Hala namiotowa podatek od nieruchomości

Przedsiębiorstwa działające w różnych branżach często wykorzystują hale namiotowe jako alternatywę dla magazynów, budynków służących za hale targowe czy sale eventowe. Jak przepisy dotyczące podatku od nieruchomości traktują takie obiekty? Sprawdź, czy podlegają one opodatkowaniu!

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości jest jedną z wielu danin, które muszą uiszczać przedsiębiorcy. Wysoka w porównaniu do budynków i gruntów wykorzystywanych na cele prywatne stawka sprawia, iż wiele firm mocno odczuwa to obciążenie. Dodatkowo pojawiają się wątpliwości w kwestii wykładni przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Definiując przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości, ustawa wprost odnosi się do Prawa budowlanego. Wątpliwości pojawiają się w kwestii tymczasowych obiektów budowlanych, taki jak m.in. hale namiotowe, obiekty kontenerowe czy kioski uliczne. Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Hala namiotowa - podatek od nieruchomości

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy można uznać tymczasowy obiekt budowlany za budynek lub budowlę opodatkowane podatkiem od nieruchomości, przeanalizujmy przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz regulacje określone w ustawie Prawo budowlane.

Hala namiotowa z pewnością nie może zostać sklasyfikowana jako grunt. Z kolei budynek to zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Musi posiadać fundamenty i dach. Hale namiotowe niezwiązane trwale z gruntem nie mogą zostać uznane za budynki - w każdej chwili można je bowiem rozebrać i przenieść.

Przejdźmy zatem do definicji budowli. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy, budowla to obiekt budowlany w rozumieniu prawa budowlanego, który nie jest budynkiem ani obiektem małej architektury. To również urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Natomiast zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obiekt budowlany to:

 • budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
 • budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
 • obiekt małej architektury.

Wymieniono w niej też szereg obiektów uznawanych za budowle, m.in. wiadukty, tunele, stacje uzdatniania wody, wolno stojące maszty antenowe, obiekty liniowe, sieci techniczne, części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych itp.), wolno stojące instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu, pomniki itp. Jednak brak tak obiektów takich jak hale namiotowe. Generalnie budowla to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2018 r. (sygn. akt. III SA/Wa 1021/17), podkreślono, że sam fakt, iż hala namiotowa nie stanowi budynku ani obiektu małej architektury, to wskazuje automatycznie, że można ją zakwalifikować jako budowlę.

Budowle a obiekty tymczasowe

Prawo budowlane wyraźnie odróżnia pojęcie budowli od pojęcia obiektów tymczasowych.

Tymczasowy obiekt budowlany to obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej. To obiekt przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki. Obiekt tymczasowy to również obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem. Ustawa wymienia przykłady takich obiektów, to np. wspomniane wcześniej kioski uliczne, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, pawilony sprzedaży ulicznej, obiekty kontenerowe itp.

Hale namiotowe spełniają warunki prawne dla tymczasowego obiektu budowlanego. Nie są ani budynkami, ani budowlami w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Pozostaje zatem pytanie, jakie często zadają sobie przedsiębiorcy: hala namiotowa a podatek od nieruchomości - czy trzeba go płacić?

Hala namiotowa a podatek od nieruchomości - przepisy

Tymczasowy obiekt budowlany w obecnym stanie prawnym nie jest klasyfikowany ani jako budynek, ani jako budowla. Hale namiotowe, określone w ustawie jako "przekrycia namiotowe" nie podlegają zatem opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Nie ma przy tym znaczenia, czy właścicielem tymczasowego obiektu budowlanego jest przedsiębiorca, który wykorzystuje ją w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Hale namiotowe nie kwalifikują się do opodatkowania podatkiem od nieruchomości, jeśli spełniają opisane wcześniej warunki:

 • istnieje techniczna możliwość przeniesienia obiektu,
 • nie jest on trwale związany z gruntem.

Jednakże orzecznictwo organów podatkowych nie zawsze bywa jednolite w kwestii klasyfikowania hal namiotowych. Najczęściej uznawane są one za tymczasowy obiekt budowlany. Jednak zdarzały się przypadki innej oceny tej kwestii przez organ podatkowy.

Od tego, czy hala namiotowa zostanie uznana za obiekt tymczasowy, czy budowlę, decyduje przede wszystkim jej konstrukcja budowlana oraz materiał użyty do budowy. Organ podatkowy posiada kompetencje, by na podstawie zebranego materiału dowodowego ustalić, czy hala namiotowa na pewno nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Pod uwagę może wziąć m.in.:

 • czy posiada fundamenty (obiekty budowlane nie muszą być wkopane w grunt, by zostały określone jako trwale związane z podłożem. Wystarczy, że mają element konstrukcji mający za zadanie przeniesienie ciężaru budowli na grunt),
 • czy posiada dach (nie ma bowiem znaczenia, czym pokryte są hale namiotowe - ważne, by pokrycie obiektu było stabilne i zabezpieczało m.in. przed czynnikami atmosferycznymi),
 • czy obiekt został przeznaczony na okres użytkowania krótszy od jego trwałości technicznej,
 • czy ma wydzielenie przestrzeni za pomocą przegród budowlanych.

Jak widać, opodatkowanie podatkiem od nieruchomości hal namiotowych tylko pozornie jest kwestią oczywistą. Jeśli podatnik ma jakiekolwiek wątpliwości w tym zakresie, może wystąpić do organu podatkowego o indywidualną interpretację.

Podatek od nieruchomości hala garażowa

Hale garażowe nie mogą być sklasyfikowane jako tymczasowe obiekty budowlane. To budowle ziemne trwale związane z gruntem. Garaż, który nie stanowi części budynku, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki określonej w przepisach dla budynków pozostałych.

Jeśli obiekt budowlany przeznaczony został na cele prowadzonej działalności gospodarczej, stawka wzrasta. Gdy w grę wchodzi podatek od nieruchomości, hala garażowa podlega klasyfikacji jako budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalnych lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości hala magazynowa

W przypadku hali magazynowej należy wziąć pod uwagę te same czynniki, co przy halach namiotowych. Ze względu na fakt, iż tego typu obiekty budowlane przeznaczone są w większości do wieloletniego użytkowania, muszą mieć solidną konstrukcję, trwałe połączenie z podłożem i dach. Raczej więc należy spodziewać się, że organ podatkowy nie uzna hal magazynowych za tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem. Podobnie jak przy halach garażowych, gdy w grę wchodzi podatek od nieruchomości, hala magazynowa podlega stawce dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od nieruchomości

Kliknij aby przejść do kalkulatora