Zmiany w podatku rolnym 2021

W 2021 roku stawki podatku rolnego nieznacznie wzrosną – przyczyną jest wzrost cen skupu żyta z 11 kwartałów poprzedzających ostatni kwartał 2020 roku. Sprawdź, ile zapłacisz w tym roku, z jakich ulg i zwolnień możesz skorzystać oraz jak obliczana jest wysokość podatku.

Co jest podstawą opodatkowania i kto musi płacić podatek rolny?

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Obejmuje on osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej.

Podatek rolny musisz zapłacić, jeśli jesteś:

 • właścicielem użytków rolnych,
 • posiadaczem samoistnym gruntów (osobą, która zarządza gruntami, ale nie jest ich właścicielem),
 • użytkownikiem wieczystym (osobą, która przez określony czas użytkuje grunty i przyjmuje prawa właścicieli),
 • posiadaczem gruntów Skarbu Państwa,
 • dzierżawcą gruntów rolnych objętych ubezpieczeniem społecznym rolników bądź na podstawie przepisów rent strukturalnych.

Warto wiedzieć!

Czym jest działalność rolnicza?

Zgodnie z ustawą z 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, za działalność rolniczą uznaje się działalność, która zajmuje się produkcją roślinną i zwierzęcą, i w której zakres wchodzą:

 • produkcja materiału siewnego,
 • produkcja materiału szkółkarskiego,
 • produkcja roślin ozdobnych,
 • produkcja warzyw, grzybów uprawnych,
 • sadownictwo,
 • hodowla i produkcja materiału zarodkowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych,
 • produkcja zwierzęca typu przemysłowego fermowego,
 • produkcja materiału hodowlanego i reprodukcyjnego,
 • chów i hodowla ryb.

Jak rozliczać się z podatku rolnego?

Jeśli masz obowiązek opłacania podatku rolnego, musisz wypełnić i złożyć informację IR-1 (dla osób fizycznych) lub deklarację DR-1 (dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej). Osoby fizyczne na dostarczenie informacji mają 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego lub zmiany jego wysokości. Osoby prawne muszą dostarczyć deklarację do 15 stycznia danego roku podatkowego (chyba że obowiązek podatkowy powstał po 15 stycznia – wówczas deklarację należy złożyć do właściwego Urzędu w ciągu 14 dni od powstania obowiązku). Podatek należy opłacać w 4 ratach, w następujących terminach:

 • do 15 marca,
 • do 15 maja,
 • do 15 września,
 • do 15 listopada roku podatkowego.

Jeżeli podatek nie przekracza 100 zł, opłaca się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Aby rozliczyć się wygodnie przez internet, złóż deklarację IR-1 online lub deklarację DR-1, korzystając z formularzy Przyjaznych Deklaracji. Komplet dokumentów możesz dostarczyć do Urzędu osobiście lub wysłać przez internet.

Jak obliczane są stawki podatku rolnego?

Podstawą obliczania wysokości podatku rolnego jest zarówno powierzchnia gruntów, jak i cena skupu żyta, obliczana na podstawie średniej ceny za okres 11 kwartałów, poprzedzających ostatni kwartał roku podatkowego. Stawka podatku jest też inna dla gospodarstw rolnych oraz dla innych gruntów, niebędących gospodarstwami rolnymi, ale podlegających opodatkowaniu. Czym jest gospodarstwo rolne i jak odróżnić je od pozostałych gruntów? Wyróżniają je następujące cechy:

 • jest to obszar, który ma status użytku rolnego,
 • jego powierzchnia jest większa niż 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,
 • prowadzona jest na nim wyłącznie działalność rolnicza.

Jeśli Twój grunt nie spełnia wymienionych kryteriów, np. jest mniejszy albo służy nie tylko uprawie i hodowli, zapłacisz inny (wyższy) podatek niż właściciele gospodarstw rolnych.

Stawki podatku rolnego obliczane są według następującego schematu:

 • dla gruntów gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężna 2,5 q żyta od 1 ha przeliczeniowego,
 • dla pozostałych gruntów rolnych – równowartość pieniężna 5 q żyta od 1 ha.

Stawki podatku rolnego w 2021 roku

Z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 wynika, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, które poprzedzały ostatni kwartał 2020 wyniosła 58,55 zł za 1 dt (decytona, wcześniej kwintal). Na podstawie tych obliczeń ustalono wysokość podatku rolnego na 2021 rok:

 • 146,38 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość 2,5 q żyta) – podstawowa stawka podatku rolnego,
 • 292,75 zł od 1 ha pozostałych gruntów (równowartość 5 q żywa).

Dla porównania – stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2020 roku wynosiła 146,15 zł od ha przeliczeniowego, a w 2019 – 135,9 zł.

Zwolnienia i ulgi od podatku rolnego

Jeśli jesteś podatnikiem podatku rolnego, możesz skorzystać z ulg podatkowych. Są nimi:

 • ulga inwestycyjna – połączona z budową lub modernizacją budynków związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Wysokość ulgi to maksymalnie 25% należnego podatku,
 • ulga dla terenów podgórskich i górskich – obejmuje tereny zaklasyfikowane jako górskie i podgórskie. Może obniżyć podatek o maksymalnie 30%,
 • ulga po klęsce żywiołowej – przyznaje się ją po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej.

Poza tym ze zwolnień podatkowych mogą korzystać m.in. właściciele użytków rolnych klasy V, VI i VIz, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, a także gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub istniejących już gruntów powiększanych do powierzchni maksymalnie 100 ha.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek rolny

Kliknij aby przejść do kalkulatora