Podatek od gruntu i ziemi. Jaki podatek zapłacisz za grunt w 2024?

Jesteś właścicielem, posiadaczem lub użytkownikiem wieczystym gruntu? Planujesz zakup działki budowlanej lub inwestycyjnej? Sprawdź, jakie rodzaje gruntu podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości i przekonaj się, ile zapłacisz w 2024 roku.

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
 • Kreator pomoże Ci przygotować druk IN-1 lub DN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami

Podatek od nieruchomości a działka

Nieruchomość najczęściej kojarzona jest z budynkiem, domem lub mieszkaniem. Tymczasem mianem tym określane są także grunty – zarówno te, na których znajdują się wspomniane wcześniej obiekty budowlane, jak i działki pełniące inne funkcje.

Nieruchomości gruntowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, na takich samych zasadach, jak budynki oraz inne obiekty budowlane. Wysokość podatku obliczana jest na podstawie:

 • powierzchni gruntu – wyrażanej w m2 lub ha,
 • stawki podatku – zależnej od rodzaju i przeznaczenia gruntu oraz ustaleń danej gminy (nie wyższej niż stawka maksymalna określana przez Ministra Finansów).

Kto zapłaci podatek od nieruchomości - działki w 2024? Regulacje na ten temat znajdujemy w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do opłacania podatku od nieruchomości gruntowej zobowiązane są osoby fizyczne i osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami i współwłaścicielami działki,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości,
 • użytkownikami wieczystymi gruntu,
 • posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego (w niektórych przypadkach).

W zależności od statusu podatnika, wysokość podatku ustalana jest przez gminę lub samodzielnie przez posiadacza gruntu.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Jaki podatek od działki budowlanej w 2024 roku?

Działka budowlana to nieruchomość gruntowa, która przeznaczona jest na cele budowlane – posiada odpowiednią powierzchnię oraz kształt, ma dostęp do drogi publicznej i wymaganą infrastrukturę techniczną.

Wspomniana wcześniej ustawa o podatkach i opłatach lokalnych dzieli grunty na postawie ich przeznaczenia. Obowiązują różne stawki podatku ustalane indywidualnie przez każdą gminę. Najniższy podatek od nieruchomości zapłacą osoby użytkujące grunt wyłącznie na cele prywatne. Działka wykorzystywana na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej generuje zdecydowanie wyższe kwotowe stawki opodatkowania.

Każdego roku Minister Finansów drogą obwieszczenia określa maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Poniżej znajdziesz stawki obowiązujące na 2024 rok:

 • Podatek od nieruchomości za grunt zakupiony w celach prywatnych wynosi 0,61 zł za m.kw. W ustawie działki tego typu zostały sklasyfikowane jako "pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego".
 • Grunt wykorzystywany w celu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowany jest stawką w wysokości 1,16 zł za m.kw. Nie ma przy tym znaczenia sposób zakwalifikowania działki w ewidencji gruntów i budynków.
 • Grunt, który znajduje się pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w kwocie 5,79 zł za 1 ha powierzchni.
 • Za grunt, który znajduje się na terenach niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub mieszaną, zapłacisz podatek od nieruchomości w wysokości 3,81 zł za m.kw.

Ważne!

W powyższych przykładach wskazane zostały maksymalne kwoty podatku od nieruchomości gruntowych, które ustalił Minister Finansów na 2024 rok. Ostateczna stawka podatku zależy od decyzji gminy. Drogą uchwały jednostki samorządu terytorialnego ustalają stawki niższe lub równe stawkom maksymalnym. Co więcej, gminy mogą wprowadzić dodatkowe zwolnienia z podatku od nieruchomości - obowiązujące poza ustawowymi.

Organem podatkowym właściwym dla podatku od nieruchomości jest urząd miasta lub gminy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (gruntów, budynków itp.)

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
 • Kreator pomoże Ci przygotować druk IN-1 lub DN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami

Kto jest zwolniony z podatku od działki?

W przeciwieństwie do budynków, które stosunkowo często zwalniane są z podatku od nieruchomości, w zakresie opodatkowania gruntu nie przewidziano wielu wyjątków.

Podatku od nieruchomości nie zapłacisz za następujące grunty:

 • wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymywania i konserwowania, zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie zabytków,
 • nieużytki i użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione (z wyjątkiem przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej),
 • położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody, służące wyłącznie celom z zakresu ochrony przyrody,
 • działki przyzagrodowe członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej (po spełnieniu warunków określonych w ustawie),
 • położne na terenie rodzinnego ogrodu działkowego,
 • będące we władaniu muzeów rejestrowanych,
 • przeznaczone na prowadzenie przez stowarzyszenia działalności w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży (z wyjątkiem wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej),
 • zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży.

Działka leśna lub rolna – podatek

Jeżeli jesteś właścicielem działki leśnej lub rolnej, nie płacisz podatku od nieruchomości. W takim wypadku powstaje obowiązek podatkowy z tytułu podatku leśnego lub podatku rolnego.

Podatek od nieruchomości w niektórych przypadkach można obniżyć - niezależnie od tego, czy wykorzystujesz grunt w celach prywatnych, czy na prowadzenie działalności gospodarczej. Zanim przystąpisz do formalności związanych ze zgłoszeniem nieruchomości do organu podatkowego właściwego ze względu na jej położenie, sprawdź, jakie stawki obowiązują w danej gminie oraz czy możesz skorzystać z dodatkowych zwolnień.

Podatek od działki 2024 – formalności

W ciągu 14 dni od zakupu lub uzyskania praw do gruntu złóż odpowiedni dokument w urzędzie miasta lub gminy:

 • IN-1 – jeżeli jesteś osobą fizyczną,
 • DN-1 – jeżeli posiadasz działkę jako osoba prawna, jednostka organizacyjna lub spółka niemająca osobowości prawnej (spółka, organizacja, fundacja, stowarzyszenie, etc.).

Jeżeli grunt lub obiekt budowlany stanowi współwłasność osoby fizycznej i osoby prawnej, osoba fizyczna składa deklarację DN-1 na zasadach obowiązujących osoby prawne.

W zależności od rodzaju gruntu, do informacji IN-1 obowiązują następujące załączniki:

 • ZIN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
 • ZIN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
 • ZIN-3 Dane współwłaścicieli (dotyczy wyłącznie gruntów stanowiących współwłasność).

Do deklaracji DN-1 obowiązuje jeden z załączników:

 • ZDN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
 • ZDN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Druki IN-1 oraz DN-1 należy złożyć do właściwego urzędu w tradycyjnej formie papierowej (osobiście lub wysłać pocztą) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dokumenty możesz w szybki i intuicyjny sposób przygotować online. Przyjazne Deklaracje ułatwią Ci wypełnienie formularzy, automatycznie uzupełnią wymagane stawki oraz obliczą wysokość podatku od nieruchomości.

Warto wiedzieć!

Po złożeniu informacji IN-1 właściwy organ podatkowy prześle Ci informację w sprawie wysokości podatku od gruntu. Deklaracja DN-1 nie skutkuje uzyskaniem takiej decyzji - podatek od nieruchomości opłacany jest przez osoby prawne według sporządzonych wyliczeń. Potwierdzeniem poprawnej weryfikacji i odbioru deklaracji przez urząd w tym wypadku jest np. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Podatek od gruntu - płatności

Obowiązek podatkowy powstaje 1. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zakupiono grunt lub przejęto prawo do działki. Oznacza to, że jeżeli grunt został nabyty np. 15 kwietnia, podatek od nieruchomości będzie naliczany od 1 maja.

Jako osoba fizyczna, podatek od nieruchomości zapłacisz w 4 ratach proporcjonalnych, w następujących terminach:

 • do 15 marca,
 • do 15 maja,
 • do 15 września,
 • do 15 listopada.

Osoby prawne opłacają podatek w dwunastu comiesięcznych ratach - do 15. dnia każdego miesiąca, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego.

Jeżeli kwota należnego podatku jest mniejsza niż 100 zł, podatek musisz zapłacić jednorazowo – w terminie płatności pierwszej raty. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych.

Kiedy wygasa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego następuje z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Będzie to np. sprzedaż przedmiotu opodatkowania czy rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania gruntu. Co istotne, taka zmiana również wymaga złożenia w urzędzie gminy lub miasta dokumentów IN-1 lub DN-1.

Podwójny podatek od nieruchomości - kto płaci podatek od wieczystego użytkowania gruntu

Należy pamiętać, że podmioty będące użytkownikami wieczystymi gruntów są zobowiązane do opłacania dodatkowej daniny, tzw. podatku gruntowego. Podobnie jak w podatku od nieruchomości, ostateczna kwota ustalana jest przez gminę.

Obowiązują następujące stawki podatku gruntowego:

 • 0,3% ceny nieruchomości - dotyczy gruntów przeznaczonych na cele obronności, na działalność charytatywną oraz pod budowę obiektów sakralnych,
 • 1% ceny nieruchomości - dotyczy gruntów przeznaczonych na cele rolne, mieszkaniowe i działalność sportową,
 • 2% ceny nieruchomości - dot. gruntów przeznaczonych na działalność turystyczną,
 • 3% ceny za pozostałe nieruchomości gruntowe.

Stała kwota podatku gruntowego nie jest zależna ani od jakości, ani od wartości gruntów. Daninę tę zazwyczaj uiszcza się jednorazowo - w terminie do 31 marca danego roku za cały rok z góry. Przy czym konieczność zapłaty podatku występuje przez cały okres użytkowania wieczystego gruntu.

Obowiązek opłacania podatku gruntowego nie wpływa na wymóg zapłaty podatku od nieruchomości - użytkownik wieczysty odprowadza obie daniny. Stąd nazwa "podwójny podatek od nieruchomości".

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.