Jak złożyć informację IR-1 online?

Jesteś podatnikiem podatku rolnego i musisz składać informację IR-1 (potocznie zwaną deklaracją IR)? Sprawdź, jak zrobić to szybko, łatwo i bezbłędnie. Zapoznaj się z instrukcją wypełniania formularza online krok po kroku.

Skrót najważniejszych informacji o IR-1

Jak rozliczać się z podatku rolnego, jeśli jesteś osobą fizyczną? Musisz wypełnić i złożyć w Urzędzie informację o gruntach IR-1 wraz z załącznikami. Na podstawie przedstawionych w niej informacji zostanie obliczona wysokość należnego podatku. Osoby fizyczne muszą poczekać na oficjalną decyzję z Urzędu. Wzory formularzy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów. Dla porównania – osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej składają informację DR-1, a wysokość podatku obliczają samodzielnie.

Kiedy składa się informację IR-1? Osoby fizyczne mają 14 dni (od momentu powstania obowiązku podatkowego lub zmiany jego wysokości) na dostarczenie do Urzędu informacji IR-1.

Kiedy opłaca się podatek rolny? Opłat należy dokonać w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, chyba że podatek nie przekracza 100 zł – wówczas trzeba go opłacić jednorazowo, w terminie pierwszej raty. Sprawdź jakie zmiany w podatku rolnym 2021 zaszły odnośnie wysokości stawek podatkowych.

Gdzie składa się dokumenty? Dokumenty możesz wysłać przez Internet (za pomocą e-PUAP) lub dostarczyć je osobiście do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów. Organem tym może być wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Co, jeśli grunt ma kilkoro właścicieli? Jeśli np. jesteś osobą fizyczną, a drugim współwłaścicielem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (także spółka), składasz deklarację DR-1 na podatek rolny i opłacasz go na zasadach obowiązujących osoby prawne. Nie otrzymasz decyzji w sprawie wysokości należnego podatku – będziesz musiał obliczyć to samodzielnie.

Czy można nie składać informacji? Jeśli jesteś podatnikiem podatku rolnego, masz obowiązek złożenia dokumentów do Urzędu – nawet, jeśli korzystasz ze zwolnień lub ulg.

Ważne!

Co zmieniło się w podatku rolnym w 2021 roku?

Zmiany w podatku rolnym 2021 dotyczą wysokości stawek podatkowych. W tym roku zapłacisz:

 • 146,38 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q żyta) – podstawowa stawka podatku rolnego,
 • 292,75 zł od 1 ha pozostałych gruntów (równowartość 5 q żywa).

Jak wypełnić informację IR-1?

Informację IR-1 najwygodniej jest wypełnić i złożyć przez Internet. Żeby to zrobić, wystarczy skorzystać z formularza Przyjaznych Deklaracji, który przeprowadzi Cię krok po kroku przez cały proces. Nie musisz wypełniać rozbudowanych tabel ani znać języka urzędowego. Wystarczy, że będziesz odpowiadać na jasno skonstruowane pytania – na koniec system sam wygeneruje poprawny plik, gotowy do dostarczenia do Urzędu. Oto, jakie kroki trzeba wykonać, żeby wypełnić informację IR-1 przez Internet:

 • Wybierz odpowiedni rodzaj dokumentu – w tym przypadku informację IR-1.
 • Zaznacz, czy wypełniasz nową informację lub czy chcesz wczytać dokument z pliku roboczego.
 • Postępuj zgodnie z informacjami w formularzu – system poprosi Cię o podanie następujących danych:
  • miejsce składania informacji i rok podatkowy,
  • cel wypełniania formularza (złożenie lub korekta informacji) oraz miesiąc, w którym powstał/zmienił się obowiązek podatkowy,
  • rodzaj podmiotu składającego informację – w przypadku informacji IR-1 musisz zaznaczyć, czy jesteś właścicielem (użytkownikiem wieczystym, posiadaczem), czy współwłaścicielem (współużytkownikiem wieczystym, współposiadaczem) gruntu,
  • czy posiadasz gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, czy też nie,
  • w jaki sposób chcesz złożyć dokument – w tradycyjnej wersji papierowej czy przez e-Puap,
  • dane identyfikacyjne – PESEL, NIP, identyfikator REGON (jeśli masz nadane te numery), adres zamieszkania, dane kontaktowe.

Następnie system poprosi Cię o podanie danych identyfikacyjnych gruntu rolnego – przygotuj wypis lub wpisy z ewidencji gruntów, dodaj numer dokumentu identyfikującego grunt rolny, by dopisać do niej działki z podziałem na typ i klasy gruntów. Dodaj działkę, podaj jej adres i wybierz formę władania, a potem dodaj typ gruntów i postępuj zgodnie z instrukcją, uzupełniając pola takie jak: numer obrębu / arkusza mapy i numer działki. W zależności od tego, jaki typ gruntów wybierzesz, system poprosi Cię o podanie dalszych informacji, np. klasy sadów, tego i czy podlegają zwolnieniom lub ulgom. Wszystkie pytania i polecenia są sformułowane jasno i zrozumiale – dzięki temu z łatwością poradzisz sobie z wypełnieniem dokumentów. Złożenie informacji IR-1 online jest naprawdę proste i szybkie.

Ważne!

Pamiętaj, by dodać niezbędne złączniki.

Do informacji IR-1 musisz dodać załączniki ZIR-1 i/lub ZIR-2 (dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu lub dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania) oraz ZIR-3 w przypadku współwłasności z innymi osobami fizycznymi. Jeśli chcesz wysłać informację przez Internet, w formularzu Przyjaznych Deklaracji dodaj wybrany dokument i prześlij komplet do Urzędu. Jeśli dostarczasz ją osobiście, po prostu włóż załączniki do koperty z informacją.

Informację IR-1 musisz podpisać. Wydruki dostarczane do Urzędu wystarczy podpisać własnoręcznie. Jeśli rozliczasz się w 100% przez Internet, musisz podpisać informację bezpiecznym podpisem elektronicznym (weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego) lub podpisem potwierdzonym Profilem Zaufanym e-PUAP.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek rolny

Kliknij aby przejść do kalkulatora