Kiedy trzeba opłacać podatek rolny - jak obliczyć stawki

Podatek rolny jest jednym z podatków, który składa się na system podatkowy w rolnictwie. Sprawdź, czy i Ty musisz go opłacać, a także, co zrobić, by dopełnić formalności i jak prawidłowo wypełniać obowiązki podatkowe.

ABC podatku rolnego – kto i kiedy musi opłacać podatek rolny, jak dopełnić formalności i jak obliczane są stawki podatku?

Podatek rolny jest jednym z podatków, który składa się na system podatkowy w rolnictwie (do tej grupy należą także podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od towarów i usług oraz podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej). Sprawdź, czy i Ty musisz go opłacać, a także, co zrobić, by dopełnić formalności i jak prawidłowo wypełniać obowiązki podatkowe.

Podatek rolny – jakie informacje znajdziesz w Ustawie o podatku rolnym

Podatek rolny jest regulowany Ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. To tam możesz szukać najważniejszych przepisów na temat zasad ustalania podatku, a także zwolnień i ulg podatkowych. W ustawie znajdziesz też ogólne przepisy na temat podatku rolnego.

Artykuł pierwszy ustawy mówi, jakie grunty podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym. Są nimi: „grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza”. Z artykułu drugiego dowiadujemy się, jakie obszary uważa się za gospodarstwo rolne. Są nimi: „obszary gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej”.

Zgodnie z ustawą działalnością rolniczą nazywa się działalność, która zajmuje się produkcją roślinną i zwierzęcą, w tym m.in.:

 • produkcją materiału siewnego,
 • produkcją materiału szkółkarskiego,
 • produkcją materiału hodowlanego i reprodukcyjnego,
 • produkcją roślin ozdobnych,
 • produkcją warzyw, grzybów uprawnych,
 • sadownictwem,
 • hodowlą i produkcją materiału zarodkowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych,
 • produkcją zwierzęcą typu przemysłowego fermowego,
 • chowem i hodowlą ryb.

W wymienionej ustawie znajdziesz też informacje na temat gruntów, których nie uważa się za grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Warto wiedzieć!

Jakie są stawki podatku rolnego?

Podatek rolny oblicza się według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających dany rok podatkowy. Cena skupu żyta, którą przyjmuje się jako podstawę obliczania podatku, może być obniżona przez radę gminy na drodze uchwały. Stawki podatku rolnego są następujące:

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężna 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego,
 • dla pozostałych gruntów rolnych – równowartość pieniężna 5 q żyta od 1 ha.

Pierwsze kroki, jakie należy wykonać, by wypełnić obowiązek podatkowy

Podatek rolny musisz płacić, jeśli znajdujesz się w którejś z wymienionych poniżej grup (i jeśli nie obejmują Cię zwolnienia podatkowe), czyli jeśli jesteś:

 • właścicielem gruntów,
 • posiadaczem samoistnym gruntów,
 • użytkownikiem wieczystym gruntów,
 • posiadaczem gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • dzierżawcą gruntów rolnych objętych ubezpieczeniem społecznym rolników lub na podstawie przepisów uzyskiwania rent strukturalnych.

W pierwszym dniu miesiąca następującym po miesiącu, w którym obejmujesz grunt (zgodnie z powyższymi kategoriami), powstaje obowiązek podatkowy. Od tego momentu jesteś zobowiązany złożyć formularz, którego wzór został określony rozporządzeniem Ministra Finansów. Dokument ten musisz złożyć prezydentowi miasta, wójtowi lub burmistrzowi, czyli organowi podatkowemu właściwemu dla miejsca położenia gruntów. Formularze różnią się od siebie w zależności od tego, czy jesteś osobą fizyczną, czy też prawną.

Osoby fizyczne składają informację o gruntach (IR-1) w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego lub od momentu zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania. Na podstawie tej informacji obliczany jest należny podatek,

Osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki bez osobowości prawnej) składają deklarację na podatek rolny (DR-1) w następujących terminach: do 15 stycznia roku podatkowego lub, jeśli obowiązek podatkowy lub zdarzenie, które spowodowało zmianę wysokości opodatkowania, miało miejsce po 15 stycznia – do 14 dni od tego zdarzenia. Jeśli należysz do tej grupy, jesteś zobowiązany do samodzielnego obliczenia wysokości podatku.

Ważne!

Obowiązek składania formularzy mają też osoby, które korzystają ze zwolnień i ulg.

Co w sytuacji, gdy grunty są współwłasnością osoby fizycznej oraz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej (bez osobowości prawnej)? Wówczas osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny i opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. Nie otrzymuje też nakazu płatniczego (decyzji) z ustaloną wysokością podatku.

Jak złożyć wymagane dokumenty i jak opłacać podatki?

Informację IR-1 lub deklaracje DR-1 (wraz z obliczoną kwota podatku) składa się osobiście we właściwym urzędzie lub internetowo (np. za pośrednictwem formularza Przyjaznych Deklaracji). Dostępne są też różne formy płatności:

 • opłata za podatek rolny online – możesz zapłacić przelewem na rachunek właściwego organu podatkowego,
 • płatność w kasie urzędu,
 • pobieranie podatku na drodze inkasa – w przypadku osób fizycznych.

Płatności dokonuje się w ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeśli podatek nie przekracza 100 zł, opłaca się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Zanim złożysz do urzędu wymagany dokument, sprawdź w Ustawie o podatku rolnym, czy obowiązują Cię zwolnienia lub ulgi podatkowe.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek rolny

Kliknij aby przejść do kalkulatora