Jak obliczyć podatek leśny – stawki 2020

Stawki na rok 2020, terminy płatności i przedmioty opodatkowania dla podatku leśnego.

Co musisz wiedzieć o podatku leśnym

Wszyscy właściciele lasów lub gruntów, które zostały oznaczone w ewidencji jako las, mają obowiązek płacenia podatku leśnego. Wysokość podatku zmienia się w zależności od średnich cen sprzedaży drewna.

Sprawdź, jak obliczyć podatek leśny i jakie są stawki podatku leśnego na 2020 rok.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak obliczyć podatek leśny,
 • jakie są stawki podatku leśnego na 2020 rok,
 • kto musi opłacać podatek leśny,
 • jakie grunty mogą być objęte zwolnieniami podatkowymi,
 • kiedy należy składać wymagane dokumenty i opłacać podatku.

Jak obliczyć podatek leśny?

Stawki podatku leśnego są wyliczane na dwa sposoby. Różnią się od siebie w zależności od tego, czy las jest parkiem narodowym lub rezerwatem przyrody, czy też nie. Ustawa z 30 października 2002 roku mówi, że: „Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi […] równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy”. Jeśli natomiast las wchodzi w skład rezerwatu przyrody lub parku narodowego, wysokość stawki jest obniżana do 50%.

Warto wiedzieć! Średnia cena sprzedaży drewna

18 października 2019 roku Główny Urząd Statystyczny ogłosił średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 194,24 zł za 1 m3. Cenę tę obliczono na podstawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku

Stawki podatku leśnego na 2020 rok

Stawki podatku leśnego na 2020 rok przedstawiają się następująco:

 • 42,7328 zł za 1 hektar lasu – po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przyjmuje się stawkę 42,73 zł za 1 hektar,
 • 21,3664 zł za 1 hektar lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – po zaokrągleniu jest to 21,37 zł za 1 hektar.

Warto wiedzieć, że gminy mogą obniżać kwoty, które są uznawane za podstawę obliczania podatku leśnego na obszarach danych gmin.

Kto musi opłacać podatek leśny?

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Wyjątkiem są lasy zajęte na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna.

Podatek leśny muszą płacić:

 • właściciele i użytkownicy wieczyści lasów,
 • posiadacze samoistni lasów,
 • posiadacze lasów, które stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatek leśny dla osób fizycznych naliczany jest na podstawie informacji składanej do gminy. Dokument IL-1 (informacja o lasach) powinien zawierać odpowiednie załączniki:

 • ZIL-1 – dane o gruntach podlegających opodatkowaniu,
 • ZIL-2 – dane o gruntach zwolnionych z opodatkowania,
 • ZIL3 – dane pozostałych podatników (dotyczy współwłasności).

Osoby prawne (m.in. spółki, organizacje czy instytucje) samodzielnie obliczają wysokość podatku. Obowiązujących ich dokumentem jest DL-1 – deklaracja na podatek leśny. Należy do niej dołączyć odpowiednie załączniki:

 • ZDL-1 – do wykazania lasów podlegających opodatkowaniu,
 • ZDL-2 – do wykazania lasów zwolnionych z opodatkowania.

Wskazówka!

Jeżeli masz obowiązek opłacania podatku leśnego i jednocześnie ciąży na Tobie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego (które dotyczą przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy), wówczas musisz wypełnić także formularz DN-1 lub DR-1 wraz z załącznikami.

Zwolnienia z płacenia podatku leśnego – jakie grunty mogą być nimi objęte?

Zwolnienia od podatku leśnego obejmują:

 • młode lasy (do 40 lat),
 • lasy wpisane do indywidualnego rejestru zabytków,
 • użytki ekologiczne,
 • publiczne i niepubliczne jednostki objęte systemem oświaty,
 • uczelnie i inne podmioty szkolnictwa wyższego,
 • instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe PAN,
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorcy, którzy mają status centrum badawczo-rozwojowego, w odniesieniu do lasów, które zostały zajęte na cele prowadzonych prac rozwojowych oraz badań,
 • Krajowy Zasób Nieruchomości,
 • zakłady pracy chronionej pod warunkiem, że wskaźnik zatrudnienia wynosi minimum 30% niewidomych lub z niepełnosprawnością umysłową,
 • zakłady aktywności zawodowej,
 • Centrum Łukasiewicz oraz instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Mimo iż te podmioty są zwolnione z opłacania podatku leśnego, nadal są zobowiązane do składania gminom deklaracji na podatek leśny

Kiedy należy opłacać podatek leśny i składać odpowiednie dokumenty?

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po uzyskaniu tytułu prawnego do lasu. Wygasa natomiast ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały obowiązywać okoliczności uzasadniające płacenie podatku. Ma to miejsce np. wtedy, gdy las został sprzedany lub oddany w dzierżawę bądź posiadanie samoistne czy też wtedy, gdy las został objęty działalnością gospodarczą, która podlega innej formie opodatkowania.

Terminy składania dokumentów:

 • dla osób fizycznych – osoby fizyczne są zobowiązane do złożenia dokumentów do 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego,
 • dla osób prawnych – osoby prawne muszą składać deklaracje do 15 stycznia każdego roku podatkowego albo do 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.

Terminy uiszczania opłat:

 • dla osób fizycznych – podatek opłacany jest w czterech ratach, które następują kolejna do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,
 • dla osób prawnych – do 15. dnia każdego miesiąca.

Deklaracje podatkowe wraz z niezbędnymi załącznikami możesz składać do Urzędu osobiście, drogą pocztowa, przez ePUAP lub elektronicznie przez Przyjazne Deklaracje. Możesz skorzystać z elektronicznych kalkulatorów deklaracji, które znacznie usprawniają cały proces. O tym jak działają nasze kalkulatory poczytasz w zakładce - jak to działa?

Wypełnij deklarację on-line

Podatek leśny

Kliknij aby przejść do kalkulatora