Podatek od budynku gospodarczego – najważniejsze informacje

Sprawdź, ile wynosi podatek od budynku gospodarczego i od jakich budynków nie płaci się podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1) i osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Budynki gospodarcze – co warto wiedzieć o podatkach?

Budynki gospodarcze to obiekty, które służą mieszkańcom domów jedno- i wielorodzinnych. Najczęściej wykorzystuje się je do przechowywania narzędzi ogrodowych, zapasu opału, rowerów czy innych, sezonowych artykułów. Właściciele budynków gospodarczych, o ile zostaną spełnione określone przesłanki, mogą być zobowiązani do opłacania podatku od nieruchomości. Sprawdź, ile wynosi podatek od budynku gospodarczego i od jakich budynków nie płaci się podatku od nieruchomości.

Budynek gospodarczy, czyli jaki?

Przepisy budowlane definiują budynek gospodarczy jako obiekt, który służy mieszkańcom domów jedno- i wielorodzinnych, budynków rekreacji indywidualnej (np. działki wypoczynkowej) oraz ich otoczeniu.

Zgodnie z powyższą definicją, za budynek gospodarczy uznaje się szopę na narzędzia, przydomowy warsztat, komórkę, wózkownię i inne obiekty, w których przechowywane są rozmaite przedmioty, należące do mieszkańców lub właścicieli nieruchomości.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Podatek od budynku gospodarczego – najważniejsze informacje

Podatek od nieruchomości to opłata, której podlegają zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, posiadające określone prawa do nieruchomości. Zaliczają się do nich:

 • Właściciele oraz współwłaściciele – zarówno obiektów o przeznaczeniu mieszkaniowym, jak i różnego rodzaju budynków i lokali gospodarczych. Prawo własności może zostać uzyskane na drodze umowy sprzedaży-kupna bądź darowizny.
 • Użytkownicy wieczyści nieruchomości różnego typu (budynków, budowli, gruntów). Prawo użytkowania wieczystego wiąże się z objęciem obowiązków oraz przywilejów właściciela na czas określony w umowie.
 • Posiadacze samoistni – osoby, które nie posiadają prawa własności do nieruchomości, ale zarządzają nią na takich samych zasadach jak właściciele.
 • Posiadacze zależni – osoby, które dzierżawią nieruchomość od jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

Opodatkowaniu podlegają budynki oraz ich części (np. mieszkania, lokale użytkowe), budowle i grunty.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1) i osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Jaki podatek od budynku gospodarczego?

Podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości oblicza się na podstawie:

 • powierzchni nieruchomości gruntowe (wyrażonej w ha),
 • powierzchni użytkowej budynku lub jego części (wyrażonej w m2),
 • wartości, która określa podstawę do amortyzacji.

Ile wynosi podatek od budynku gospodarczego? Maksymalną wysokość podatku od nieruchomości określa obwieszczenie Ministra Finansów. Ostateczną decyzję o kwotach podatku od nieruchomości podejmuje rada gminy. W uchwale przedstawia ona sumy, które będą obowiązywały podatników we wskazanym roku podatkowym – mogą być one równe kwotom maksymalnym lub niższe.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Finansów, w 2021 roku podatek od nieruchomości za budynki gospodarczej może wynieść maksymalnie:

 • 0,85 zł/1m2 – dla budynków mieszkalnych,
 • 24,84 zł/1m2 – dla budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
 • 11,62 zł/1m2 – dla budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza w postaci obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
 • 5,06 zł/1m2 – dla budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza w zakresie świadczeń zdrowotnych,
 • 8,37 zł/m2 – dla pozostałych budynków,
 • 2% wartości obiektu – dla budowli różnego rodzaju, niezależnie od przeznaczenia.

Od jakich budynków nie płaci się podatku od nieruchomości?

Niektórzy właściciele (oraz osoby z jednym z wyżej wskazanych praw) mogą skorzystać z ulgi i zwolnienia z podatku od nieruchomości. Dzieje się tak m.in. w przypadku obiektów zabytkowych, placówek opiekuńczych i oświatowych, uczelni i instytutów badawczych. Niestety, z prawa do zwolnienia z podatku wyłączone są nieruchomości – w tym budynki gospodarcze – w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Właściciele budynków gospodarczych mogą zostać zwolnieni z podatku od nieruchomości, jeżeli:

 • Powierzchnia użytkowa budynku wynosi mniej niż 35 m2 – w takim wypadku można zaliczyć go do elementów „małej architektury ogrodowej”.
 • Budynek gospodarczy wykorzystywany jest w działalności rolnej, leśnej lub rybackiej.
 • Budynek gospodarczy wykorzystywany jest do celów organizacji non-profit, zakładu pracy chronionej, placówki opiekuńczej, oświatowej, rozwojowej lub naukowej.
Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Podatek za budynek gospodarczy – ważne terminy

Obowiązek opłacania podatku od budynku gospodarczego powstaje 1 dnia miesiąca następującego po terminie, w którym podatnik zyskał określone prawo do nieruchomości – na podstawie kupna, zawarcia umowy dzierżawy czy otrzymania darowizny. Oznacza to, że podatek za budynek gospodarczy zakupiony 15 września 2021 naliczany jest od 1 października 2021.

Inne terminy obowiązują właścicieli nowo wybudowanych budynków gospodarczych. Obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po terminie zakończenia budowy. W praktyce przedstawia się to następująco: budynek gospodarczy, którego budowa została zakończona 15 września 2021, podlega opodatkowaniu od 1 stycznia 2022.

Kiedy należy płacić podatek o nieruchomości? Podatek od budynku gospodarczego opłaca się w ratach, według schematu:

 • Osoby fizyczne (w tym. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) płacą podatek w 4 ratach – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
 • Osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki bez osobowości prawnej płacą podatek w 12 comiesięcznych ratach (do 15 każdego miesiąca).

Uwaga!

Podatek za budynek gospodarczy nie zostanie rozłożony na raty, jeżeli jego kwota jest mniejsza niż 100 zł. W takiej sytuacji całą należność należy uregulować jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Jesteś osobą fizyczną?
Większość osób fizycznych posiadających nieruchomości składa informację IN-1. Wyjątkiem są osoby fizyczne posiadające nieruchomość we współwłasności (lub współposiadaniu) z osobami prawnymi (np. spółką z o.o.). Jeśli Twoja sytuacja nie stanowi wyjątku wypełnij IN-1 online.