Jak wypełnić deklarację DR-1 w tradycyjnej wersji papierowej? Instrukcja krok po kroku

Jak wypełnić deklarację DR-1 w tradycyjnej wersji papierowej? Instrukcja krok po kroku

Najważniejsze informacje o podatku rolnym. Kto wypełnia formularz DR-1?

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

Obowiązek podatkowy mają:

 • właściciele gruntów,
 • posiadacze samoistni gruntów,
 • użytkownicy wieczyści gruntów,
 • posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

Formularz DR-1 wypełniają:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne,
 • spółki nieposiadające osobowości prawnej,
 • jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

Spełniasz powyższe warunki? W takim razie musisz wypełnić i złożyć do Urzędu deklarację DR-1. Sprawdź, jak to zrobić.

Druk DR-1 – jak wypełnić deklarację?

Ważne!

Cały dokument należy wypełnić dużymi, drukowanymi literami, a także czarnym lub niebieskim długopisem.

1. – pole przeznaczone na wpisanie NIP-u lub numeru PESEL.

Uwagi!

PESEL mogą wpisać tylko podatnicy, którzy są osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, i którzy nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali podatnicy.

2. Nr dokumentu – wypełnia organ podatkowy.

3. – w tym polu należy wpisać rok, za który składana jest deklaracja.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Uzupełnij podstawowe dane, wpisując kolejno:

4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego – podaj nazwę i adres organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów.

5. Cel złożenia formularza – zaznacz właściwy kwadrat:

 • Kwadrat nr 1 – jeśli składasz nową deklarację lub kolejną deklarację roczną o gruntach (wtedy gdy powstaje obowiązek podatkowy lub w nowym roku nic się nie zmieniło i składasz kolejną deklarację roczną).
 • Kwadrat nr 2 – gdy wypełniasz korektę deklaracji w przypadku powstania okoliczności mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego.

6. Okres, od którego deklaracja obowiązuje – wpisz miesiąc i rok, w którym powstał obowiązek podatkowy.

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

W pozycji nr 7 należy określić rodzaj podmiotu. Zaznacz jeden z dwóch kwadratów:

 • W pozycji nr 7 należy określić rodzaj podmiotu. Zaznacz jeden z dwóch kwadratów:
 • Nr 2 – gdy jesteś współwłaścicielem, współużytkownikiem wieczystym lub współposiadaczem gruntów.

C. DANE PODATNIKA

Uzupełnij pola zgodnie z poniższym schematem.

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Jeśli został Ci nadany nr PESEL, uzupełnij pola:

 • 8 – zaznacz odpowiedni kwadrat, w zależności od tego, czy rozliczasz się jako osoba fizyczna (1), osoba prawna (2), jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej (3),
 • 9 i 10 – w przypadku osoby fizycznej wpisz nazwisko i imię podatnika, a w pozostałych przypadkach podaj nazwę pełną i nazwę skróconą podatnika,
 • 11 – identyfikator REGON (w przypadku osób fizycznych REGON podaje się, jeśli został nadany).

Jeśli nie masz nadanego numeru PESEL, uzupełnij dodatkowo pozycje:

 • 12 – data urodzenia (dzień, miesiąc, rok),
 • 13 – imię ojca,
 • 14 – imię matki.

C.2. ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA

W pozycjach od 15 do 23 wpisz dane w zależności od rodzaju podmiotu:

 • podatnik niebędący osobą fizyczną – aktualny adres siedziby,
 • osoba fizyczna – aktualne miejsce zamieszkania.

C.3. ADRES DO DORĘCZEŃ

Jeśli adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby lub miejsce zamieszkania, uzupełnij pola od 24 do 32.

D. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO

W polu 33 zaznacz:

 • Kwadrat nr 1 – jeśli posiadasz gospodarstwo rolne.
 • Kwadrat nr 2 – jeśli nie posiadasz gospodarstwa rolnego.

E. DANE O UŻYTKACH ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE – PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

W tym miejscu należy podać dane dotyczące poszczególnych rodzajów gruntów, które składają się na gospodarstwo rolne i podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym.

Powierzchnie posiadanych gruntów podaje się w hektarach, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Uwagi!

W części E nie wykazuje się danych o gruntach, które nie stanowią gospodarstwa rolnego lub są zwolnione z podatku rolnego.

E.1. GRUNTY ORNE

Kolumna A (pozycje 34, 37, 40, 43, 46, 49) – podaj sumę powierzchni posiadanych gruntów, z podziałem na klasy, które są oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem R (grunty orne).

Kolumna B (pozycje 35, 38, 41, 44, 47, 50) – wpisz właściwy przelicznik powierzchni gruntów ornych.

Kolumna C (pozycje 36, 39, 42, 45, 48, 51) – uzupełnij powierzchnię w hektarach przeliczeniowych. W tym celu pomnóż powierzchnię w hektarach fizycznych (kolumna a) przez wartość przelicznika (kolumna b).

Warto wiedzieć!

Przeliczniki powierzchni użytków rolnych znajdziesz w Ustawie o podatku rolnym. Aby ułatwić sobie zadanie i nie musieć uzupełniać ręcznie przeliczników ani obliczać hektarów przeliczeniowych, skorzystaj z elektronicznego formularza Przyjaznych Deklaracji. Wystarczy, że zaznaczysz w nim, jaką klasę i powierzchnię mają Twoje grunty, a system sam dopasuje odpowiednie dane i wyliczy prawidłową stawkę podatku.

E.2. ŁĄKI I PASTWISKA

Kolumna A (pozycje 52, 55, 58, 61) – podaj sumę powierzchni posiadanych gruntów, z podziałem na klasy, które są oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem Ł (łąki) lub Ps (pastwiska).

Kolumna B (pozycje 53, 56, 59, 62) – wpisz właściwy przelicznik powierzchni łąk i pastwisk.

Kolumna C (pozycje 54, 57, 60, 63) – uzupełnij powierzchnię w hektarach przeliczeniowych (analogicznie do instrukcji w punkcie E.1.).

E.3. SADY

Kolumna A (pozycje 64, 67, 70, 73, 76, 79) – podaj sumę powierzchni posiadanych gruntów, z podziałem na klasy, które są oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem S (sady).

Kolumna B (pozycje 65, 68, 71, 74, 77, 80) – podaj właściwy przelicznik powierzchni sadów.

Kolumna C (pozycje 66, 69, 72, 75, 78, 81) – wpisz powierzchnię w hektarach przeliczeniowych (analogicznie do instrukcji w punkcie E.1.).

E.4. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem, GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE oraz UŻYTKI ROLNE O NIEUSTALONYM PRZELICZNIKU POWIERZCHNI

W pozycji 82 podaj sumę powierzchni gruntów, które posiadasz i które są oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolami:

 • Wsr (grunty pod stawami), o ile zostały zarybione określonymi gatunkami ryb,
 • Br (grunty rolne zabudowane).

Ważne!

W polu 82 podaj także powierzchnię posiadanych gruntów, których sposób zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków nie pozwala na ustalenie przelicznika powierzchni użytków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 5-7 ustawy (jeśli posiadasz takie grunty).

W pozycji 84 podaj powierzchnię w hektarach przeliczeniowych – pomnóż powierzchnię w hektarach fizycznych (kolumna a) przez wartość przelicznika, tj. 1,00 (kolumna b).

E.5. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI – innymi gatunkami ryb, GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI, GRUNTY POD ROWAMI

W polu 85 podaj sumę powierzchni posiadanych gruntów, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolami:

 • Wsr (grunty pod stawami), o ile zostały zarybione innymi gatunkami ryb niż wymienione w poz. E.4. lub nie zostały zarybione,
 • W (grunty pod rowami).

W polu 87 podaj powierzchnię w hektarach przeliczeniowych – pomnóż powierzchnię w ha fizycznych (kolumna a) przez stałą wartość przelicznika, tj. 0,20 (kolumna b).

E.6. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE)

W pozycji 88 podaj sumę powierzchni użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne, które zostały wskazane w częściach od E.1. do E.5. w kolumnie a) deklaracji DR-1.

W pozycji 89 podaj sumę powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych, stanowiących gospodarstwo rolne, które zostały wskazane w częściach od E.1. do E.5. w kolumnie c deklaracji DR-1.

F. DANE O UŻYTKACH ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNEGO, PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

W polu 90 wpisz powierzchnię gruntów, które nie stanowią gospodarstwa rolnego (są nimi użytki rolne o łącznej powierzchni mniejszej lub równej 1 ha, lub 1 ha przeliczeniowego, podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym). Powierzchnię tę wykazuje się w hektarach fizycznych.

Ważne!

W tej części nie wykazuje się powierzchni gruntów, które stanowią gospodarstwo rolne lub są zwolnione z podatku rolnego.

G. WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO I RAT PODATKU

W tym miejscu należy obliczyć samodzielnie wysokość zobowiązania podatkowego oraz wysokość rat podatku.

Uwaga!

Pamiętaj, żeby aby ułatwić proces wypełniania deklaracji i obliczania podatku, możesz skorzystać z elektronicznych formularzy Przyjaznych Deklaracji. Gdy formularzu podasz lokalizację swoich gruntów oraz wskażesz organ podatkowy, któremu podlegają, system zaciągnie aktualne stawki i obliczy wszystko za Ciebie. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że podatek został wyliczony poprawnie. Na koniec system wygeneruje komplet dokumentów (wraz z załącznikami) gotowy do złożenia w Urzędzie.

Jeśli nie korzystasz z elektronicznych formularzy, uzupełnij kolejne pozycje zgodnie z poniższą instrukcją.

91 – podaj sumę powierzchni poszczególnych rodzajów gruntów, wykazaną odpowiednio:

 • w przypadku gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w polu 89,
 • w przypadku gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego w polu 90.

92 – podaj stawkę podatku właściwą dla posiadanych gruntów (dla gospodarstw rolnych lub gruntów pozostałych).

Warto wiedzieć!

Stawka podatku dla gruntów gospodarstwa rolnego wynosi:

 • Równowartość pieniężną 2,5 q żyta liczoną od 1 hektara przeliczeniowego.
 • Równowartość pieniężną 5 q żyta od 1 hektara gruntów pozostałych, czyli niestanowiących gospodarstwa rolnego (obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy).

93 – podaj kwotę podatku za okres, którego dotyczy deklaracja. W tym celu pomnóż podstawę opodatkowania (pozycja 91) przez stawkę podatku (pozycja 92), proporcjonalnie do liczby miesięcy, których dotyczy deklaracja.

94 – podaj kwotę przysługującej Ci ulgi w podatku rolnym, za okres, którego dotyczy deklaracja, tzn. proporcjonalnie do liczby miesięcy. Możesz korzystać z ulg określonych w ustawie lub w uchwale rady gminy.

95 – podaj kwotę podatku za miesiące nieobjęte deklaracją (lub korektą deklaracji). Jeśli składasz deklarację roczną, wpisz tu 0 zł. Jeśli składasz korektę deklaracji, wpisz sumę kwot rat podatku za miesiące nieobjęte składaną korektą.

96 – podaj kwotę przysługującej Ci ulgi w podatku rolnym, za miesiące nieobjęte deklaracją. Jeśli składasz deklarację roczną, wpisz tu 0 zł. Jeśli składasz korektę deklaracji, wpisz sumę przysługującej ulgi w podatku za miesiące nieobjęte składaną korektą deklaracji.

97 – podaj wysokość zobowiązania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych złotych. W tym celu:

 • oblicz sumę kwoty podatku za okres, którego dotyczy deklaracja (pozycja 93) i kwoty podatku za miesiące nieobjęte deklaracją (pozycja 95),
 • następnie odejmij od tej sumy kwotę przysługującej Ci ulgi w podatku rolnym, za okres którego dotyczy deklaracja (pozycja 94), oraz kwotę przysługującej ulgi w podatku rolnym, za miesiące nieobjęte deklaracją (pozycja 96).

Kwotę podatku należy zaokrąglić do pełnych złotych (poniżej 50 gr – pomiń końcówkę kwoty, 50 gr lub więcej – podwyższ do pełnych złotych).

98-101 – określ wysokość rat podatku.

Ważne!

Suma kwot z pól 98-101 musi być równa wysokości zobowiązania podatkowego, czyli kwocie z pozycji 97.

Podczas wyliczania wysokości rat podatku, zaokrąglaj je tak jak kwotę podatku (w polu 97).

W ostatniej racie następuje wyrównanie do kwoty zobowiązania podatkowego (pozycja 97).

Jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Deklarację DR-1 należy składać z odpowiednimi załącznikami. Są one integralną częścią formularza. W tym miejscu musisz określić, jakie załączniki (i ile) dodasz do deklaracji. W dalszej części instrukcji podpowiemy Ci, jak je wypełnić.

 • Załącznik ZDR-1 służy do wykazania gruntów podlegających opodatkowaniu.
 • Załącznik ZDR-2 służy do wykazania gruntów zwolnionych z opodatkowania.

W pozycjach 102 i 103 podaj liczbę załączników ZDR-1 i ZDR-2 dołączanych do deklaracji DR-1.

I. DODATKOWE INFORMACJE

Uzupełnienie pól 104, 105 i 106 nie jest obowiązkowe. Możesz jednak podać:

 • nr telefonu (104) oraz e-mail (105) – podanie tych informacji może ułatwić i przyspieszyć kontakt z Tobą pracownikowi, który będzie prowadzić Twoją sprawę,
 • dodatkowe informacje (106) – możesz napisać, np. dlaczego składasz korektę czy wskazać gminę, na której terenie położone są użytki rolne stanowiące gospodarstwo rolne.

J. PODPISY

Deklaracja DR-1 powinna być podpisana przez podatnika lub osobę reprezentującą podatnika (bądź osoby reprezentujące, jeśli jest ich więcej niż jedna). Jeśli formularz podpisuje reprezentant (lub reprezentanci), podatnik jest zwolniony z obowiązku złożenia podpisu.

Pozycje od 107 do 110 przeznaczone są dla podatnika, a pozycje od 111 do 118 – dla osób reprezentujących podatnika (w tym np. prezesa jednoosobowo reprezentującego spółkę, członków zarządu łącznie reprezentujących spółkę, jak również osobę, której udzielono pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji).

J. PODPISY

To pole przeznaczone jest dla pracowników Urzędów – nie uzupełniasz go samodzielnie.

To koniec wypełniania deklaracji, ale nie koniec formalności. Teraz pozostaje Ci jeszcze uzupełnienie załączników.

Ważne!

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z elektronicznych formularzy Przyjaznych Deklaracji, proces wypełniania deklaracji DR-1 przebiegnie znacznie szybciej i dużo łatwiej. Wystarczy, że będziesz odpowiadać na jasno sformułowane pytania, by na koniec otrzymać komplet dokumentów gotowych do złożenia w Urzędzie, razem z załącznikami.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE

Załącznik ZDR-1

W załączniku ZDR-1 należy podać dane o poszczególnych przedmiotach, które podlegają opodatkowaniu i zostały wykazane zbiorczo w deklaracji DR-1.

W górnej sekcji załącznika podaj podstawowe informacje:

 1. Wpisz identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL – podaj dane zgodnie z wyjaśnieniem do pozycji 1 deklaracji DR-1.

 2. Nr dokumentu wypełnia organ podatkowy.

 3. Wpisz nr załącznika – jeśli jeden załącznik ZDR-1 jest niewystarczający do podania informacji o wszystkich gruntach podlegających opodatkowaniu, wypełnij kolejny załącznik.

A. DANE PODATNIKA

W polach 4 i 5 wpisz te same dane, co w części C.1 deklaracji DR-1.

B. DANE O POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

Kolumna A – wpisz dane adresowe, tzn. miejscowość, dzielnicę, ulicę, dotyczące położenia gruntów, które zostały wykazane w części E lub w części F formularza DR-1.

Kolumny od B do D – podaj odpowiednio dane dotyczące numerów:

 • księgi wieczystej (zbioru dokumentów),
 • obrębu (arkusza mapy),
 • działki.

Kolumna F – podaj rodzaj użytku, zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków.

Kolumna G – wpisz klasę użytku, zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków.

Kolumna H – podaj formę władania gruntami (własność, użytkowanie wieczyste, posiadanie samoistne, posiadanie zależne lub posiadanie bez tytułu prawnego).

Kolumna I – podaj podstawę prawną ulgi, tj. jednostkę redakcyjną z ustawy lub uchwały rady gminy (porównaj z wyjaśnieniem do pozycji 94 deklaracji DR-1).

Załącznik ZDR-2

W załączniku ZDR-2 podaj dane o poszczególnych przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania, które nie zostały wykazane w deklaracji DR-1.

W górnej sekcji załącznika wypełnij pole nr 1 (NIP lub PESEL) oraz nr 3 (jeśli jeden załącznik ZDR-2 jest niewystarczający do podania informacji o wszystkich przedmiotach opodatkowania zwolnionych z podatku, wypełnij kolejne załączniki).

A. DANE PODATNIKA

W polach 4 i 5 wpisz dane podatnika wskazanego w części C.1 deklaracji DR-1.

B. DANE O POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

Wypełnij tę część analogicznie do części B w załączniku ZDR-1, podając dane dotyczące gruntów zwolnionych z opodatkowania.

Kolumna A – wpisz miejscowość, dzielnicę, ulicę, dotyczące położenia gruntów, które nie zostały wykazane w części E lub w części F formularza DR-1.

Kolumny od B do G – wypełnij je analogicznie do informacji podanych w części B załącznika ZDR-1.

Kolumna H – podaj podstawę prawną zwolnienia, czyli jednostkę redakcyjną z ustawy lub uchwały rady gminy.

Pełen zakres zwolnień ustawowych z podatku rolnego oraz szczegółowe warunki ich stosowania określają przepisy artykułu 12. ustawy o podatku rolnym.

Deklaracja DR-1 wraz z niezbędnymi załącznikami jest już wypełniona. Dokumenty dostarcz do Urzędu osobiście (lub wyślij pocztą). Możesz też rozliczyć się wygodnie i bez wychodzenia z domu, korzystając z elektronicznych formularzy Przyjaznych Deklaracji. System przeprowadzi Cię krok po kroku przez cały proces.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek rolny

Kliknij aby przejść do kalkulatora