Podatek od działki – budowlanej, rekreacyjnej, inwestycyjnej. Jaki podatek zapłacisz za grunt w 2021?

Jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym gruntu? Planujesz zakup działki budowlanej lub inwestycyjnej? Sprawdź, jakie rodzaje gruntu podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości i przekonaj się, ile zapłacisz w 2021 roku.

Podatek od nieruchomości a działka

Nieruchomość najczęściej kojarzona jest z budynkiem, domem lub mieszkaniem. Niesłusznie! Mianem nieruchomości określane są także grunty – zarówno te, na których znajdują się wspomniane wcześniej obiekty budowlane, jak i działki pełniące inne funkcje.

Nieruchomości gruntowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, na takich samych zasadach, jak budynki oraz inne obiekty budowlane. Wysokość podatku obliczana jest na podstawie:

 • powierzchni gruntu – wyrażanej w m2 lub ha;
 • stawki opodatkowania – zależnej od rodzaju i przeznaczenia gruntu oraz stawki obowiązującej w danej gminie (nie wyższej niż stawka maksymalna określana przez Ministra Finansów).

Kto zapłaci podatek od działki w 2021? Zgodnie z obowiązującym prawem do opłacania podatku od nieruchomości gruntowej, zobowiązani są: właściciele i współwłaściciele działki, posiadacze samoistni, posiadacze zależni (dzierżawcy) oraz użytkownicy wieczyści gruntu.

Jaki podatek od działki budowlanej w 2021?

Działka budowlana to nieruchomość gruntowa, która przeznaczona jest na cele budowlane – posiada odpowiednią powierzchnię oraz kształt, ma dostęp do drogi publicznej i wymaganą infrastrukturę techniczną.

Jeżeli planujesz zakup działki budowlanej jako osoba prywatna, z przeznaczeniem mieszkaniowym, rekreacyjnym czy inwestycyjnym, zapłacisz podatek od nieruchomości w kwocie 0,52 zł za 1 m2 gruntu.

Działka związana z prowadzeniem działalności gospodarczej opodatkowana jest stawką w wysokości 0,99 za 1 m2 gruntu.

Grunt, który znajduje się pod wodami stojącymi lub płynącymi, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w kwocie 4,99 za 1 ha.

Za grunt, który znajduje się na obszarze niezabudowanym, objętym planem rewitalizacji i przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub mieszaną (wg. zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), zapłacisz podatek w wysokości 3,28 zł za 1 m2.

Ważne!

W powyższych przykładach wskazane zostały maksymalne kwoty podatku od nieruchomości gruntowych w 2021, ogłoszone przez Ministra Finansów. Stawki uchwalone przez gminę mogą być im równe lub niższe – w zależności od przyjętej uchwały.

Kto jest zwolniony z podatku od działki?

W przeciwieństwie do budynków, które stosunkowo często zwalniane są z podatku od nieruchomości, w zakresie opodatkowania gruntu nie przewidziano wielu wyjątków.

Podatku od działki nie zapłacisz, jeżeli:

 • grunt wpisany jest do rejestru zabytków, a Ty dbasz o niego i konserwujesz, zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie zabytków;
 • grunt jest nieużytkiem lub użytkiem ekologicznym – jest obszarem zadrzewionym lub zakrzewionym;
 • grunt stanowi działkę przyzagrodową, a Ty jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej;
 • grunt położony jest na terenie rodzinnego ogrodu działkowego.

Działka leśna lub rolna – podatek

Jeżeli jesteś właścicielem działki leśnej lub rolnej, nie podlegasz opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Zobowiązany jesteś do opłacania podatku leśnego lub podatku rolnego.

Gminy mogą przyjmować uchwały, które będą przewidywać dodatkowe możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntowych. Zapoznaj się z przepisami obowiązującymi w Twojej gminie!

Podatek od działki 2021 – formalności

W ciągu 14 dni od zakupu lub uzyskania praw do gruntu powinieneś złożyć odpowiednią deklarację podatkową:

 • IN-1 – jeżeli jesteś osobą fizyczną,
 • DN-1 – jeżeli w posiadanie działki wszedłeś jako osoba prawna (spółka, organizacja, fundacja, stowarzyszenie, etc.). Do deklaracji DN-1 powinieneś dołączyć załączniki ZDN-1 (wykaz przedmiotów podlegających opodatkowaniu) oraz ZDN-2 (wykaz przedmiotów niepodlegających opodatkowaniu).

Dokumenty możesz w szybki i intuicyjny sposób przygotować online. Przyjazne Deklaracje ułatwią Ci wypełnienie formularzy, automatycznie uzupełnią wymagane stawki oraz obliczą wysokość należnego podatku.

Warto wiedzieć!

Po złożeniu IN-1 otrzymasz informację z właściwego urzędu, w której potwierdzona zostanie wysokość należnego podatku od gruntu. Deklaracja DN-1 nie jest potwierdzana przez urząd, a podatek opłacany jest według sporządzonych wyliczeń.

Podatek od gruntu – płatności

Obowiązek podatkowy powstaje 1 dnia miesiąca, następującego po dacie, w której nabyłeś prawa do działki. Oznacza to, że jeżeli kupiłeś grunt 15 kwietnia, podatek będzie naliczany od 1 maja.

Jako osoba fizyczna, podatek od nieruchomości zapłacisz w 4 ratach, w następujących terminach:

 • do 15 marca,
 • do 15 maja,
 • do 15 września,
 • do 15 listopada.

Jeżeli kwota należnego podatku jest mniejsza niż 100 zł, podatek będziesz musiał zapłacić jednorazowo – w terminie odpowiadającym pierwszej racie.

Osoby prawne opłacają podatek w dwunastu comiesięcznych ratach.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od nieruchomości

Kliknij aby przejść do kalkulatora