Jak zgłosić wyburzenie budynku – niezbędne informacje

Niemal każda nieruchomość – budynek, budowla, mieszkanie czy grunt – podlega w Polsce opodatkowaniu. Co jednak dzieje się w sytuacji, gdy posiadany przez Ciebie budynek zostaje rozebrany? Kiedyś możesz zaprzestać płacenia podatku od wyburzonej nieruchomości? Na te i inne pytania odpowiemy już za chwilę!

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1) i osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Podatek od nieruchomości – najważniejsze informacje

Kwestie związane z podatkiem od nieruchomości reguluje w Polsce Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z jej postanowieniami, opodatkowaniu podlegają:

  • nieruchomości gruntowe,
  • budynki,
  • części budynków (np. mieszkania, lokale usługowe),
  • budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. tunele, wysypiska odpadów, wiadukty).

Co ważne, do opłacania podatku zobowiązani są nie tylko właściciele powyższych typów nieruchomości, ale również posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści, a także posiadacze zależni (dzierżawiący nieruchomości od Skarbu Państwa). Podatki od nieruchomości opłacane są zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne czy jednostki organizacyjne.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Wysokość podatku od nieruchomości ustalana jest przez radę gminy, odpowiednią dla lokalizacji budynku czy gruntu. Stawki, jakie przyjęte zostaną przez gminę, nie mogą przekraczać maksymalnych kwot, jakie obwieszczane są przez Ministerstwo Finansów. O tym kiedy należy płacić podatek od nieruchomości przeczytasz poniżej.

Warto wiedzieć

Kiedy należy płacić podatek od nieruchomości? W przypadku osób fizycznych podatek od nieruchomości opłacany jest w 4 ratach, płatnych do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada bieżącego roku. Organizacje i osoby prawne opłacają podatek w 12 comiesięcznych ratach, płatnych do 15 dnia miesiąca.

Podatek nie zostanie rozłożony na raty, jeżeli jego wysokość wynosi mniej niż 100 złotych. W takim wypadku cała kwota powinna zostać opłacona jednorazowo.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1) i osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Wyburzenie budynku a podatek od nieruchomości – formalności

Rozbiórka budynku w większości przypadków będzie wymagała pozwolenia właściwego urzędu – reguła ta nie dotyczy jedynie tych budynków i budowli, do których wzniesienia nie była potrzebna zgoda na budowę (np. elementy architektury ogrodowej lub budynki gospodarcze o powierzchni nieprzekraczającej 25 m2).

Dokumenty, które należy złożyć w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym, powinny zawierać opis rodzaju, zakresu oraz sposobu, w jaki ma zostać przeprowadzona rozbiórka. Dodatkowo załączyć należy:

  • zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości na rozbiórkę;
  • plan umiejscowienia budynku lub budowli;
  • opinię stosownych organów, o ile są one wymagane (dotyczy zwykle obszarów objętych ustawą o ochronie przyrody, ustawą o ochronie zabytków czy prawem wodnym);
  • projekt rozbiórki, jeżeli jest on wymagany (dotyczy np. rozbiórki budynku, który przylega do innej budowli).

Po przedstawieniu tych dokumentów należy odczekać 30 dni – jeżeli w tym czasie urząd nie wyda decyzji odmownej, można rozpocząć wyburzanie budynku.

Decyzja odmowna?

Urząd prawdopodobnie nie wyda pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli może ona negatywnie wpłynąć na otoczenie nieruchomości, np.: stanowić zagrożenie dla środowiska, spowodować pogorszenie warunków sanitarnych lub stanu wód.

Co ważne, pozwolenie na wyburzenie budynku jest ważne przez 2 lata od terminu złożenia. Jeżeli prace nie zostaną rozpoczęte w tym czasie, należy ponownie złożyć dokumenty i odczekać 30 dni na ich rozpatrzenie.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Rozbiórka budynku a podatek od nieruchomości

Właściciel nieruchomości może podjąć decyzję o jej wyburzeniu – ze względu na zły stan techniczny budynku lub konkretne plany, związane z danym terenem. Niestety, rozbiórka nie oznacza, że podatek od nieruchomości automatycznie przestanie go obowiązywać.

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości wynika z posiadania prawa własności (współwłasności lub innej formy prawnej) – nie z obiektywnego faktu istnienia (lub nieistnienia) budynku. Innymi słowy, dopóki nieruchomość będzie istniała w dokumentach, dopóty jej właściciel będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu. Dopiero wtedy, gdy wyburzenie budynku zostanie zgłoszone do odpowiedniego urzędu, przestanie od podlegać opodatkowaniu. Jednak i to nie stanie się natychmiast.

Obowiązek podatkowy wygasa dopiero wraz z pierwszym dniem miesiąca, który następuje po zgłoszeniu rozbiórki budynku w urzędzie. Oznacza to, że jeżeli zgłosisz fakt wyburzenia budynku 10 lipca, pozostanie on opodatkowany podatkiem od nieruchomości do końca miesiąca i dopiero od 1 sierpnia przestanie być on naliczany.

Pozwolenie na wyburzenie budynku nie wystarczy!

Wbrew pozorom, samo uzyskanie pozwolenia na wyburzenie budynku nie jest równoznaczne z ustaniem obowiązku podatkowego – nawet w sytuacji, gdy nieruchomość znajduje się w fatalnym stanie technicznym i nie jest użytkowana. Niewystarczające jest również samo rozpoczęcie rozbiórki! Podatek można przestać opłacać dopiero wtedy, gdy jest on całkowicie wyburzony (i fakt ten zostanie zgłoszony do odpowiedniego organu).

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Jesteś osobą fizyczną?
Większość osób fizycznych posiadających nieruchomości składa informację IN-1. Wyjątkiem są osoby fizyczne posiadające nieruchomość we współwłasności (lub współposiadaniu) z osobami prawnymi (np. spółką z o.o.). Jeśli Twoja sytuacja nie stanowi wyjątku wypełnij IN-1 online.