Zmiany w podatku od środków transportowych 2021

W 2021 zmienią się maksymalne i stawki podatku od środków transportowych. Górne granice kwotowe wzrosną o 3,9% w stosunku do kwot z 2020 roku. Minimalne natomiast nie ulegną zmianie. Sprawdź, jaki podatek zapłacisz w tym roku, co się zmieniło i jak obliczyć wysokość należnego podatku.

Jak obliczany jest podatek od środków transportowych?

Podatek od środków transportowych jest regulowany Ustawą z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z ustawą wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych zarejestrowanych na terenie danej gminy uchwalają władze gminy. Stawki mogą różnić się w zależności m.in. wpływu pojazdu na środowisko naturalne, roku jego produkcji czy liczby miejsc siedzących. Ważne jednak jest to, że ustawa zastrzega minimalne i maksymalne stawki podatków (więcej na ten temat przeczytasz za chwilę).

Stawki podatków są zmienne i mogą się od siebie różnić w każdym roku. Podstawą opodatkowania jest jednak zawsze liczba posiadanych środków transportowych. Jak oblicza się wysokość należnego podatku od środków transportowych? Kluczowa jest wartość DMC, czyli dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Wskaźnik ten oznacza maksymalną dopuszczalną roboczą masę pojazdu z pełnym ładunkiem i obrazuje sumę następujących składników:

 • masy właściwej pojazdu – składa się na nią wyposażenie pojazdu, smary, oleje i ciecze w ilościach nominalnych,
 • dopuszczalnej ładowności – to maksymalna masa ładunku oraz osób, które mogą być transportowane po drogach

Wartość DMC powinna być umieszczona w dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu lub wyciągu ze świadectwa homologacji.

Ważne!

Jak rozliczyć się z podatku?

Aby rozliczyć się z podatku od środków transportowych wygodnie i bezbłędnie, złóż deklarację DT-1 online, wykorzystując do tego formularz Przyjaznych Deklaracji. Deklarację należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu, któremu podlegasz do 15 lutego, dołączając do niej dokument potwierdzający nabycie pojazdu. Komplet dokumentów możesz złożyć w Urzędzie osobiście lub także online. Podatek opłaca się w 2 ratach – do 15 lutego i do 15 września. Wyjątkiem są sytuacje, w których obowiązek podatkowy powstał między 15 lutego a 15 września – wówczas pierwszą ratę płaci się w ciągu 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego oraz w przypadku powstania obowiązku podatkowego po 1 września danego roku podatkowego- wówczas podatek jest opłacany w jednej racie.

A teraz sprawdźmy, jakie są stawki podatku od środków transportowych w 2021 roku.

Wzrost maksymalnych stawek podatku od środków transportowych w 2021 roku

Wysokość stawek podatku transportowego ustalana jest przez każdą gminę. Co rok ustalane są jednak maksymalne i minimalne stawki podatków, których władze gmin nie mogą przekraczać. Górne i dolne granice stawek ogłasza minister właściwy do spraw finansów publicznych (obecnie Minister Finansów).

Warto wiedzieć!

Gdy gmina nie zdąży uchwalić nowych stawek podatków oraz opłat lokalnych przed końcem roku, w przyszłym roku obowiązywać będą stawki z minionych 12 miesięcy.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił 15 lipca 2020 roku, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych 6 miesiącach 2020 wzrosły 3,9% w stosunku do analogicznego czasu w 2019. Zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z 1991 roku ten wskaźnik ma wpływ na ustalane przez Ministra Finansów maksymalne stawki podatków. Dlatego właśnie stawki maksymalne podatku transportowego wzrosną w 2021 roku o 3,9% w porównaniu do roku 2020.

Warto wiedzieć!

Chcesz porównać wysokość stawek podatku w 2021 ze stawkami w 2020? Dane na temat zeszłorocznych kwot (oraz na temat samego podatku w ogóle) znajdziesz w tym artykule.

Jakie są maksymalne stawki podatku?

Według Obwieszczenia Ministra Finansów z 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 stawki podatku w 2021 roku nie mogą przekroczyć poniższych kwot.

 • Dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
  • powyżej 3,5 tony i do 5,5 tony włącznie – 880,77 zł,
  • powyżej 5,5 do 9 ton włącznie – 1469,31 zł,
  • powyżej 9, ale poniżej 12 ton – 1763,16 zł.
 • Dla samochodów ciężarowych z DMC równą lub wyższą niż 12 ton – 3364,56 zł.
 • Dla ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą bądź naczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej 3,5 tony i niższej niż 12 ton – 2056,99 zł.
 • Dla ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą bądź naczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
  • do 36 ton włącznie – 2600,58 zł,
  • powyżej 36 ton – 3364,45 zł.
 • Dla przyczep lub naczep, których DMC łącznie z pojazdem silnikowym mieści się w przedziale od 7 do 12 ton (z wyjątkiem pojazdów związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1763,16 zł.
 • Dla przyczep lub naczep, których DMC łącznie z pojazdem silnikowym jest równa lub wyższa niż 12 ton (z wyjątkiem pojazdów związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):
  • do 36 ton włącznie – 2056,99 zł,
  • powyżej 36 ton – 2600,58 zł.
 • Dla autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia (wyłączając miejsce kierowcy):
  • poniżej 22 miejsc – 2081,69 zł,
  • 22 miejsca lub więcej – 2632,17 zł.

Minimalne stawki podatku transportowego na rok 2021

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 1991 roku określa także wysokość oraz zasady ustalania minimalnych stawek podatku transportowego dla wybranych pojazdów (stawki określone w załącznikach 1-3 do ustawy). Zgodnie z jej zapisami stawki te „ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy”. Minister Finansów ma obowiązek ogłosić przeliczone stawki (zaokrąglone w górę do pełnych groszy) najpóźniej do 31 października każdego roku w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim.

Wysokość stawek minimalnych możesz sprawdzić w obwieszczeniu Ministra Finansów z 8 października 2020.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od środków transportowych

Kliknij aby przejść do kalkulatora