Opłata za śmieci w niezamieszkanym budynku – sprawdź, co musisz wiedzieć

Odpady komunalne to takie, które powstają w gospodarstwach domowych, czyli są związane bezpośrednio z nieprzemysłową działalnością człowieka. Jak to więc możliwe, że takie odpady mogą powstawać w miejscu, które nie jest zamieszkiwane? I dlaczego oraz ile trzeba płacić za odbiór śmieci? Sprawdź, co musisz wiedzieć o opłacie śmieciowej w budynkach niezamieszanych i jak zmienią się przepisy od stycznia 2022 roku?

Kogo obowiązują opłaty śmieciowe?

Za odbiór odpadów komunalnych musisz płacić wtedy, gdy:

 • Twoja nieruchomość jest zamieszkiwana – płacisz za każdy miesiąc zamieszkiwania nieruchomości
 • Posiadasz domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną do celów rekreacyjno-wypoczynkowych – płacisz za cały rok, bez względu na to, jak często nieruchomość jest wykorzystywana.
 • Na terenie Twojej nieruchomości nikt nie mieszka, ale i tak powstają śmieci – wówczas płacisz za każdy miesiąc, w którym powstają odpady komunalne.

Wskazówka! Opłata śmieciowa a zameldowanie

Warto zwrócić uwagę na fakt, że przepisy mówią o nieruchomościach zamieszkanym (lub niezamieszkanych), a nie o zameldowaniu. Nawet jeśli w budynku czy lokalu nikt nie jest zameldowany, ale na jej terenie powstają śmieci, należy dokonywać opłat śmieciowych.

Opłata za odpady a nieruchomość, w której nikt nie mieszka – kiedy trzeba płacić za śmieci?

Do grupy odpadów komunalnych zalicza się nie tylko te, które powstają w gospodarstwach domowych. Odpady komunalne to także śmieci, które pochodzą od innych wytwórców, ale ze względu na charakter i skład nie można zaliczyć ich do innej grupy (są podobne do odpadów produkowanych w gospodarstwach domowych) – z wykluczeniem odpadów niebezpiecznych.

Nieruchomości niezamieszkałe, na których terenie produkowane są odpady komunalne to m.in.: szkoły, instytucje oraz nieruchomości, na których terenach prowadzona jest działalność gospodarcza.

Warto zwrócić jednak uwagę, że nie wszystkie śmieci powstające w szkołach czy firmach zalicza się do odpadów komunalnych. Oto jak można oddzielić odpady komunalne od innych:

 • Odpady komunalne – są wytwarzane w wyniku bytności pracowników (np. butelki po wodzie, resztki jedzenia, chusteczki higieniczne, ogryzki, skórki od bananów itp.).
 • Odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności, niebędące komunalnymi – to m.in. tonery, stare komputery, wyposażenie biurowe, odpady remontowe, inne specjalistyczne odpady w zależności od branży itp.

Warto wiedzieć! Jak rozliczać się z opłat śmieciowych?

Jeśli jesteś właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem nieruchomości, na której terenie powstają odpady komunalne, musisz złożyć deklarację śmieciową, na podstawie której obliczona zostanie wysokość opłat. Deklarację należy złożyć wtedy, gdy powstaje obowiązek uiszczania opłat (na jej terenie przestają być produkowane śmieci – wyjątek stanowią domki letniskowe, ponieważ opłat dokonuje się za cały rok), a także, gdy zmienia się podstawa obliczania opłat śmieciowych. Natomiast korektę deklaracji śmieciowej składa się wówczas, gdy pierwotnie wypełniona deklaracja była wadliwa.

Jak oblicza się wysokość opłaty śmieciowej?

Gminy mają do wyboru różne metody ustalania wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych:

 • od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
 • od powierzchni nieruchomości,
 • od ilości zużytej wody,
 • za gospodarstwo domowe (stawka ryczałtowa).

Który z nich jest właściwy dla nieruchomości niezamieszkałych? Jeszcze inny.

W przypadku nieruchomości, na której terenie nikt nie mieszka, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (które powstają na danej nieruchomości) oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka opłat śmieciowych dla nieruchomości niezamieszkałych

Stawki opłat śmieciowych ustalają gminy. Nie mogą być one jednak wyższe niż maksymalne stawki opłat ustalone przez rząd.

21 sierpnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę (z dnia 11 lipca 2021 roku) o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zawarto w niej rozwiązania, które, jak twierdzą ustawodawcy, mają na celu ograniczenie wzrostu kosztów gospodarowania odpadami. W kontekście opłaty śmieciowej dla nieruchomości niezamieszkałych istotnych jest kilka zapisów:

 • Od stycznia 2022 roku zostanie podwyższona maksymalna stawka opłaty za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych – 1,3% dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik lub worek o pojemności 120 l (ma to umożliwić efektywne rozłożenie kosztów systemu pomiędzy nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe). Za pojemniki lub worki o mniejszej, lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.
 • Właściciele nieruchomości rekreacyjno-letniskowych będą mogli rozliczać się z opłaty śmieciowej jak właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli od pojemnika.

Ważne!

Rady gmin mogą podjąć uchwałę o objęciu nieruchomości niezamieszkanej komunalnym systemem odbierania odpadów. W takiej sytuacji właściciele takich nieruchomości mogą złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z tego systemu. Mają na to 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały.

W oświadczeniu właściciel niezamieszkanej nieruchomości musi wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów. Zgodnie z przepisami przejściowymi nowelizowanej ustawy w sytuacji, w której rada gminy podejmuje uchwałę o objęciu niezamieszkanych nieruchomości gminnym systemem odbioru odpadów jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów, właściciele takich budynków czy lokali pozostają objęci tym systemem do dnia, w którym zacznie obowiązywać nowa umowa (w sprawie zamówienia publicznego na odbiór śmieci od właścicieli niezamieszkałych nieruchomości).

Wypełnij deklarację on-line

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kliknij aby przejść do kalkulatora