Kiedy trzeba płacić opłatę śmieciową w kilku miejscach?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi to temat, który od lat wzbudza wiele emocji – wystarczy wspomnieć o konieczności segregowania śmieci według ściśle określonych zasad, uzależnianiu wysokości opłaty od zużycia wody i stale rosnących stawkach.

Deklaracja śmieciowa i opłata za odpady – w pytaniach i odpowiedziach

Można pokusić się o twierdzenie, że na temat opłaty śmieciowej powiedziało już wszystko. Niesłusznie! W ostatnich latach w debacie publicznej porusza się jeszcze jeden, niezwykle ważny temat – opłata za odpady w kilku miejscach jednocześnie. Na czym polega problem? Kto może zostać zobowiązany do płacenia za śmieci w kilku nieruchomościach?

Czym są odpady komunalne?

Mianem odpadów komunalnych określa się śmieci, które produkuje się w gospodarstwach domowych. Można zaliczyć do nich również odpady, które powstają w innych miejscach, ale ze względu na swoją zawartość są zbliżone do śmieci domowych.

Kto składa deklarację śmieciową?

Do złożenia deklaracji zobowiązani są właściciele nieruchomości, a także:

 • osoby zarządzające nieruchomością na podstawie umowy użytkowania wieczystego;
 • osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które zarządzają lub użytkują nieruchomości;
 • osoby, które władają lub zarządzają nieruchomością na podstawie innych praw;
 • zarząd wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej (w takiej sytuacji mieszkańcy budynku wielorodzinnego zwolnienie są z obowiązku składania indywidualnych deklaracji).

W przypadku, gdy nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela, deklaracja śmieciowa składana jest tylko przez jedną osobę (wskazaną przez pozostałych współwłaścicieli lub faktycznie zarządzającą daną nieruchomością).

Jak wyliczana jest wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

O sposobie obliczania opłaty za odpady decyduje Rada Gminy. Wysokość opłaty może być zależna od:

 • liczby osób, które zamieszkują nieruchomość,
 • zużycia wody na terenie danej nieruchomości,
 • powierzchni mieszkalnej nieruchomości.

Kiedy należy płacić za śmieci?

Za odbiór śmieci będziesz musiał zapłacić, jeżeli Twoja nieruchomość:

 • jest zamieszkana – w tej sytuacji zapłacisz za każdy miesiąc, kiedy lokal jest zamieszkany;
 • nie jest zamieszkana, jednak na jej terenie są produkowane odpady komunalne – zapłacisz za każdy miesiąc, w którym powstały śmieci;
 • jest wykorzystywana do celów rekreacyjno-wypoczynkowych (np. działka z domkiem letniskowym) – zapłacisz za cały rok z góry, bez względu na to, jak często korzystasz z nieruchomości.

Selektywna zbiórka odpadów

W Polsce istnieje obowiązek selektywnej zbiórki następujących odpadów komunalnych:

 • papieru (w tym tektury i opakowań papierowych),
 • szkła (w tym opakowań wykonanych ze szkła),
 • metali i tworzyw sztucznych (w tym opakowań wielomateriałowych),
 • bioodpadów.

Niespełnienie obowiązki segregacji śmieci może mieć poważne skutki. Prawo wymaga na gminach, aby opłata za odpady, które nie są zbierane w selektywny sposób, była co najmniej dwukrotnie wyższa (jednak nie więcej niż czterokrotnie wyższa) od standardowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za śmieci a zameldowanie i zamieszkanie

Problem z interpretacji obowiązujących przepisów pojawia się wtedy, gdy w ciągu roku zmienia się miejsce zamieszkania. Przykładowo – od kwietnia do października mieszkasz w domku letniskowym, a przez pozostałe miesiące w mieszkaniu w mieście. Czy musisz płacić opłatę za gospodarowanie odpadami w obydwu miejscach?

Zgodnie z prawem, opłata śmieciowa uiszczana jest za okres, w jakim dana nieruchomość pozostaje zamieszkana. Nie należy mylić przy tym faktu zamieszkania z zameldowaniem pod konkretnym adresem.

Zamieszkanie w świetle przepisów

Jak należy rozumieć termin „zamieszkanie”? Według prawa jest to pobyt w określonym miejscu, którego celem jest zaspokajanie potrzeb życiowych, związanych przede wszystkim z nocowaniem, wypoczynkiem i spożywaniem posiłków. Poprzez miejsce zamieszkania należy rozumieć lokal, który we wskazanym okresie czasu stanowi centrum Twojego życia domowego i interesów życiowych.

Minimalny okres, jaki powinieneś spędzić pod wskazanym adresem, aby można było uznać go za miejsce Twojego zamieszkania, wynosi miesiąc. Co ważne, z perspektywy przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w przeciwieństwie do zapisów Kodeksu cywilnego) nie ma znaczenia to, czy zamierzasz pozostać we wskazanym miejscu na stałe. Nawet jeżeli planujesz zajmować je jedynie przez miesiąc, w rozumieniu ustawy możesz mówić o zamieszkaniu i korzystać z praw i obowiązków, jakie wiążą się z tym faktem.

Jak uniknąć podwójnej opłaty za odpady?

Jeżeli planujesz czasowo zmienić miejsce swojego zamieszkania, powinieneś złożyć nową deklarację śmieciową. Wystarczy, że wykażesz w niej, że we wskazanym okresie lokal nie będzie zamieszkiwany. Masz na to czas do 10 dnia miesiąca, który następuje po zmianie Twojego adresu.

Przykład

Wyjeżdżasz na działkę 15 kwietnia i planujesz zostać na niej do września? Do 10 maja powinieneś złożyć nowe deklaracje śmieciowe dla obydwu nieruchomości – jedną wskazując jako niezamieszkaną w okresie kwiecień-wrzesień, a drugą jako miejsce, w którym będą powstawały w tym okresie odpady komunalne.

Jeżeli nie złożysz deklaracji, która zwalniałaby Cię z opłat za niezamieszkaną nieruchomość, możesz być zmuszony do regulowania opłaty śmieciowej w kilku miejscach.

Wypełnij deklarację on-line

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kliknij aby przejść do kalkulatora