Podatek od środków transportowych – kto i kiedy musi go opłacać?

Jesteś właścicielem dużego pojazdu (lub kilku pojazdów) albo dopiero planujesz go nabyć? Sprawdź, kiedy należy płacić podatek od środków transportowych, kto musi go opłacać, jak wypełnić obowiązki podatkowe i czy możesz być zwolniony z płacenia podatku.

Kto musi płacić podatek transportowy?

Podatek od środków transportowych muszą opłacać:

 • osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami środków transportowych,
 • jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej – jeśli posiadają zarejestrowany środek transportowy,
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych w Polsce, które zostały powierzone polskiemu podmiotowi przez zagraniczną osobą prawna lub fizyczną.

Co podlega opodatkowaniu?

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, których łączna masa wraz z pojazdem silnikowym jest równa bądź wyższa niż 7 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania z naczepą lub przyczepą, których dopuszczalna masa całkowita jest równa bądź wyższa niż 3,5 tony,
 • autobusy.

Ważne!

Podstawą opodatkowania jest liczba posiadanych środków transportowych.

Czy możesz nie płacić podatku od środków transportowych?

Niektóre środki transportowe nie mogą być zwolnione z opodatkowania. Są nimi:

 • pojazdy zabytkowe,
 • środki transportowe, będące własnością przedstawicieli państw lub urzędów konsularnych, albo pojazdy wykorzystywane do misji zagranicznych,
 • pojazdy wojskowe, które nie są używane przez osoby fizyczne (czyli tzw. zapasy mobilizacyjne), a także pojazdy używane do celów specjalnych, w tym pojazdy straży granicznej, CBA, policji pomocy drogowej czy karetki.

Ponadto niektóre gminy zwalniają mieszkańców z płacenia podatku od środków transportowych. Warto więc dowiedzieć się, czy w Twojej gminie możliwe jest takie zwolnienie.

Jeśli jesteś właścicielem środków transportowych, które nie zaliczają się do żadnej z powyższych grup, musisz opłacać podatek. Brak opłaty w wyznaczonym terminie skutkuje ściąganiem należności wraz z odsetkami przez urząd.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje pierwszego dnia miesiąca, następującego po poniższych zdarzeniach:

 • rejestracja pojazdu w Polsce,
 • nabycie środków już zarejestrowanych,
 • ponowne dopuszczenie pojazdu do ruchu, jeśli została wcześniej wydana decyzja o czasowym wycofaniu danego środka z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym:

 • pojazd zostaje wyrejestrowany lub sprzedany,
 • zostaje wydana decyzja o czasowym wycofaniu środka transportowego z ruchu,
 • upływa czas, na jaki powierzono pojazd

Warto wiedzieć!

Gdy zarejestrowany środek transportowy zmienia właściciela, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca danego miesiąca.

Co należy zrobić, by zgłosić pojazdy do opodatkowania?

Każda osoba, która jest zobowiązana do opłacania podatku od środków transportowych, musi co roku składać deklarację na dany rok podatkowy. Należy to zrobić w następujących terminach:

 • do 15 lutego, jeśli obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem,
 • do 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, jeśli miało to miejsce od 15 lutego.

Deklaracje należy składać także wtedy, gdy:

 • w trakcie roku podatkowego wygasa obowiązek podatkowy,
 • zmienia się miejsce zamieszkania albo siedziba podatnika,
 • konieczne jest złożenie korekty nieprawidłowo wypełnionej deklaracji,
 • zostaje przedłużony okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Jak i gdzie złożyć deklarację podatkową?

Deklarację DT-1 na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem DT-1/A możesz złożyć w następujących miejscach:

 • w urzędzie miasta lub gminy,
 • w urzędzie dzielnicowym Warszawy,
 • w urzędzie miasta na prawach powiatu.

Nie musisz robić tego osobiście – skutecznym, wygodnym i szybkim sposobem jest wypełnienie formularza online. Możesz skorzystać z systemu Przyjazne Deklaracje, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces i umożliwi wysłanie dokumentacji do urzędu. Wystarczy wybrać opcję złóż deklarację DT-1, a potem postępować zgodnie z instrukcją.

Oto, gdzie należy składać deklaracje i załączniki:

 • obywatele (osoby fizyczne) składają deklaracje na terenie gminy, w której mieszkają,
 • właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych składają deklarację do urzędu gminy, na której terenie znajduje się siedziba firmy,
 • przedsiębiorstwa wielozakładowe lub podmioty, w których skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, są zobowiązane do składania deklaracji do urzędu gminy, na której terenie znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe (które podlegają opodatkowaniu),
 • jeśli dany środek transportowy ma kilku właścicieli, deklarację składa osoba lub jednostka organizacyjna, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym – wówczas dokumenty należy dostarczyć do urzędu właściwego dla tej osoby.

Kiedy trzeba opłacać podatek od środków transportowych – terminy płatności

Podatek od środków transportowych należy opłacać zgodnie z następującymi schematami:

 • gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lutego i przed 1 września, podatek płaci się w 2 ratach – pierwsza jest płatna do 14 dni od powstania obowiązku podatkowego, a druga do 15 września,
 • gry obowiązek podatkowy powstał 1 września lub później, podatek płaci się w jednej racie – do 14 dni od powstania tego obowiązku (w każdym kolejnym roku zgodnie z poprzednim schematem).

Stawki podatku od środków transportowych na dany rok są ustalane przez rady gmin. Mogą one różnić się w zależności od tego, ile jest miejsc siedzących w pojeździe, jaki jest jego rocznik czy jaki wpływ ma na środowisko naturalne. Aktualne stawki podatku od środków transportowych możesz sprawdzić w swojej gminie.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od środków transportowych

Kliknij aby przejść do kalkulatora