Podatek od nieruchomości – sprawdź, czy musisz go płacić

Sprawdź, czy Ty musisz płacić podatek od nieruchomości, kiedy możesz być z niego zwolniony i jak złożyć dokumenty do urzędu.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1) i osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Kto musi płacić podatek od nieruchomości i co mu podlega?

Podatek od nieruchomości muszą płacić m.in. właściciele, posiadacze samoistni czy użytkownicy wieczyści nieruchomości. Istnieją jednak pewne okoliczności, które mogą być podstawą do zwolnienia z podatku.

Podatek od nieruchomości jest regulowany Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z jej zapisami opodatkowaniu podlegają następujące obiekty budowlane lub nieruchomości:

 • grunty, które nie są gruntami rolnymi lub lasem,
 • budynki lub ich części, np. mieszkania czy lokale wyodrębnione prawnie (czyli takie, które mają własną księgę wieczystą),
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatnikami podatku od nieruchomości są poniższe osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej):

 • właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadacze samoistni, czyli osoby zarządzające opodatkowaną nieruchomością, które nie mają prawa własności,
 • użytkownicy wieczyści, czyli osoby, które użytkują nieruchomość i na określony czas przyjmują prawa właścicieli,
 • posiadacze zależni nieruchomości (lub ich części) stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostki samorządu terytorialnego.
Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Czy możesz nie płacić podatku od nieruchomości?

Tak – niektóre grunty i nieruchomości mogą być zwolnione z podatku. Ma to jednak miejsce w ściśle określonych przypadkach.

Z podatku od nieruchomości mogą być zwolnione m.in. następujące obiekty i tereny:

 • budynki gospodarcze lub ich części, które służą działalności leśnej lub rybackiej albo te, które są położone na gruntach gospodarstw rolnych i służą tylko działalności rolniczej. Do tej grupy należą także obiekty zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
 • grunty i budynki wpisane do rejestru zabytków pod warunkiem ich utrzymania oraz konserwacji (wyjątkiem są części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej),
 • grunty mieszczące się na obszarach objętych ścisłą, czynną lub krajobrazową ochroną,
 • grunty i budowle związane trwale z gruntem, znajdujące się na terenach parków narodowych lub rezerwatów przyrody, służące wyłącznie osiąganiu celów związanych z ochroną środowiska,
 • grunty lub budynki (bądź ich części) zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie oświaty, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu lub wychowania (wśród dzieci i młodzieży). Wyjątkiem są m.in. grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe,
 • grunty będące nieużytkami, użytkami ekologicznymi lub gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi (poza gruntami zajętymi na prowadzenie działalności gospodarczej),
 • grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze, których powierzchnia nie przekracza 35 m2, a także budynki, będące częścią infrastruktury ogrodowej (poza gruntami i obiektami przeznaczonymi na prowadzenie działalności gospodarczej) – dotyczy to obiektów i gruntów położonych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych,
 • uczelnie i instytuty badawcze, z wyjątkiem obiektów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • nieruchomości lub ich części, które zostały zajęte na prowadzenie nieodpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 • żłobki, kluby dziecięce oraz podmioty,
 • zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej,
 • centra badawczo-rozwojowe zajęte na cele prowadzonych prac rozwojowych oraz badań.
Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1) i osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Co nie podlega pod podatek od nieruchomości

Podatkowi od nieruchomości nie podlegają m.in.:

 • siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji, które korzystających z przywilejów oraz immunitetów na mocy międzynarodowych umów, ustaw lub zwyczajów (pod warunkiem wzajemności),
 • użytki rolne oraz zadrzewione i zakrzewione na nich grunty, a także lasy (pod warunkiem, że nie zostały zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej),
 • nieruchomości lub ich części zajęte przez jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, starostwa powiatowe, urzędy związków metropolitalnych i marszałkowskich,
 • grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych oraz budowle w nich zlokalizowane,
 • grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, kanałami żeglownymi i morskimi wodami wewnętrznymi.
Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Jakie dokumenty należy złożyć, by wypełnić obowiązek podatkowy?

Organem podatkowym w przypadku podatku od nieruchomości jest prezydent miasta, wójt lub burmistrz, a należności opłacane przez podatników trafiają do budżetu gminy. Po powstaniu obowiązku podatkowego musisz więc złożyć odpowiednie dokumenty to organu właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości czy gruntu.

Jeśli jesteś osobą fizyczną, musisz złożyć informację IN-1 o nieruchomości, na podstawie której obliczany jest należny podatek. Jeśli jesteś osobą prawną lub prowadzisz jednostkę organizacyjną bądź spółkę niemającą osobowości prawnej, musisz samodzielnie obliczyć wysokość podatku i złożyć deklarację DN-1 wraz z załącznikami:

 • ZDN-1 – jeśli wykazujesz dane i przedmiotach podlegających opodatkowaniu,
 • ZDN-2 – jeśli wykazujesz dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, aby ułatwić sobie zadanie, możesz wypełnić deklarację DN-1 przez internet – korzystając z elektronicznego formularza, Twój podatek może zostać obliczony automatycznie. Dzięki temu unikniesz błędów i zaoszczędzisz czas.

Dokumenty należy składać do 31 stycznia, jeśli obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, bądź do 14 dni od powstania obowiązku podatkowego, jeśli miało to miejsce po 31 stycznia.

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Jesteś osobą fizyczną?
Większość osób fizycznych posiadających nieruchomości składa informację IN-1. Wyjątkiem są osoby fizyczne posiadające nieruchomość we współwłasności (lub współposiadaniu) z osobami prawnymi (np. spółką z o.o.). Jeśli Twoja sytuacja nie stanowi wyjątku wypełnij IN-1 online.