Najważniejsze zmiany w podatku od nieruchomości na rok 2021

Sprawdź zmiany w podatku od nieruchomości. Ile i za co musisz zapłacić w 2021, jeśli jesteś właścicielem, posiadaczem lub użytkownikiem wieczystym budynków, budowli czy gruntów.

Zmiany w podatku od nieruchomości 2021

W komunikacie Prezesa GUS z 15 lipca 2020 roku ogłoszono, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2020 roku wzrosły o 3,9% w stosunku do analogicznego czasu w 2019 roku. Dane te mają bezpośredni wpływ na wysokość stawek podatku od nieruchomości, które w 2021 również wzrosną o 3,9% w stosunku do stawek z 2020 roku. Sprawdź, ile i za co musisz zapłacić w 2021, jeśli jesteś właścicielem, posiadaczem lub użytkownikiem wieczystym budynków, budowli czy gruntów.

Jak obliczany jest podatek od nieruchomości i jak się z niego rozliczyć?

Podstawą opodatkowania jest powierzchnia gruntu (w m2 lub ha), powierzchnia użytkowa budynku (w m2) i wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w przypadku budowli. Stawki podatku od nieruchomości są określane przez organy gmin, w związku z czym nie ma jednej, stałej kwoty dla budynków, gruntów czy budowli. Stawki nie mogą być jednak wyższe niż ustalone w każdym roku maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Zastrzega to Ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Maksymalne stawki podatku są ustalane na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Opłaty naliczane są niezależnie od dochodów, jakie może przynosić opodatkowana nieruchomość.

Aby rozliczyć się z podatku i wykazać przedmioty do opodatkowania lub zwolnienia z podatku, musisz wypełnić informację IN-1 (osoby fizyczne) lub deklarację DN-1 (osoby prawne, spółki niemające osobowości prawnej itp.). Jeśli ciąży na Tobie także obowiązek opłacania podatku rolnego lub leśnego, a przedmioty opodatkowania są położone na terenie tej samej gminy, co nieruchomość, którą wykazujesz, musisz wypełnić i złożyć także formularze DR-1, IR-1 lub DL-1, IL-1 wraz z załącznikami.

Aby rozliczyć się szybko, wygodnie i bezbłędnie, złóż deklarację DN-1 online, korzystając z formularzy Przyjaznych Deklaracji.

Warto wiedzieć!

Kto i za co płaci podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości obejmuje zarówno nieruchomości, jak i obiekty budowlane w postaci gruntów i budynków lub ich części, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatek opłacają:

 • właściciele,
 • posiadacze samoistni (osoby, które zarządzają nieruchomościami, ale nie są ich właścicielami),
 • użytkownicy wieczyści (osoby użytkujące nieruchomość przez określony czas, przyjmujące prawa właścicieli),
 • posiadacze zależni (dzierżawcy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa).

Podatek od nieruchomości nie obejmuje natomiast emerytów, inwalidów I albo II grupy, a także osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub niezdolnych do pracy, pod warunkiem, że są oni członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych – w tym przypadku zwolnienie dotyczy działek przyzagrodowych. Ze zwolnień mogą korzystać także posiadacze budynków gospodarczych wykorzystywanych do działalności leśnej lub rybackiej czy tworzące gospodarstwa rolne. Sprawdź, kto jeszcze jest zwolniony z podatku od nieruchomości.

Wzrost maksymalnych stawek podatku od nieruchomości na rok 2021

Z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 roku możemy dowiedzieć się, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych 6 miesiącach 2020 roku wzrosły o 3,9% w stosunku do pierwszego półrocza 2019. Ponieważ wskaźnik ten ma wpływ na górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, ustalanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (obecnie Minister Finansów), maksymalne stawki podatków na rok 2021 również wzrosną o 3,9% w stosunku do roku 2021. Warto pamiętać też, że stawki są zaokrąglane w górę do pełnych groszy, a także, że ostateczna wysokość stawek podatku dla każdej gminy jest ustalane przez jej władze.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na rok 2021 są następujące:

 • dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,99 zł od 1 m2 powierzchni (bez znaczenia jest sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków),
 • dla gruntów znajdujących się pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
 • dla pozostałych gruntów, także zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni,
 • dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 roku o rewitalizacji) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym –  3,28 zł od 1 m2 powierzchni,
 • dla budynków mieszkalnych lub ich części – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • dla budynków (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • dla budynków (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • dla budynków (lub ich części) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające takich świadczeń – 5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • dla pozostałych budynków lub ich części, także zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • dla budowli – maksymalna stawka podatku wynosi 2% wartości budowli ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Rady gmin, określając wysokości maksymalnych stawek podatku od nieruchomości, mogą uzależniać je m.in. od rodzajów przedmiotów opodatkowania, ich lokalizacji, rodzaju prowadzonej działalności, rodzaju zabudowy, sposób wykorzystania gruntu/nieruchomości i ich przeznaczenie, a także stan techniczny i wiek budynków.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od nieruchomości

Kliknij aby przejść do kalkulatora