informacje

Posiadasz nieruchomość, w której powstają śmieci? Pamiętaj o złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Dowiedz się więcej o deklaracji śmieciowej. Jak ją złożyć, by było najwygodniej? W jakim terminie zapłacić i czy można zmniejszyć wysokość opłaty?

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
 • Z kalkulatorem przygotujesz i wypełnisz druk DOK-1 krok po kroku
 • Skorzystaj z prostęgo języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami

Kto płaci podatek?

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwane popularnie opłatami za śmieci, ponoszą zarządcy oraz właściciele nieruchomości, w których powstają odpady komunalne. Dotyczy to zarówno gospodarstw domowych, jak i wszystkich innych miejsc, których powstają śmieci podobne do tych z lokali mieszkalnych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszą:

 • właściciele i współwłaściciele nieruchomości,
 • użytkownicy wieczyści,
 • osoby lub jednostki organizacyjne posiadające nieruchomości w użytkowaniu lub w zarządzie,
 • inne podmioty władające nieruchomością.

Odpady komunalne to odpady, które powstają w gospodarstwach domowych i są związane z nieprzemysłową działalnością człowieka. Odpady należy segregować według specjalnych wytycznych.

Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości, w której powstają odpady komunalne, powinien złożyć w urzędzie miasta lub gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty zależy od stawek ustalonych przez daną gminę.

Ważne!

W przypadku budynków wielolokalowych deklaracji śmieciowej nie składają poszczególni właściciele nieruchomości, lecz jej zarządca. Jeśli więc mieszkasz w bloku, obowiązek złożenia dokumentów ma spółdzielnia wspólnota mieszkaniowa.

Co to jest deklaracja śmieciowa?

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, potocznie zwana deklaracją śmieciową, to dokument służący do samodzielnego obliczenia wysokości opłaty za śmieci. Należy ją złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania w niej pierwszych śmieci (w przypadku nieruchomości niezamieszkanych).

Wymóg złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje właścicieli nieruchomości w przypadku zmiany danych np. o ilości zużytej wody lub liczbie mieszkańców.

Należy pamiętać, że w przypadku różnych rodzajów nieruchomości może obowiązywać inny formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Za złożenie deklaracji urząd nie pobiera opłaty skarbowej.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Wypełnij deklarację śmieciową w kilka minut.

Wupełnij deklarację

Segregacja odpadów komunalnych

To temat coraz bardziej powszechny i wskazujący na większą świadomość społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska. Odpady dzielone są na cztery główne rodzaje:

 • Papier – to wszelkie opakowania papierowe, tekturowe lub kartonowe, a także gazety i czasopisma, zeszyty, ulotki. Przeznaczone są dla nich niebieskie pojemniki.
 • Metal i tworzywa sztuczne – do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne należy wrzucać puszki, nakrętki, folie aluminiowe, plastikowe opakowania po produktach spożywczych czy środkach czystości, a także metal i kapsle.
 • Szkło – do tych odpadów zaliczają się butelki i słoiki po produktach spożywczych, a także po alkoholu, opakowania po kosmetykach. Pojemnik na szkło może być podzielony na szkoło bezbarwne i kolorowe – bezbarwne ma kolor biały, kolorowe – zielony.
 • Bio – to wszystkie odpady warzywno-owocowe oraz resztki jedzenia, jak również skoszona trawa, liście, gałęzie czy trociny. Pojemnik na odpady bio jest koloru brązowego.

Od 1 stycznia 2020 w całym kraju obowiązuje podział odpadów na pięć frakcji. Nieselektywne zbieranie odpadów oznacza łączne zbieranie ich wszystkich do jednego pojemnika, bez selekcji według powyższego schematu. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą kary.

Niebezpieczne odpady

Niektóre śmieci mogą być niebezpieczne dla człowieka i innych żywych organizmów. Ze względu na poziom toksyczności, wyróżnia się odpady grożące:

 • zakażeniem (zawierające drobnoustroje czy jaja pasożytów),
 • grożące skażeniem (czyli zawierające substancje promieniotwórcze),
 • szczególnie szkodliwe dla środowiska (posiadają na przykład substancje szkodliwe lub trujące),
 • surowe produkty.

Klasyfikują się do nich:

 • przeterminowane leki,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne,
 • stare farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki czyszczące,
 • termometry,
 • opakowania dezodorantów,
 • baterie i akumulatory,
 • przepracowane oleje silnikowe, smarowe,
 • chemikalia fotograficzne,
 • środki ochrony roślin.

Nie wolno wyrzucać ich razem ze zwykłymi odpadami. Najlepiej oddać je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduję się w każdej gminie.

Ile kosztuje gospodarowanie-odpadami-komunalnymi

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczą nieruchomości:

 • zamieszkanych,
 • niezamieszkanych (np. szkół, barów, restauracji, biur itp.),
 • mieszanych (częściowo zamieszkanych, częściowo niezamieszkanych),
 • rekreacyjno-wypoczynkowych, domków letniskowych.

Ze względu na fakt, iż za utrzymanie czystości oraz organizację odbioru śmieci odpowiada gmina, to właśnie ona ustala stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za nieruchomości wykorzystywane na cele mieszkaniowe zależy od ustalonej stawki oraz od wskaźnika wybranego przez gminę. Najczęściej wybieranymi wskaźnikami są:

 • liczba mieszkańców,
 • ilość zużytej wody.

Gminy mają prawo do zróżnicowania opłat ze względu na różne czynniki. Może to być np. powierzchnia lokalu mieszkalnego, czy chociażby fakt, czy odbiór odpadów następuje z terenów miejskich, czy wiejskich.

Za nieruchomości niezamieszkane zapłacisz za każdy miesiąc, w którym odebrano odpady komunalne. Zazwyczaj za wywóz śmieci z takich nieruchomości płaci się od każdego worka.

W przypadku domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązuje roczna, zryczałtowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, płatna jednorazowo. Nie bierze się wtedy pod uwagę częstotliwości odbioru śmieci ani tego, czy domek wykorzystywany jest przez cały rok, czy tylko sezonowo.

Ważne!

Podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy właściciel nieruchomości, w których następuje selektywna zbiórka odpadów. Jeśli przy odbieraniu odpadów komunalnych firma wykryje brak segregowania śmieci, na właściciela nieruchomości zostanie. nałożona dodatkowa opłata. Stawki opłat za odpady niesegregowane są od 2 do 4 razy wyższe niż za śmieci trafiające prawidłowo do pięciu oznaczonych kontenerów.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Wypełnij deklarację śmieciową w kilka minut.

Wupełnij deklarację

Do kiedy zapłacić za odbiór odpadów komunalnych?

Właściciel nieruchomości zamieszkanej (lub zarządca) wnosi opłatę za wywóz odpadów komunalnych do 15. dnia miesiąca za każdy miesiąc, gdy w danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. W przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkanych opłaty za gospodarowanie odpadami pobierane są wyłącznie w tych miesiącach, w których na terenie nieruchomości powstały odpady komunalne.

Opłatę zryczałtowaną za obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe należy wnieść jednorazowo - do 15 czerwca za dany rok z góry.

Kiedy i jak zmniejszyć opłatę za śmieci?

Od września 2019 roku zaistniały zmiany w deklaracji śmieciowej. Dotyczą one między innymi śmierci mieszkańca, w przypadku której w ciągu 6 miesięcy powinna być złożona nowa deklaracja. Innym przypadkiem jest też informacja o korekcie faktur z przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, która może wpłynąć na wysokość opłaty za śmieci.

Ponadto, jeśli w danym gospodarstwie domowym jest możliwość stworzenia kompostownika, wówczas opłata za śmieci może ulec obniżeniu. Jak już wcześniej wspomniano, niższa stawka przysługuje też tym, którzy segregują śmieci. Brak selekcji wiąże się z ponoszeniem wyższych kosztów gospodarowania odpadami.

Jak złożyć deklarację śmieciową?

Jeszcze kilka lat temu jedyną drogą złożenia deklaracji śmieciowej i opłaty za nią było samodzielne wydrukowanie jej w zaciszu własnego mieszkania, wypełnienie i zaniesienie do urzędu gminy. Obecnie procedury są bardziej przyjazne i wszystkie formalności związane z deklaracją można załatwić przez Internet. To pozwala zaoszczędzić czas i energię.

Wystarczy skorzystać z kalkulatora deklaracji - intuicyjnego narzędzia, które pomaga w prawidłowym oszacowaniu stawek podatku oraz wypełnieniu formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po jego wypełnieniu można wysłać wymagane dokumenty i załączniki za pomocą środków komunikacji elektronicznej (przez ePUAP) i opłacić podatek za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. przelewem.

W odpowiedzi na złożoną przez zarządcę lub właściciela nieruchomości deklarację urząd prześle informację o wysokości, terminach i sposobie wnoszenia opłaty za śmieci. Jeśli będzie miał uzasadnione wątpliwości co do dokonanych przez podatnika wyliczeń, drogą decyzji określi opłatę w innej wysokości. Podstawą ustalenia stawki opłat będą dane szacunkowe z danej gminy.

Jeśli nie złożysz deklaracji śmieciowej w terminie, otrzymasz decyzję z urzędu o wysokości opłaty za zbieranie odpadów komunalnych. Po otrzymaniu takiego dokumentu nie możesz już złożyć deklaracji. Natomiast brak uiszczenia opłaty będzie skutkował ściągnięciem należności na podstawie tytułu wykonawczego. W przypadku opłaty śmieciowej niezapłacona należność traktowana jest na równi z zaległością podatkową.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Skorzystaj z kalkulatora deklaracji, który obliczy stosowną opłatę za śmieci i pozwoli zapłacić ją online.