Czy ciągnik siodłowy podlega opodatkowaniu?

Planujesz zakup ciągnika siodłowego? Jesteś jego właścicielem? A może otrzymujesz ciągnik na drodze darowizny? Sprawdź, czy obowiązują Cię m.in. podatek od środków transportu lub opłata skarbowa za ciągnik.

Podatek od środków transportowych – co mu podlega?

Przepisy dotyczące podatku od środków transportowych reguluje ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z artykułem 8. tej ustawy opodatkowaniu od środków transportowych podlegają:

  1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
  2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
  3. ciągniki siodłowe i balastowe (przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
  4. ciągniki siodłowe i balastowe (przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
  5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym mają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do mniej niż 12 ton (z wyjątkiem tych związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),
  6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym mają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),
  7. autobusy.

Zgodnie z powyższym przepisem ciągniki siodłowe podlegają opodatkowaniu podatkiem transportowym, niezależnie od sposobu ich wykorzystania.

Warto wiedzieć!

Zakup przyczepy rolniczej a podatek

Podatkiem od środków transportowych nie są objęte przyczepy i naczepy będące własnością podatnika podatku rolnego (rolnika), które są związane z prowadzoną przez niego działalnością rolniczą.

Czy ciągnik siodłowy podlega zwolnieniu z podatku od środków transportowych?

Zgodnie z przepisami ustawy po podatkach i opłatach lokalnych ciągnik siodłowy nie podlega zwolnieniu z podatku transportowego. Istnieją co prawda pewne okoliczności, które mogą zwolnić rolnika z podatku transportowego, jednak ciągniki siodłowe zwykle nie spełniają wyznaczonych kryteriów. Zwolnienie od podatku jest możliwe w następujących sytuacjach:

  • Pod warunkiem wzajemności – do tej grupy zaliczają się środki transportowe, które są w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych (korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych) oraz członków ich personelu, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałe miejsca pobytu stałego na terytorium RP.
  • Gdy środki transportowe stanowią zapasy mobilizacyjne, są używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Do tej grupy należą także pojazdy specjalne.
  • Gdy pojazdy są zabytkami w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Rada gminy może wprowadzić także inne zwolnienia przedmiotowe. Nie może jednak zwolnić z podatku pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt. 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (wymienione też wyżej). Są wśród nich niektóre ciągniki siodłowe.

Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej o podatku transportowym lub wypełnić i złożyć deklarację DT-1? Skorzystaj z przewodnika po podatku od środków transportu.

Sprzedaż ciągnika a podatek od czynności cywilnoprawnych

Kupujesz lub sprzedajesz ciągnik siodłowy i zastanawiasz się, czy musisz zapłacić podatek od zakupu ciągnika? Umowa sprzedaży rzeczy ruchomych, do których zaliczają się zarówno ciągniki, jak i maszyny rolnicze czy samochody, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji podatkowej PCC-3 leży po stronie kupującego. I od tej zasady są jednak wyjątki.

Kupno ciągnika siodłowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem PCC, jeśli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności.

Opłata skarbowa za ciągnik nie dotyczy więc m.in. rolników ryczałtowych.

Warto wiedzieć!

Status rolnika ryczałtowego

Zgodnie z ustawą o VAT (art. 2 pkt 19) rolnikiem ryczałtowym jest „rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3”. Wyjątek stanowią rolnicy obowiązani na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Darowizna ciągnika a podatek

W przypadku darowizny ciągnika rolniczego konieczne jest zgłoszenie tego faktu do Urzędu Skarbowego. Nie trzeba tego robić, jeśli wartość otrzymanej darowizny nie przekracza pierwszej grupy podatkowej i nie przekracza kwoty wolnej od podatku.

Warto wiedzieć!

Czym według Kodeksu cywilnego jest darowizna?

Zgodnie z artykułem 888. Kodeksu cywilnego „przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”. Artykuł 890. Kodeksu Cywilnego mówi, że „oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione”. W związku z tym darowizna staje się ważna, gdy zostaje podpisana umowa w zwykłej formie pisemnej, a maszyny są przekazane.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od środków transportowych

Kliknij aby przejść do kalkulatora