Podatek od środków transportu – jak go wyliczyć?

Podatek od środków transportowych są zobowiązani płacić m.in. właściciele i posiadacze pojazdów o wadze przekraczającej 3,5 tony. Jeśli należysz do tej grupy (lub chcesz wejść w posiadanie samochodu ciężarowego, autobusu czy ciągnika), sprawdź, jak obliczyć podatek od środków transportowych.

Kto ustala wysokość stawek podatku od środków transportowych?

Podatek od środków transportowych jest regulowany Ustawą z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Ustalono w niej, że wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych zarejestrowanych na terytorium danej gminy uchwalana jest zawsze przez władze gminy. Mogą one różnić się w zależności m.in. od liczby miejsc siedzących w pojeździe, jego wpływu na środowisko naturalne czy roku, w którym został wyprodukowany. Ustawa zastrzega jednak, że stawki podatku, o którym mowa, nie mogą być wyższe od najwyższych stawek rocznych, ustalonych w tej ustawie.

Na przykład w 2020 roku stawki ustalane przez gminy nie mogą być wyższe od kwot podanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 ani nie mogą być niższe od kwot z Obwieszczenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 roku.

Aktualne stawki podatku właściwe dla Twojej gminy znajdziesz w Urzędzie Gminy.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych?

Podatek od środków transportowych muszą płacić:

 • osoby fizyczne i osoby prawne, będące właścicielami środków transportowych,
 • jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, jeśli posiadają zarejestrowany środek transportowy,
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych w Polsce, które zostały im powierzone przez zagraniczne osoby fizyczne lub prawne.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, których dopuszczalna masa wraz z pojazdem silnikowym jest równa bądź wyższa niż 7 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe, które zostały przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
 • autobusy.

Podstawą opodatkowania jest liczba posiadanych środków transportowych.

Warto wiedzieć!

Czego nie dotyczy podatek od środków transportowych?

Podatku nie musisz płacić, jeśli jesteś właścicielem m.in.:

 • samochodów osobowych,
 • motorowerów,
 • jachtów, promów, łodzi silnikowych,
 • pojazdów zabytkowych.

Dopuszczalna masa całkowita a obliczanie podatku transportowego

Przy obliczaniu podatku transportowego ważna jest wartość dmc – dopuszczalna masa całkowita. Jest to wskaźnik, który obrazuje sumę masy właściwej pojazdu oraz jego dopuszczalnej ładowności:

 • na masę właściwą pojazdu składa się wyposażenie pojazdu oraz smary, oleje i ciecze w ilościach nominalnych,
 • na ładowność pojazdu składają się maksymalna masa ładunku oraz osób, dopuszczona do transportu po drodze.

Wartość dmc powinna być umieszczona w dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu lub wyciągu ze świadectwa homologacji.

Jak obliczyć podatek od środków transportowych? Najpierw należy obliczyć dopuszczalną masę całkowitą. Na przykład, aby obliczyć dmc zespołu pojazdów, w skład którego wchodzą ciągnik, naczepa i przyczepa, należy zsumować masę własną ciągnika, dmc naczepy i dmc przyczepy.

Jakie są stawki podatku od środków transportowych?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, podstawą opodatkowania podatkiem od środków transportowych jest liczba posiadanych środków, a stawki na dany rok ustala gmina. Przy obliczaniu podatku od środków transportowych należy wziąć pod uwagę dopuszczalną masę całkowitą pojazdów. I tak w 2020 roku przykładowe stawki podatku od środków transportowych przedstawiały się następująco:

 • dla autobusu – 2003,81 zł (w przypadku liczby miejsc siedzących mniejszej niż 22) lub 2533,36 zł (dla 22 lub więcej miejsc siedzących),
 • dla samochodu ciężarowego – 847,70 zł (o dmc między 3,5 a 5,5 tony), 1414,15 zł (o dmc od 5,5 do 9 ton), 1696,97 zł (gdy dmc jest wyższa niż 9 i mniejsza niż 12 ton), 3238,26 zł (dla pojazdów o dmc równej lub wyższej niż 12 ton),
 • dla ciągnika siodłowego lub balastowego – od 1979,77 zł do 3238,26 zł (w zależności od dmc zespołu pojazdów, czyli ciągników wraz z naczepami lub przyczepami),
 • dla przyczepy lub naczepy – od 1696,97 zł do 2502,96 zł (w zależności od łącznej wagi wraz z pojazdem silnikowym).

Jak dopełnić formalności związanych z podatkiem od środków transportowych?

Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej muszą co roku w odpowiednim terminie wypełniać i składać deklarację DT-1. Deklaracje składa się do 15 lutego, jeśli obowiązek podatkowy powstał przed tym terminem lub do 14 dni od powstania obowiązku, jeśli miało to miejsce po 15 lutego. Osoby niebędące przedsiębiorcami składają deklaracje na terenie gmin, w których mieszkają, a właściciele działalności gospodarczych – na terenie gmin, na których znajdują się siedziby firm. Istnieje możliwość złożenia deklaracji DT-1 online. Jeśli właściciele lub posiadacze środków transportowych nie dopełnią obowiązku, mogą być zobowiązani do uiszczenia kar za brak deklaracji DT-1.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od środków transportowych

Kliknij aby przejść do kalkulatora