Piwnica a podatek od nieruchomości

Gdy kupujesz mieszkanie, garaż lub działkę, albo stawiasz dom, prawdopodobnie Twoja nieruchomość będzie podlegać podatkowi od nieruchomości. A co z piwnicą? Czy za nią też musisz płacić podatek? Wiele zależy m.in. od wysokości pomieszczenia. Sprawdź, co musisz wiedzieć na ten temat.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1) i osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Podatek od nieruchomości - co jest podstawą opodatkowania?

Podatek od nieruchomości obejmuje różne rodzaje nieruchomości. Opodatkowaniu podlegają:

 • grunty, które nie są gruntami rolnymi lub lasem,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • mieszkania lub lokale użytkowe wyodrębnione prawnie, czyli takie, które mają księgę wieczystą.

Podatek opłacają:

 • właściciele,
 • posiadacze samoistni, czyli osoby, które użytkują grunty jak właściciele, ale nimi nie są,
 • użytkownicy wieczyści gruntów, które są własnością publiczną (państwową lub samorządową),
 • posiadacze mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy.

I wreszcie kluczowa kwestia w kontekście podatku od nieruchomości a podatku od piwnicy – co jest podstawą opodatkowania? Zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (UPiOL) podstawą opodatkowania jest powierzchnia użytkowa gruntu lub budynku (dlatego czasem mówi się o tzw. podatku od metrażu). Wyjątkiem są budowle – w ich przypadku podstawą opodatkowania jest wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji.

Czy zatem piwnica wlicza się do powierzchni użytkowej i trzeba za nią płacić podatek?

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Warto wiedzieć!

Jak rozliczyć się z podatku od nieruchomości?

W tym celu należy wypełnić deklarację DN-1 (jeśli rozliczasz się jako osoba prawna) lub informacje IN-1 (jeśli rozliczasz się jako osoba fizyczna), a następnie złożyć ją do Urzędu online lub osobiście.

 • Kiedy składa się dokumenty? Osoby fizyczne składają informacje IN-1 w ciągu 14 dni od powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego albo od zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania. Osoby prawne i jednostki organizacyjne składają deklarację DN-1 do 31 stycznia roku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego bądź zdarzenia, które ma wpływ na wysokość opodatkowania.
 • Kiedy należy płacić podatek od nieruchomości? Osoby fizyczne opłacają podatek w 4 ratach – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Osoby prawne i jednostki organizacyjne płacą za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia. Jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1) i osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Podatek od piwnicy - czy piwnica wlicza się do powierzchni użytkowej mieszkania?

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z 1991 roku na powierzchnię użytkową składają się powierzchnie wszystkich pomieszczeń związanych z lokalem. Powierzchnię użytkową mierzy się po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe (UPiOL, art. 1a, pkt 5).

Jak wynika z ustawy, piwnice są wliczane do powierzchni użytkowej i stanowią podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Kluczowym parametrem jest w tym przypadku wysokość pomieszczenia. To od tego czynnika zależy, czy dana powierzchnia wchodzi w skład powierzchni użytkowej w 100%, czy tylko częściowo:

 • Pomieszczenia o wysokości powyżej 2,20 m – wchodzą w skład powierzchni użytkowej w 100%.
 • Pomieszczenia o wysokości pomiędzy 1,40 a 2,20 m – wliczają się do powierzchni użytkowej w 50%.
 • Pomieszczenia niższe niż 1,4 m – nie wchodzą w skład powierzchni użytkowej w ogóle.

Warto wiedzieć!

Czy piwnica ma swoją księgę wieczystą?

Gdy decydujesz się na zakup mieszkania z rynku pierwotnego, wszystkie dodatkowe pomieszczenia, które są częścią transakcji (czyli, które nabywasz od dewelopera), określa się jako przynależności i wpisuje do księgi wieczystej lokalu w dziale I-O (oznaczenie nieruchomości). Na rynku wtórym sytuacja może wyglądać nieco inaczej: przynależność może być wpisana w innym miejscu księgi wieczystej (np. w dziale I-Sp księgo lokalu oraz w dziale III księgi budynkowej i gruntowej) LUB może nie być wpisana do księgi w ogóle.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Powierzchnia użytkowa zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997

Dokumentami, które potwierdzają sposób postępowania w przypadku konkretnych kwestii technicznych, są Polskie Normy, przyjęte przez Polski Komitet Normalizacyjny. Podstawą pomiarów powierzchni lokali jest norma PN-ISO 9836:1997, którą uważa się za korzystniejszą dla nabywcy niż starszą normę PN-70/B-02365 i którą stosuje się w większości inwestycji deweloperskich.

Norma PN-ISO 9836:1997 mówi, że powierzchnia całkowita kondygnacji składa się z powierzchni użytkowej i powierzchni konstrukcji. Powierzchnia użytkowa to „część powierzchni kondygnacji netto, która odpowiada celom i przeznaczeniu budynku”. Powierzchnia konstrukcji natomiast to powierzchnia zamykająca, utworzona przez ściany, w tym także ściany działowe. Co to oznacza w praktyce? Powierzchnia konstrukcyjna nie może wchodzić w skład powierzchni użytkowej – oba pojęcia się wykluczają. Warto o tym pamiętać, dokonując pomiarów czy to piwny, czy innego lokalu.

Podsumowanie

Podatku od nieruchomości nie płaci się za: klatki schodowe, szachty bez podłóg, strychy nieużytkowe, ściany wyprawione (w tym ściany działowe) oraz za powierzchnie, których wysokość jest niższa niż 1,40 m.

Podatek od piwnicy obowiązuje Cię, jeśli: wysokość pomieszczenia przekracza 1,40 m (wówczas do podatku będzie wliczać się 50% powierzchni) albo 2,20 m (w takiej sytuacji opodatkowaniu będzie podlegać 100% powierzchni).

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Jesteś osobą fizyczną?
Większość osób fizycznych posiadających nieruchomości składa informację IN-1. Wyjątkiem są osoby fizyczne posiadające nieruchomość we współwłasności (lub współposiadaniu) z osobami prawnymi (np. spółką z o.o.). Jeśli Twoja sytuacja nie stanowi wyjątku wypełnij IN-1 online.