Deklaracja DN-1 - jak wypełnić? Instrukcja krok po kroku.

Kompleksowy poradnik, który pokaże Ci jak prawidłowo uzupełnić Deklarację DN-1 ręcznie. Aby zrobić to szybciej skorzystaj z naszego kalkulatora ON-LINE dla podatku od nieruchomości.

Deklaracja na podatek od nieruchomości krok po kroku

Osoby prawne – spółki, spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne czy fundacje – które posiadają nieruchomości, zobowiązane są do złożenia deklaracji DN-1.

Formularz DN-1 powinny złożyć również osoby fizyczne, które posiadają nieruchomość we współwłasności z osobą prawną.

Podpowiadamy, jak prawidłowo wypełnić papierową wersję deklaracji na podatek od nieruchomości.

Ważne!

Informacje, jakie zamieścisz w papierowym formularzu, muszą być czytelne dla urzędników. Wszystkie pola deklaracji wypełnij dużymi, drukowanymi literami, przy pomocy długopisu o niebieskim lub czarnym tuszu.

Najlepiej jednak jest skorzystać z kalkulatora deklaracji DN-1 online, który przygotuje pdf z poprawnie uzupełnioną wersją elektroniczną dokumentów gotowych do złożenia w urzędzie. Kalkulator pozwoli zaimportować dane o przedmiotach opodatkowania z pliku Excel, automatycznie dobierze stawki, policzy podatek, wygeneruje komplet załączników. Link do kalkulatora znajdziesz poniżej.

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Druk DN-1 – jak wypełnić deklarację w papierowej formie?

Jeżeli składasz deklarację jako osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub będąca płatnikiem VAT, w polu nr 1 podaj NIP.

W pozostałych przypadkach podaj numer PESEL.

Nie umieszczaj żadnych informacji w pozycji nr 2 (ani w innych polach, które zostały wypełnione szarym kolorem).

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

Aby wypełnić sekcję A, podaj:

3. Nazwę i adres siedziby organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, które podlegają opodatkowaniu.

4. Cel złożenia formularza – wybierz jedną z dwóch opcji:

 • Złożenie deklaracji – jeśli składasz deklarację (np. w związku z powstaniem obowiązku podatkowego w trakcie roku lub deklarację na nowy rok podatkowy).
 • Korekta deklaracji – w przypadku, gdy zaistniały okoliczności mające wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego.

5. Okres, od którego deklaracja obowiązuje – podaj odpowiedni miesiąc.

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Wybierz kwadrat, który określa rodzaj podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji DN-1:

 • Kwadrat nr 1 – jeżeli masz prawo własności, jesteś użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem nieruchomości.
 • Kwadrat nr 2 – jeżeli jesteś współwłaścicielem, współużytkownikiem wieczystym lub współposiadaczem nieruchomości.

C. DANE PODATNIKA

W sekcji C należy podać podstawowe dane – identyfikacyjne i adresowe. Uzupełnij pola, postępując zgodnie ze wskazówkami.

CZĘŚĆ C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

W polu nr 8 zaznacz, czy składasz deklarację jako osoba fizyczna, osoba prawna czy jednostka organizacyjna (w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej). Wystarczy, że zaznaczysz odpowiedni kwadrat.

Jeżeli składasz deklarację jako osoba fizyczna, wypełnij następujące pozycje:

 • 9 – podaj nazwisko,
 • 10 – podaj pierwsze imię,
 • 11 – podaj identyfikator REGON (o ile posiadasz),
 • 12, 13, 14 – wypełnij te pola, jeżeli nie posiadasz numeru PESEL.

Jeżeli składasz deklarację jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna, wypełnij pola:

 • 9 – podaj nazwę pełną,
 • 10 – nazwę skróconą (opcjonalnie),
 • 11 – podaj identyfikator REGON.

CZĘŚĆ C.2. ADRES SIEDZIBY LUB ZAMIESZKANIA

W pozycjach nr 13-21 podaj adres zamieszkania (dotyczy osób fizycznych) lub adres siedziby (dotyczy osób prawnych).

CZĘŚĆ C.3. ADRES DO DORĘCZEŃ

W części C.3. możesz podać adres do doręczeń – o ile różni się on od adresu zamieszkania, który został wskazany w części C.2.

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

D. DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

Sekcja D służy wykazaniu gruntów, budynków oraz budowli, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

CZĘŚĆ D.1. GRUNTY

W części D.1. należy wskazać grunty:

 • Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – w pozycji nr 33 określ powierzchnię (w m2), w polu nr 34 stawkę podatku, a następnie oblicz kwotę należnego podatku (za okres, którego dotyczy deklaracja).
 • Pod wodami powierzchniowymi – w polu nr 36 określ powierzchnię w ha (z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. W przypadku pozycji 37 i 38 postępuj tak, jak w poprzednim punkcie).
 • Pozostałe (również grunty zajęte na prowadzenie działalności statutowej organizacji pożytku publicznego) – postępuj jak w przypadku pól 33-35.
 • Niezabudowane i objęte obszarem rewitalizacji – postępuj jak w przypadku pól 33-35.

W części D.1.1. i D.1.2. możesz wskazać inne grunty, wraz z jednostką redakcyjną, a następnie obliczyć dla nich stawkę podatku.

CZĘŚĆ D.2. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI

W części D.2. formularza podaj informację o budynkach (lub ich częściach), które opodatkowane są podatkiem od nieruchomości.

W polu nr 53 określ łączną powierzchnię wszystkich budynków mieszkalnych, do których masz prawo własności (lub inną formę władania). W polu nr 54 wpisz stawkę podatku, a następnie pomnóż wartości z pozycji 53 i 54 – uzyskasz w ten sposób kwotę podatku, którą należy obliczyć proporcjonalnie do liczby miesięcy, które obejmuje deklaracja. Wynik wpisz w polu nr 55.

W pozycji numer 56 wskaż, jaka część powierzchni budynków mieszkalnych ma kondygnację o wysokości 140-220 cm. W polu 57 wskaż powierzchnie o kondygnacji powyżej 220 cm.

Koleje pola części D.2. wypełnij w sposób analogiczny.

W części D.2.2. wskaż inne budynki mieszkalne (takie, których nie opisałeś/aś w poprzedniej części formularza).

CZĘŚĆ D.3. BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W tej części należy wykazać budowle (lub ich części) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W polu nr 90 podaj wartość nieruchomości, a w pozycji nr 91 stawkę podatku.

Oblicz kwotę podatku (podobnie jak w poprzednich częściach sekcji D) i wpisz ją w miejscu nr 92.

Jeżeli chcesz wskazać inne budowle, wypełnij również części D.3.1. i D.3.2.

Podatek od nieruchomości?

Skorzystaj z kalkulatora, który policzy za Ciebie podatek i stworzy Twoją deklarację DN-1 online.

Wypełnij DN-1 ONLINE

E. WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO I RAT PODATKU

W tej części formularza należy obliczyć kwotę należnego podatku i wysokość rat.

Oblicz należny podatek od nieruchomości, sumując kwoty z pól: 35, 38, 41, 44, 48, 52, 55, 60, 65, 70, 75, 81, 87, 92, 96. Wynik wpis w pozycję nr 97.

Jeżeli składasz korektę deklaracji, w polu nr 98 wpisz sumę miesięcznych kwot podatku za miesiące, które nie są objęte korektą. Jeżeli składasz nową deklarację lub kolejną deklarację roczną DN-1, w polu tym wpisz 0.

W pozycji nr 99 podaj sumę wartości pól 97 i 98. Wynik zaokrąglij do pełnych złotych.

Kwotę, którą uzyskałeś/aś w polu nr 99, podziel przez liczbę miesięcy liczonych od momentu powstania obowiązku podatkowego. W odpowiednich rubrykach wpisz wysokość miesięcznych rat.

Warto wiedzieć!

Jeżeli kwota, jaką uzyskano w polu nr 99, jest mniejsza od 100 zł, podatek nie zostanie rozłożony na raty. Należy zapłacić go jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty.

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Załączniki ZDN-1 i ZDN-2 są integralną częścią deklaracji DN-1. W tej części formularza należy wskazać liczbę załączników, stanowiących uzupełnienie formularza.

W pozycjach nr 112-113 wpisz liczbę załączników ZDN-1 i ZDN-2, które dołączasz do deklaracji.

G. KONTAKT DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE DEKLARACJI I DODATKOWE INFORMACJE

Uzupełnienie pól 114-116 nie jest obowiązkowe. Jeżeli chcesz, możesz pozostawić je puste.

Aby ułatwić kontakt z organem podatkowym, możesz podać numer telefonu (pozycja nr 114) lub adres e-mail (115).

Pole nr 116 to miejsce, w którym możesz podać dodatkowe informacje, np. powód powstania obowiązku podatkowego.

H. PODPIS PODATNIKA I OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA

Czas na podpisy! Formularz musi zostać podpisany przez podatnika oraz osoby, które go reprezentują.

CZĘŚĆ H.1. – dotyczy podatnika, którego dane wskazano w części C.1 deklaracji.

CZĘŚĆ H.2. – dotyczy osób reprezentujących podatnika.

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Nie wpisuj żadnych informacji w polu nr 129, które przeznaczone jest dla organu podatkowego.

Gratulacje! Właśnie udało Ci się przebrnąć przez papierową deklarację DN-1. Czas na wypełnienie załączników: ZDN-1 i ZDN-2. Możesz kontynuować pracę na tradycyjnym, papierowym formularzu lub skorzystać z kreatora Przyjaznych Deklaracji online.

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Załącznik ZDN-1 – załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości

W załączniku ZDN-1 należy zamieścić informacje o poszczególnych przedmiotach podlegających opodatkowaniu.

Innymi słowy, należy wskazać w nim wszystkie nieruchomości, które zostały wymienione w deklaracji DN-1.

Aby uzupełnić pole nr 1, podaj swój identyfikator podatkowy NIP lub PESEL.

Pole nr 2 musi pozostać puste. Nie wpisuj w nim żadnych informacji.

Pozycja nr 3 to miejsce, w którym należy określić numer załącznika ZDN-1.

Warto wiedzieć!

W przypadku, gdy musisz wypełnić więcej niż jeden załącznik ZDN-1, każdy formularz oznaczaj kolejną liczbą. Jeżeli składasz jeden załącznik ZDN-1, w polu nr 3 wpisz 1.

A. DANE PODATNIKA

Informacje w sekcji A muszą być zgodne z częścią C.1. deklaracji DN-1.

W polach 4 i 5 podaj nazwę pełną i skróconą lub nazwisko i pierwsze imię.

B. DANE O POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

W części B formularza należy podać informacje o nieruchomościach, które podlegają opodatkowaniu.

CZĘŚĆ B.1. – Grunty

Kolumna A – podaj położenie gruntów (pamiętaj, by określić dzielnicę, na której terenie są położone).

Kolumna B – wskaż numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów).

Kolumna C – określ numer obrębu oraz numer arkusza mapy ewidencyjnej (dotyczy działek, które są numerowane w ramach arkusza mapy).

Kolumna D – podaj numer działki.

Kolumna E – wpisz powierzchnię gruntu w hektarach (dla gruntów pod wodami powierzchniowymi) lub metrach kwadratowych.

Kolumna F – wpisz stawkę podatku za nieruchomość gruntową.

Kolumna G – określ, na podstawie jakiej formy władania zarządzasz gruntem (własność, użytkowanie wieczyste, posiadanie zależne, posiadanie samoistne, posiadanie bez tytułu prawnego).

CZĘŚĆ B.2. – Budynki lub ich części

Wypełnij tę sekcję w sposób analogiczny do części B.1.

CZĘŚĆ B.3. – Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wypełnij tę sekcję w sposób analogiczny do części B.1. i B.2.

Zwróć uwagę, aby w kolumnie F określić wartość budowli (nie powierzchnię!).

Podatek od nieruchomości?

Skorzystaj z kalkulatora, który policzy za Ciebie podatek i stworzy Twoją deklarację DN-1 online.

Wypełnij DN-1 ONLINE

Załącznik ZDN-2 – załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości

W załączniku ZDN-2 należy podać dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, czyli o nieruchomościach, za które nie zapłacisz podatku i których nie wykazano w deklaracji DN-1.

W polu nr 1 wpisz swój numer NIP lub PESEL. Pozycję nr 2 pozostaw nieuzupełnioną.

W polu nr 1 wpisz swój numer NIP lub PESEL. Pozycję nr 2 pozostaw nieuzupełnioną.

A. DANE PODATNIKA

W tej sekcji podaj swoje dane, analogicznie do części C.1. deklaracji DN-1.

B. DANE O POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

CZĘŚĆ B.1. – Grunty

CZĘŚĆ B.2. – Budynki lub ich części

CZĘŚĆ B.3. – Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Sekcję B wypełnij w sposób analogiczny do części B.1., B.2. i B.3. załącznika ZDN-1.

Zwróć uwagę, że w tym miejscu podajesz informacje o nieruchomościach, które są zwolnione z opodatkowania! W kolumnie F wskaż podstawę prawną zwolnienia z podatku od nieruchomości – zgodnie z uchwałą lub ustawą rady gminy.

Gotowe! Zarówno deklaracja DN-1, jak i niezbędne załączniki, są już uzupełnione! Teraz wystarczy, że wraz z odpowiednią dokumentacją (o ile jest wymagana) dostarczysz je do organu podatkowego.

Wolisz załatwić sprawę bez wychodzenia z domu? Przyjazne Deklaracje to system, za którego pośrednictwem szybko wypełnisz deklarację DN-1 online! Sprawdź, jakie to proste!

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Jesteś osobą fizyczną?
Większość osób fizycznych posiadających nieruchomości składa informację IN-1. Wyjątkiem są osoby fizyczne posiadające nieruchomość we współwłasności (lub współposiadaniu) z osobami prawnymi (np. spółką z o.o.). Jeśli Twoja sytuacja nie stanowi wyjątku wypełnij IN-1 online.