Druk IN-1 - Jak wypełnić? Wzór wypełnienia z instrukcją

Kompleksowy poradnik jak prawidłowo uzupełnić informację IN-1 na podatek od nieruchomości. ✔️ Skorzystaj z naszego kalkulatora IN-1, aby zrobić to dobrze i znacznie szybciej.

Ważne!

Papierową wersję informacji IN-1 należy wypełnić przy użyciu czarnego lub niebieskiego długopisu (pióra, cienkopisu). Zwróć uwagę, aby wszystkie informacje były czytelne i zapisuj je wyraźnymi, drukowanymi literami.

Najlepiej jednak jest skorzystać z kreatora IN-1 online, który przygotuje pdf z poprawnie uzupełnioną wersją elektroniczną informacji gotową do złożenia w urzędzie. Link do kreatora znajdziesz poniżej.

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
 • Kreator pomoże Ci przygotować informację IN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów – druk IN-1 z wymaganymi załącznikami

Informacja IN-1 przeznaczona jest dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Druk IN-1 - jak wypełnić formularz w papierowej formie?

Jak wypełnić in-1 w papierowej formie?

W polu nr 1 podaj swój identyfikator NIP lub PESEL, zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 • NIP podają osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą lub są zarejestrowane jako płatnicy podatku od towarów i usług.
 • PESEL wpisują osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są płatnikami VAT.

Pozycję nr 2 pozostaw pustą – zostanie uzupełniona przez pracownika organu podatkowego.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI

IN-1: pole miejsce i cel składania informacji

Aby wypełnić sekcję A, podaj następujące informacje:

3. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego. Urząd, do którego należy skierować deklarację, uzależniony jest od miejsca położenia nieruchomości.

4. Cel złożenia formularza – wskaż odpowiedni kwadrat:

 1. złożenie informacji – w przypadku, gdy wypełniasz nową informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w związku z powstaniem obowiązku podatkowego.
 2. korekta informacji – jeżeli powstały okoliczności mające wpływ na wysokość obowiązku podatkowego.

5. Okres, od którego informacja obowiązuje – w tym miejscu wpisz datę (miesiąc oraz rok) zgodną z terminem, w którym zostałeś/aś objęty obowiązkiem podatkowym, w którym obowiązek podatkowy wygasł lub kiedy zmieniła się wysokość należnego podatku.

B. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI

IN-1: pole podmiot zobowiązany do złożenia informacji

W tej części formularza ponownie wybierz jedną z dostępnych opcji.

 • Kwadrat nr 1 – wskaż go, jeżeli jesteś właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem nieruchomości.
 • Kwadrat nr 2 – zaznacz tę opcję w przypadku, gdy jesteś współwłaścicielem, współużytkownikiem wieczystym lub współposiadaczem nieruchomości.

C. DANE PODATNIKA

Sekcja C podatku od nieruchomości służy wykazaniu danych identyfikacyjnych oraz adresowych.

Zobacz, w jaki sposób należy ją wypełnić.

CZĘŚĆ C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

IN-1: pole C.1. dane identyfikacyjne

Jeżeli posiadasz numer PESEL, uzupełnij:

 • pole nr 7 – nazwisko,
 • pole nr 8 – pierwsze imię,
 • pole nr 9 – identyfikator REGON (osoby fizyczne zobowiązane są podać go jedynie wtedy, gdy został on nadany).

Jeżeli nie został Ci nadany numer PESEL, uzupełnij powyższe pola (7-9) oraz:

 • pole nr 10 – datę urodzenia,
 • pole nr 11 – imię ojca,
 • pole nr 12 – imię matki.pole nr 12 – imię matki.

CZĘŚĆ C.2. ADRES ZAMIESZKANIA

IN-1: pole C.2. adres zamieszkania

W tej części formularza podaj swój aktualny adres zamieszkania.

CZĘŚĆ C.3. ADRES DO DORĘCZEŃ

IN-1: pole C.3. adres do doręczeń

Adres korespondencyjny różni się od Twojego adresu zamieszkania? W takim wypadku wypełnij pola 24-32, wskazując pod jakim adresem oczekujesz doręczeń.

Jeżeli chcesz, aby korespondencja z organu podatkowego była dostarczana na adres wskazany w części C.2., możesz pominąć tę sekcję.

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
 • Kreator pomoże Ci przygotować informację IN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów – druk IN-1 z wymaganymi załącznikami

D. DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

Sekcja D służy wykazaniu gruntów, nieruchomości i obiektów budowlanych, które podlegają opodatkowaniu od nieruchomości.

Aby wypełnić ją prawidłowo, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

CZĘŚĆ D.1. GRUNTY

IN-1: pole D.1. grunty

W części D.1. wpisz powierzchnię:

 • gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na to, w jaki sposób zostały one zakwalifikowane w ewidencji gruntów) – w polu nr 31,
 • gruntów znajdujących się pod wodami powierzchniowymi (stojącymi, płynącymi – jezior i zbiorników sztucznych) – w polu nr 32,
 • gruntów pozostałych (w tym przeznaczonych do prowadzenia odpłatnej działalności statutowej przez organizacje pożytku publicznego) – w polu nr 33,
 • gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji (zgodnie z ustawą z 9 października 2015 o rewitalizacji) – w polu nr 34.

Ważne!

Powierzchnię w hektarach (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku) wykaż tylko w przypadku gruntów pod wodami powierzchniowymi (w pozycji nr 32). W pozostałych punktach wpisz powierzchnię wyrażoną w m2.

IN-1: pole D.1.1. inne gruntyIN-1: pole D.1.2. inne grunty

W części D.1.1. i D.1.2. wskaż grunty, które nie zostały wymienione w części D.1. Nazwa gruntu (przedmiotu opodatkowania) oraz jednostka redakcyjna muszą być zgodne z uchwałą rady gminy.

CZĘŚĆ D.2. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI

IN-1: pole D.2. budynki lub ich częściIN-1: pole D.2. budynki lub ich części (2)

W polu nr 39 wpisz łączną powierzchnię wszystkich budynków mieszkalnych, do których posiadasz prawo własności (lub inną formę władania).

Następnie postępuj według instrukcji:

 • pole nr 46 – wskaż sumę powierzchni budynków mieszkalnych kondygnacji o wysokości od 140 do 220 cm,
 • pole nr 47 – określ sumę powierzchni budynków mieszkalnych kondygnacji o wysokości powyżej 220 cm,
 • pole nr 48 – wpisz sumę powierzchni budynków mieszkalnych, które związane są z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (zgodnie z przepisami o działalności leczniczej), zajęte przez podmioty, które ich udzielają,
 • pola nr 49 i 50 wypełnij analogicznie do 47 i 48 (podając powierzchnię jedynie tych nieruchomości, które zostały wskazane w pozycji nr 48),
 • pole nr 51 – wskaż sumę powierzchni pozostałych budynków mieszkalnych (również budynków, które zostały zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej przez organizacje pożytku publicznego),
 • pola nr 52 i 53 wypełnij podobnie, jak 47 i 48 (ograniczając się do powierzchni wskazanych w pozycji nr 51).

IN-1: pole D.2.1. inne budynki lub ich części (1)IN-1: pole D.2.1. inne budynki lub ich części (2)

W części D.2.1. i D.2.2. podaj informacje o nieruchomościach, które nie zostały wyszczególnione w części D.2. Nazwa nieruchomości i jednostka redakcyjna muszą zgadzać się z zapisami uchwały rady gminy.

CZĘŚĆ D.3. BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

IN-1: pole D.3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

W polu nr 62 określ wartość pieniężną budowli lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kwota powinna być zaokrąglona do pełnych złotych.

Warto wiedzieć!

Jak zaokrąglić sumę? Jeżeli końcówka kwoty wynosi mniej niż 50 groszy, pomiń ją. Jeżeli końcówka to 50 groszy lub więcej, zaokrąglij ją do 1 złotego.

IN-1: pole D.3.1. inne budowlne lub ich części (1)IN-1: pole D.3.2. inne budowle lub ich części (2)

Część D.3.1. i D.3.2. służą wykazaniu budowli (lub części budowli), które nie zostały opisane w pozycji nr 62. Rodzaj przedmiotu opodatkowania i jednostkę redakcyjną należy uzupełnić zgodnie z uchwałą rady gminy.

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
 • Kreator pomoże Ci przygotować informację IN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów – druk IN-1 z wymaganymi załącznikami

E. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

W sekcji E podaj informację o załącznikach, które stanowią uzupełnienie informacji IN-1.

IN-1: pole informacje o załącznikach

W polu nr 65 określ liczbę załączników ZIN-1, w polu nr 66 – liczbę załączników ZIN-2.

Pozycja nr 67 wymaga zaznaczenia odpowiedniego kwadratu.

F. DODATKOWE INFORMACJE

Wypełnienie tej części informacji nie jest obowiązkowe. Przekazanie danych kontaktowych może jednak ułatwić i przyspieszyć komunikację z organem podatkowym.

IN-1: pole dodatkowe informacje

Pozycje nr 36-37 to miejsce, w którym możesz zostawić swój (lub osoby reprezentującej podatnika) numer telefonu lub e-mail.

Pozycje nr 36-37 to miejsce, w którym możesz zostawić swój (lub osoby reprezentującej podatnika) numer telefonu lub e-mail.

G. PODPIS PODATNIKA

To miejsce, w którym konieczne jest podpisanie informacji.

Podpis może złożyć podatnik lub osoba, która go reprezentuje – należy odnotować to, przekreślając odpowiedni fragment w opisie pola G.1., G.2. i G.3.

CZĘŚĆ G.1. – podpis podatnika, który został wskazany w części C.1. formularza IN-1.

IN-1: pole G.1. podpis podatnika

CZĘŚĆ G.2. – podpis osoby, która została wskazana w części B załącznika ZIN-3.

IN-1: pole G.2. podpis podatnika

CZĘŚĆ G.3. – podpis osoby, która została wskazana w części C załącznika ZIN-3.

IN-1: pole G.3. podpis podatnika

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Nie wpisuj żadnych informacji w tym polu.

IN-1: pole H. adnotacje organu podatkowego

Gratulacje! Właśnie udało Ci się wypełnić informację IN-1. Przed Tobą jeszcze kilka formalności – uzupełnienie załączników ZIN-1, ZIN-2 oraz ZIN-3, a następnie dostarczenie dokumentów do wybranego urzędu.

Pamiętaj!

Jeżeli chcesz złożyć informację IN-1 - podatek od nieruchomości (wraz z załącznikami) szybko, łatwo i bez wychodzenia z domu – w każdej chwili możesz skorzystać z formularza online Przyjaznych Deklaracji.

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
 • Kreator pomoże Ci przygotować informację IN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów – druk IN-1 z wymaganymi załącznikami

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-1

W formularzu ZIN-1 należy wykazać dane o nieruchomościach, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Aby poprawnie wypełnić załącznik ZIN-1, skorzystaj z naszej instrukcji.

IN-1: ZIN-1

W polu nr 1 podaj swój NIP lub numer PESEL – tak, jak na pierwszej stronie informacji IN-1.

Pozycja nr 2 musi pozostać pusta (do dyspozycji organu podatkowego).

Pole nr 3 służy określeniu nr załącznika (dotyczy sytuacji, w której wypełniasz więcej niż jeden formularz ZIN-1, np. z powodu wykazywania większej ilości nieruchomości).

A. DANE PODATNIKA

ZIN-1: pole A. dane podatnika

W polach 4-5 wpisz swoje nazwisko i pierwsze imię.

Pamiętaj, że muszą być one zgodne z danymi, jakie zadeklarowałeś/aś w części C.1. informacji IN-1.

B. DANE O POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

W części B należy wykazać grunty, budynki oraz budowle (i ich części), które podlegają opodatkowaniu.

CZĘŚĆ B.1. GRUNTY

ZIN-1: pole B.1. grunty

 • Kolumna A – podaj adres nieruchomości gruntowych, z uwzględnieniem dzielnicy, na której terenie są położone.
 • Kolumna B – wpisz numer księgi wieczystej gruntu.
 • Kolumna C – podaj numer obrębu oraz arkusza mapy ewidencyjnej (o ile działki numerowane są w ramach arkusza mapy).
 • Kolumna D – określ numer działki.
 • Kolumna E – podaj powierzchnię działki, wyrażoną w hektarach z dokładnością do czterech miejsc po przecinku (w przypadku gruntów pod wodami powierzchniowymi) lub w metrach kwadratowych.
 • Kolumna F – określ formę władania nieruchomością (własność, użytkowanie wieczyste, posiadanie samoistne, posiadanie zależne lub posiadanie bez tytułu prawnego).

CZĘŚĆ B.2. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI

ZIN-1: pole B.2. budynki lub ich części

Wypełnij tę sekcję w sposób analogiczny do części B.1.

CZĘŚĆ B.3. BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZIN-1: pole B.3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wypełnij tę sekcję w sposób analogiczny do części B.1. i B.2.

Zwróć uwagę, że w kolumnie F należy podać wartość budowli (a nie powierzchnię użytkową, jak w poprzednich częściach).

Załącznik ZIN-2

W załączniku ZIN-2 należy wykazać dane o poszczególnych przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

W dokumencie wskaż dane o nieruchomościach, których nie zostały wymienione w informacji IN-1.

IN-1: ZIN-2

W pozycji nr 1 wpisz swój NIP lub PESEL. Nie wypełniaj pola nr 2.

W polu nr 3 wpisz odpowiedni numer załącznika ZIN-2.

A. DANE PODATNIKA

ZIN-2: pole A. dane podatnika

W pozycjach 4 i 5 wpisz swoje dane (zgodnie z informacjami, jakie zamieszczono w części C.1. informacji IN-1).

B. DANE O POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA

CZĘŚĆ B.1. GRUNTY

ZIN-2: pole B.1. grunty

CZĘŚĆ B.2. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI

ZIN-2: pole B.2. budynki lub ich części

CZĘŚĆ B.3. BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZIN-2: pole B.3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Tę część formularza wypełnij analogiczne do części B załącznika ZIN-1.

Pamiętaj, że w tym miejscu należy wykazać informacje o gruntach, budynkach i budowlach, które są zwolnione z opodatkowania.

Zwróć uwagę na kolumnę G – w tym miejscu należy wskazać podstawę prawną zwolnienia z podatku od nieruchomości (zgodnie z ustawą lub uchwałą rady gminy).

Załącznik ZIN-3

W załączniku ZIN-3 należy wskazać dane identyfikacyjne pozostałych podatników (zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcjach G.2. oraz G.3. informacji IN-1).

IN-1: ZIN-3

Wypełnij pole nr 1, wpisując swój identyfikator NIP lub PESEL. Pozycję nr 2 pozostaw niewypełnioną.

A. DANE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI G.1. INFORMACJI IN-1

ZIN-3: pole A. dane podatnika wskazanego w części G.1.

Wpisz nazwisko i pierwsze imię podatnika, zgodne z sekcją C.1., znajdującą się na pierwszej stronie formularza IN-1.

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI G.2. INFORMACJI IN-1

ZIN-3: pole B. dane identyfikacyjne podatnika wskazanego w części G.2.

W sekcji B załącznika ZIN-3 wskaż dane podatnika, zgodnie z częścią G.2. formularza IN-1.

Pamiętaj, że pola nr 10, 11 i 12 należy wypełnić tylko w wypadku, gdy podatnik nie posiada numeru PESEL.

ZIN-3: pole B.1 i B.2 adresy zamieszkania i do doręczeń

W części B.1. wskaż aktualny adres zamieszkania podatnika. Możesz podać również adres do doręczeń (o ile różni się on od adresu zamieszkania) – w części B.2.

C. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA WSKAZANEGO W CZĘŚCI G.3. INFORMACJI IN-1

Część C, C.1. i C.2. (pola nr 31-56) wypełnij analogicznie do sekcji B, B.1. i B.2.

ZIN-3: pole C. dane identyfikacyjneZIN-3: pole C.1. adres zamieszkaniaZIN-3: pole C.2. adres do doręczeń

Gotowe! Załączniki do formularza IN-1 są wypełnione. Teraz wystarczy, że dostarczysz komplet dokumentów do organu podatkowego – możesz zrobić to osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wciąż możesz również skorzystać z Przyjaznych Deklaracji i wypełnić wszystkie dokumenty online.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Kiedy osoba fizyczna składa deklarację DN-1 zamiast IN-1?
Jeśli jesteś osobą fizyczną, posiadasz nieruchomość we współwłasności (lub współposiadaniu) z osobami prawnymi (np. spółką z o.o.), spółką lub organizacją nieposiadającą osobowości prawnej wtedy wypełnił deklarację DN-1.