Nieużytki rolne a podatki

Podatek rolny jest jednym z podatków, który składa się na system podatkowy w rolnictwie. Sprawdź, czy i Ty musisz go opłacać, a także, co zrobić, by dopełnić formalności i jak prawidłowo wypełniać obowiązki podatkowe.

Sprawdź, co należy wiedzieć o nieużytkach rolnych

Co do zasady, każdy właściciel nieruchomości – budynku, mieszkania, lokalu, budowli czy gruntu – zobowiązany jest do opłacania podatku na rzecz gminy, w której dany obiekt się znajduje. Prawo przewiduje jednak pewne wyjątki i zwolnienia z opodatkowania podatkiem, np. w szczególnych przypadkach posiadania nieużytków rolnych.

Czym są nieużytki rolne?

Definicję nieużytków rolnych odnaleźć można w rozporządzeniu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 393). Dokument wprowadza ewidencję gruntów oraz budynków, dzieląc je na użytki rolne (np. łąki trwałe lub grunty orne) oraz nieużytki – grunty, których nie można wykorzystać do działalności rolniczej. Do nieużytków rolnych zalicza się m.in.:

 • bagna i błota;
 • trzęsawiska, topieliska, moczary;
 • wydmy i piaski;
 • skały, rumowiska i piargi;
 • stoki, zapadliska i uskoki;
 • grunty pod wodami niezdatnymi do produkcji rybnej (sadzawki, wodopoje).

Czy nieużytki rolne wchodzą w skład gospodarstwa rolnego?

Nieużytki rolne sprawiają wiele problemów formalnych. Jak należy je klasyfikować? Jako grunty rolne czy nieruchomość gruntową? Z odpowiedzią przychodzi Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku. Zgodnie z jej zapisami opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają jedynie budynki oraz grunty, które stanowią użytki rolne (z wyjątkiem gruntów rolnych, które wykorzystywane są do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – te podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości).

Wszystko, co musisz wiedzieć o podatku rolnym znajdziesz pod adresem przyjazne-deklaracje.pl.

Warto wiedzieć!

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty i budynki, które łącznie zajmują co najmniej 1 ha powierzchni, w związku z czym mogą zostać uznane za gospodarstwo rolne. Co ważne, przy obliczaniu powierzchni gospodarstwa uwzględnia się wszystkie grunty, które znajdują się w posiadaniu podatnika – nie muszą one stanowić jedności, ani ze sobą graniczyć.

Jak wynika z powyższej treści, nieużytki rolne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym, nie wyczerpując cecha, zawartych w obowiązujących przepisach na. Zapisy na temat nieużytków pojawiają się natomiast w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. Zgodnie z nią, nieużytki rolne mogą zostać objęte podatkiem od nieruchomości – o ile zostaną spełnione odpowiednie warunki.

Nieużytki rolne a podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości opłacany jest przez właścicieli (w tym dzierżawców, posiadaczy samoistnych i użytkowników wieczystych):

 • budynków (np. domów jednorodzinnych, budynków gospodarczych),
 • części budynków (np. mieszkań, lokali),
 • budowli (np. tuneli, wiaduktów, składowisk),
 • gruntów (z wyjątkiem użytków rolnych i lasów, które podlegają opodatkowaniu na odrębnych zasadach).

Co ważne, opodatkowaniu podlegają zarówno osoby fizyczne, jak i prawne (spółki posiadające lub nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne).

Prawo przewiduje okoliczności, w których podatnik może zostać zwolniony z podatku od nieruchomości – np. niepełnosprawność właściciela, osiągnięcie wieku emerytalnego, niezdolność do pracy.

Ponadto, z podatku od nieruchomości mogą zostać zwolnione:

 • grunty i budynki zarejestrowane jako obiekty zabytkowe;
 • grunty i budynki, które mieszczą się na obszarze objętym ochroną (np. rezerwat przyrody);
 • nieużytki rolne;
 • nieruchomości, w których prowadzona jest edukacja dzieci i młodzieży (żłobki, kluby dziecięce, szkoły i inne instytucje prowadzące działalność oświatową);
 • uczelnie wyższe, centra badawcze, instytuty;
 • nieruchomości, w których prowadzona jest działalność organizacji pożytku publicznego;
 • zakłady pracy chronionej.

Uwaga!

Powyższe nieruchomości mogą zostać zwolnione z podatku od nieruchomości, o ile na ich terenie nie jest prowadzona działalność gospodarcza!

Podatek od nieużytków rolnych a działalność gospodarcza

Osoby, które wykorzystują obszar nieużytków rolnych do prowadzenia działalności gospodarczej, zobowiązane są do uwzględnienia tego faktu w odpowiedniej deklaracji (IN-1 dla osób fizycznych lub DN-1 dla osób prawnych) oraz płacenia podatku od nieruchomości na rzecz gminy właściwej dla lokalizacji gruntów.

Ważne fakty!

 • Deklarację IN-1 lub DN-1 należy złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności, które uzasadniają powstanie obowiązku podatkowego (np. zakup lub darowizna gruntu).
 • Podatek naliczany jest od 1 dnia miesiąca, następującego po objęciu własności gruntu (jeżeli zakup miał miejsce 3 lipca, podatek naliczany jest 1 sierpnia).
 • Osoby fizyczne opłacają podatek od nieruchomości w 4 ratach, płatnych do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.
 • Osoby prawne opłacają podatek w 12, comiesięcznych ratach, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca.

Nieużytki wykorzystywane na rzecz przedsiębiorstwa, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych – dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W 2021 roku maksymalna kwota opodatkowania dla tego typu nieruchomości wyniosła 0,99 zł za 1 m2.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek rolny

Kliknij aby przejść do kalkulatora