Nadpłata podatku od nieruchomości - jak uniknąć błędów przy zaksięgowaniu?

Nadpłata podatku od nieruchomości zdarza się np. przy jej sprzedaży lub zmianie przeznaczenia. Środki te można odzyskać - wystarczy, że podatnik złoży wniosek do organu podatkowego. Sprawdź, w jakim terminie organ podatkowy zwraca nadpłatę i jak ją zaksięgować.

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
  • Kreator pomoże Ci przygotować druk IN-1 lub DN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
  • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
  • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami

Kiedy mówimy o stwierdzeniu nadpłaty w podatku od nieruchomości?

Nadpłaty w podatkach zostały uregulowane w ustawie Ordynacja podatkowa. Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość podatku od nieruchomości określana jest na podstawie dokumentów złożonych przez podatnika do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. W przypadku osób fizycznych jest to informacji IN-1, natomiast osoby prawne wyliczają podatek w deklaracji DN-1. Przy czym w przypadku osób fizycznych wysokość podatku organ podatkowy ustala w drodze decyzji, o której informuje podatnika. Natomiast osoby prawne same wyliczają podatek i opłacają go zgodnie z danymi wykazanymi w deklaracji.

O nadpłacie podatku mówimy, gdy właściciel lub posiadacz nieruchomości wpłaca do urzędu kwotę wyższą niż należna.

Należy też rozróżnić nadpłatę podatku od podatku nienależnie zapłaconego. W pierwszym przypadku obowiązek podatkowy istnieje, natomiast w drugim mamy do czynienia z sytuacją, gdy podatnik wpłaca podatek mimo tego, że nie ciąży na nim obowiązek podatkowy. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy np., osoba wynajmująca lokal płaci podatek od nieruchomości, który w rzeczywistości na niej nie ciąży, ponieważ podatnikiem zawsze będzie właściciel nieruchomości, a nie najemca.

Podatek od nieruchomości płatny jest w 4 ratach rozłożonych proporcjonalnie do roku podatkowego. Nadpłata podatku może wystąpić także wtedy, gdy właściciel nieruchomości zapłaci kwotę podatku za cały rok, a w trakcie roku wygaśnie obowiązek podatkowy na skutek np. sprzedaży nieruchomość. Należy bowiem pamiętać, że w takim wypadku obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. W przypadku gdy nastąpiło to w trakcie roku, wysokość podatku oblicza się proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, a więc jeśli należna kwota podatku została uregulowana na początku roku z góry za cały rok, to mamy do czynienia z przypadkiem nadpłaty podatku.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Nadpłata podatku od nieruchomości w działalności gospodarczej

Sprzedaż nieruchomości nie jest jedyną sytuacją, w której może nastąpić stwierdzenie nadpłaty podatku od nieruchomości. Deklarację DN-1 lub informację IN-1 jako korektę należy złożyć do organu podatkowego także wtedy, gdy nastąpiły zmiany mające wpływ na zmianę podstawy opodatkowania, a tym samym na wysokość podatku. Przedsiębiorcy mogą np. przeznaczyć na cele prowadzonej działalności gospodarczej lokal lub budynek, który wcześniej służył wyłącznie celom mieszkaniowym. Wtedy następuje zmiana ustalonego podatku i konieczność opłacania go w nowej wysokości. Organ podatkowy wydaje wtedy zmianę decyzji o wymiarze podatku na dany rok podatkowy.

Jeśli jednak zachodzi sytuacja odwrotna - właściciel lokalu przestaje prowadzić w nim działalność, a podatek zapłacił z góry za cały rok - wówczas wysokość zobowiązania maleje i może powstać nadpłata.

Jakie skutki podatkowe wywołuje nadpłata od podatku od nieruchomości?

Nadpłata podatku, w przeciwieństwie do niedopłaty lub opóźnienia z zapłatą - nie powoduje odpowiedzialności takiej jak odsetki za zwłokę czy konieczność opłacenia kosztów upomnienia. Nadpłacony podatek od nieruchomości można oczywiście odzyskać. W tym celu właściciel działki czy obiektu budowlanego musi złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku od nieruchomości.

Ważne!

W pierwszej kolejności należy złożyć korektę deklaracji DN-1 lub informacji IN-1. Obowiązku tego należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia sprzedaży nieruchomości lub innych okoliczności wpływających na podstawę opodatkowania. Na podstawie tego złożonego dokumentu organ podatkowy może potwierdzić wysokość nadpłaty. W następnej kolejności należy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty.

Przedsiębiorca może ubiegać się o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych lub bieżących zobowiązań podatkowych, bądź ubiegać się zwrot nadpłaty na rachunek bankowy.

Ważne!

Jeśli prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji lub informacji) nie budzi wątpliwości organu podatkowego, zwraca on środki podatnikowi bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę. We wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatnik może wskazać wolę zaliczenia nadpłaty np. na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Jeśli przedsiębiorca nie ma zaległości podatkowych, organ podatkowy zwraca nadpłatę w terminie 30 dni od dnia wydawania nowej decyzji. a tym samym wcześniej zapłacony podatek staje się nadpłatą.

Należy przy tym pamiętać, że wszelkie nadpłaty podatku podlegają zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami, niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek i innych tego typu zobowiązań. W przypadku ich braku podlegają zwrotowi.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Nadpłata podatku od nieruchomości - księgowanie

Zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości nie powiększa przychodu z działalności przedsiębiorcy, pod warunkiem, że wcześniej nie zaliczył on zapłaconej należności do kosztów podatkowych. Zgodnie bowiem z zapisami ustawy o PIT, zwróconych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego nie uważa się za przychód z działalności gospodarczej, o ile nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Należy jednak podkreślić, iż podatek od nieruchomości spełnia wszystkie warunki kosztu podatkowego i może zostać do nich zaliczony. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.

Ważne!

Nadpłatę podatku od nieruchomości podatnik zalicza do przychodów podatkowych. Automatycznie oznacza to, że nie koryguje kosztów ze względu na zwrot nadpłaty podatku.

Oczywiście powyższe nie dotyczy to sytuacji, gdy podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. W takim wypadku nie następuje zwrot nadpłaty podatku i nie ma konieczności ani dokonywania korekty kosztów, ani też zwiększania kwoty przychodu.

Zwrot nadpłaty podatku należy zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie nr 8 – pozostałe przychody.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.