Jak złożyć deklarację DL-1 on-line?

Czy złożenie deklaracji DL-1 dla podatku leśnego jest skomplikowane? Nie musi takie być! Sprawdź, jak szybko i bezpiecznie rozliczyć podatek leśny przez Internet oraz jak wypełnić deklarację DL-1 (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych).

Skrót najważniejszych informacji o deklaracjach DL-1

Kto składa deklaracje DL-1? Deklaracja DL-1 to dokument, który muszą wypełniać i składać do Urzędów właściwych dla danych gruntów osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej). Na podstawie danych zawartych w formularzu podatnicy muszą samodzielnie obliczyć wysokość należnego podatku.

Kiedy i gdzie musisz złożyć deklarację DL-1? Dokumenty możesz wysłać przez Internet (przy pomocy e-PUAP) lub dostarczyć je osobiście do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, czyli organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia lasów. Deklarację na podatek leśny składa się do 15 stycznia roku podatkowego. Jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – deklarację DL-1 musisz złożyć do 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Kiedy opłaca się podatek leśny? Jeśli rozliczasz się jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna, podatek opłacasz za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, chyba że należny podatek nie przekracza 100 zł – wówczas płaci się całość w terminie pierwszej raty. Ponieważ stawki są uzależnione od ceny sprzedaży drewna z danego roku, nastąpiły zmiany w podatku leśnym 2021 dotyczące ich wysokości.

Co, jeśli nie jesteś jedynym właścicielem gruntu leśnego? Osoby fizyczne i osoby prawne lub jednostki organizacyjne rozliczają się nieco inaczej. Osoby fizyczne składają informację o lasach IL-1, na podstawie, której obliczana jest wysokość należnego podatku (nie obliczają wysokości podatku samodzielnie – muszą poczekać na decyzję z Urzędu). Jeśli współwłaścicielami gruntów są osoba fizyczna i osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, wówczas osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny (DL-1) i opłaca podatek na zasadach, które obowiązują osoby prawne. W takiej sytuacji osoba fizyczna nie otrzyma decyzji o wysokości zobowiązania podatkowego.

Czy można nie składać deklaracji? Jeśli jesteś podatnikiem podatku leśnego, musisz składać deklarację DL-1 nawet wtedy, gdy korzystasz ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na mocy uchwały rady gminy).

Ważne!

Co zmieniło się w podatku leśnym w 2021 roku?

Zmiany w podatku leśnym 2021 dotyczą wysokości stawek. Stawki są bowiem uzależnione od ceny sprzedaży drewna z danego roku. W październiku 2020 Prezes GUS wydał komunikat w tej sprawie, z którego wynikało, że cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, wyniosła 196,84 zł za 1 m3. Na tej podstawie obliczono wysokość podatku leśnego od 1 hektara (będącego równoważnikiem 0,222 m3 drewna) w 2021 roku: 43,30 zł, a w przypadku lasów położonych na terenach rezerwatów i parków narodowych 50% tej stawki. Dla porównania stawka podatku w 2020 roku wynosiła 42,73 zł, a w przypadku lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 21,37 zł za 1 hektar.

Jak wypełnić deklaracje DL-1?

Deklarację DL-1 online wypełnisz w prosty i szybki sposób dzięki formularzowi Przyjaznych Deklaracji. System przeprowadzi Cię przez cały proces uzupełniania danych. Możesz korzystać z przydatnych podpowiedzi, a zamiast wypełniania nieczytelnych, urzędowych tabel, będziesz odpowiadać na czytelnie i jasno skonstruowane pytania.

Sprawdź, jak wypełnić deklarację DL-1 przez Internet:

 • Wybierz właściwą opcję, by przejść do kalkulatora deklaracji – osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej wybierają opcję „Podatek leśny dla osób prawnych (DL-1)”.
 • Wybierz opcję „Moja nowa deklaracja”, jeśli chcesz utworzyć nowy dokument z możliwością wskazania okresu rozliczeniowego albo „Wczytaj deklarację z pliku roboczego” – w tym wypadku kalkulator zostanie uzupełniony danymi, które wcześniej zostały zapisane w wybranym pliku roboczym.
 • Postępuj zgodnie z informacjami w formularzu i uzupełnij pola, korzystając z podanych wskazówek. Dane, które trzeba będzie podać to:
  • miejsce składania deklaracji i rok podatkowy,
  • cel wypełniania formularza – złożenie deklaracji lub jej korekta,
  • miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy,
  • informacje o rodzaju podmiotu składającego deklarację – możesz wybrać jedną z dwóch opcji, czyli „właściciel, użytkownik, wieczysty lub posiadacz”, bądź „współwłaściciel, współużytkownik wieczysty, współposiadacz”,
  • sposób złożenia dokumentów – w tradycyjnej wersji papierowej czy przez e-Puap.
 • W następnym kroku zostaniesz poproszony o podanie danych identyfikacyjnych, takich jak:
  • rodzaj podatnika – osoba prawna lub jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej,
  • NIP i dane firmy (system może zaciągnąć je bezpośrednio z GUS/CEIDG),
  • adres siedziby / adres zamieszkania,
  • dane kontaktowe.
 • Ostatni etap to uzupełnienie informacji na temat gruntów leśnych – system poprosi Cię o przygotowanie wypisu lub wpisów z ewidencji gruntów i dodanie numeru dokumentu identyfikującego grunt leśny, aby móc dopisać do ewidencji powierzchnię lasów. Co dalej? Zostało już niewiele:
  • dodaj działkę, podaj jej adres i wybierz formę władania,
  • dodaj typ lasów – lasy niewchodzące lub wchodzące w skład rezerwatów i parków narodowych,
  • uzupełnij pozostałe dane, takie jak numer obrębu/arkusza mapy i numer działki oraz powierzchnia w hektarach,
  • jeśli las jest zwolniony z opodatkowania, wybierasz zwolnienie z listy lub je wpisujesz
  • jeśli masz więcej działek leśnych, będziesz mógł dodać je w kolejnych krokach i uzupełnić wszystkie informacje.
 • Na koniec otrzymasz łączną kwotę podatku za wybrany okres i plan rozłożenia płatności na miesięczne raty.

Złożenie deklaracji DL-1 online jest naprawdę proste i szybkie.

Ważne!

Obowiązkowe załączniki!

Do deklaracji DL-1 musisz dodać następujące załączniki:

 • załącznik ZDL-1 – do wykazania lasów podlegających opodatkowaniu,
 • załącznik ZDL-2 – do wykazania lasów zwolnionych z opodatkowania.

Załączniki możesz dodać w formie elektronicznej i wysłać razem z deklaracją do Urzędu. Jeśli zdecydujesz się złożyć dokumenty osobiście, po prostu włóż je do koperty razem z deklaracją DL.

Na koniec pozostanie Ci złożenie podpisu – jeśli rozliczasz się online, podpisz dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym (weryfikowanym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego) lub Profilem Zaufanym e-PUAP. Teraz możesz już wysłać deklarację do Urzędu lub wydrukować ją i zanieść osobiście.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek leśny

Kliknij aby przejść do kalkulatora