Jak złożyć informację IL-1 on-line?

Informację o lasach IL-1 muszą składać właściciele, użytkownicy wieczyści czy posiadacze samoistni gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Wyjątkiem są lasy zajęte na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.  Dokument IL-1 składają tylko osoby fizyczne. Sprawdź, jak wypełnić informację przez Internet, czy musisz samodzielnie obliczać wysokość podatku i jak rozliczyć się wygodnie dzięki Przyjaznym Deklaracjom.

Najważniejsze informacje o informacji IL-1

Do czego służy informacja IL-1? Do wykazania lasów, które podlegają opodatkowaniu bądź zwolnieniu z podatku leśnego. Wypełniają ją osoby fizyczne (nie osoby prawne ani jednostki organizacyjne). Na podstawie zawartych w niej informacji podatnik otrzymuje (w urzędowej decyzji) informację o wysokości należnego podatku – nie oblicza tego samodzielnie.

Integralną częścią formularza są załączniki:

ZIL-1 – podaje się w nim dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,

ZIL-2 – z danymi o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

ZIL-3 – z danymi współwłaścicieli o ile współwłasność dotyczy danego przypadku

Ważne!

Obowiązek składania informacji mają wszyscy podatnicy podatku leśnego – nawet ci, którzy korzystają ze zwolnień i ulg.

Kiedy składa się informację IL-1? Osoby fizyczne składają informację IL-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, bądź od daty zdarzenia, które spowodowało zmianę wysokości opodatkowania.

Gdzie musisz złożyć informację IL-1? Możesz ją wysłać przez Internet, za pośrednictwem e-Puap, albo dostarczyć osobiście do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia lasów (do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta).

Jak rozliczają się podatnicy, którzy są współwłaścicielami gruntów? Nieco inaczej rozliczają się osoby fizyczne, a inaczej osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej. Podatnicy z drugiej grupy składają do Urzędu inny dokument – deklarację DL-1. Muszą w nim samodzielnie obliczyć wysokość należnego podatku (jeśli należysz do tej grupy, możesz też skorzystać z kalkulatora Przyjaznych Deklaracji, który zrobi to za Ciebie). Co, jeśli współwłaścicielami gruntów są zarówno osoba fizyczna, jak i prawna? Wówczas osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny DL-1 i opłaca podatek na zasadach, które obowiązują osoby prawne. Co za tym idzie – osoba fizyczna nie otrzymuje decyzji o wysokości zobowiązania podatkowego.

Kiedy trzeba opłacać podatek leśny? Osoby fizyczne płacą podatek w 4 ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Osoby prawne płacą za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca.

Jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, cały podatek płaci się w terminie pierwszej raty.

Podatek możesz zapłacić gotówką (jeżeli pobór podatku odbywa się w formie inkasa) lub przelewem na konto danego Urzędu (osoby prawne płacą tylko przelewem).

Jak wypełnić informację IL-1?

Wzory formularzy IL-1 czy DL-1 są ściśle określone w rozporządzeniu Ministra Finansów. Nie oznacza to jednak, że musisz samodzielnie wypełniać urzędowe, mało czytelne tabele. Możesz skorzystać z elektronicznego formularza Przyjaznych Deklaracji, w którym będziesz odpowiadać na kolejno zadawane, jasno sformułowane pytania. Na koniec system wygeneruje komplet dokumentów gotowych do wysłania przez Internet lub do wydrukowania i dostarczenia osobiście do Urzędu.

Zobacz, jak wypełnić informację IL-1 on-line:

 • Wybierz w formularzu opcję „Podatek leśny dla osób fizycznych (IL-1)”.
 • Zaznacz „Moja nowa informacja”, jeśli chcesz utworzyć nowy dokument z możliwością wskazania okresu rozliczeniowego albo „Wczytaj informację z pliku roboczego”, by uzupełnić kalkulator danymi, które wcześniej zostały zapisane w wybranym pliku roboczym.
 • Teraz postępuj zgodnie z instrukcjami w formularzu. Żeby łatwiej było uzupełnić wszystkie pola, możesz korzystać z przydatnych wskazówek. Dane, które trzeba będzie uzupełnić w formularzu, to:
  • miejsce składania informacji i rok podatkowy,
  • cel składania formularza (złożenie nowej informacji lub korekta starej) oraz miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy,
  • rodzaj podmiotu składającego informację – „właściciel, użytkownik, wieczysty, posiadacz”, bądź „współwłaściciel, współużytkownik wieczysty, współposiadacz”,
  • sposób złożenia dokumentów – w tradycyjnej wersji papierowej czy droga elektroniczną przez e-Puap.
 • Uzupełnij dane identyfikacyjne dotyczące Ciebie jako podatnika:
  • PESEL lub NIP, jeśli te numery zostały Ci nadane,
  • dane firmy, jeśli ją prowadzisz (system może zaciągnąć je bezpośrednio z GUS/CEIDG po uzupełnieniu NIP-u),
  • adres zamieszkania,
  • dane kontaktowe.
 • Uzupełnij informacje na temat gruntów leśnych. Najpierw przygotuj wypisy z ewidencji gruntów, a potem dodaj numer dokumentu identyfikującego grunt leśny, by dopisać do ewidencji powierzchnię lasów. Następnie:
  • zaznacz, czy grunt leśny ma Księgę Wieczystą – jeśli tak, podaj jej numer, jeśli nie – wybierz, po jakim numerze będzie identyfikowany grunt leśny,
  • podaj dane identyfikacyjne gruntu leśnego – adres, formę władania i typ lasów (lasy niewchodzące lub wchodzące w skład rezerwatów i parków narodowych),
  • podaj numer obrębu/arkusza mapy i numer działki oraz powierzchnię w hektarach,
  • jeśli las jest zwolniony z opodatkowania, wybierz zwolnienie z listy lub wpisz je ręcznie,
  • jeśli masz więcej działek leśnych, możesz dodać je w kolejnych krokach i uzupełnić wszystkie informacje.
 • Dodaj załączniki (jeśli będziesz dostarczać dokumenty osobiście, po prostu dodaj wydruki do informacji).

To już wszystko. Teraz wystarczy złożyć podpis i wysłać informację IL-1 online lub zanieść do Urzędu. Jeśli korzystasz w opcji elektronicznej, podpisz dokument podpisem elektronicznym (weryfikowanym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego) lub Profilem Zaufanym e-PUAP.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek leśny

Kliknij aby przejść do kalkulatora