Podatek od działki budowlanej, rekreacyjnej lub inwestycyjnej

Jaki podatek zapłacisz za grunt w 2022? Jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym gruntu? Planujesz zakup działki budowlanej lub inwestycyjnej? Sprawdź, jakie rodzaje gruntu podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości i przekonaj się, ile zapłacisz w 2022 roku.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1) i osób prawnych (DN-1)

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Podatek od działki budowlanej 2022

Grunt podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości - niezależnie od tego, czy wykorzystywany jest w celach prywatnych, czy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Wysokość daniny określa się odpowiednio do czasu trwania obowiązku podatkowego.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wyznacza obowiązek podatkowy dla gruntów i budynków, ale też zwolnienia z należnej daniny. Zobowiązanym do zapłaty podatku od nieruchomości jest właściciel, użytkownik wieczysty, samoistny posiadacz, a w niektórych przypadkach także posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność skarbu państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli grunt lub obiekt budowlany stanowi współwłasność, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Przy czym uiszczenie należnej kwoty podatku od nieruchomości przez jedną osobą zwalnia z niego wszystkie pozostałe. Decyzja określająca wysokość podatku w danym roku dostarczana jest do każdego współwłaściciela osobno - nawet jeśli są to małżonkowie mieszkający pod tym samym adresem i mający wspólność majątkową.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Stawki podatku od nieruchomości

Ostateczna wysokość podatku od nieruchomości ustalana jest przez gminy. Przy czym, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, nie może ona przekroczyć ustalonego limitu. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości określa minister finansów w corocznym obwieszczeniu.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2022 r.

Od gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niezależnie od sposobu zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł / 1 mkw.,
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł / 1 ha powierzchni,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,54 zł / 1 mkw.,
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł / 1 mkw.

Od budynków w całości lub w ich części:

  • mieszkalnych – 0,89 zł / 1 mkw. powierzchni użytkowej,
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł / 1 mkw. powierzchni użytkowej,
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł / 1 mkw. powierzchni użytkowej,
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł / 1 mkw. powierzchni użytkowej,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,68 zł / 1 mkw. powierzchni użytkowej,
  • od budowli – 2% ich wartości.

Wysokość stawek podatku wzrosła o około 3,5% w porównaniu do roku poprzedniego. Najwyższy podatek od nieruchomości zapłacą przedsiębiorcy.

Niezależnie od tego, jakie maksymalne stawki podatku od nieruchomości określi minister finansów, gmina ma dużą dowolność w ustaleniu ostatecznej kwoty. W przypadku gruntów i obiektów budowlanych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, administracja może wziąć pod uwagę czynniki takie jak miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, rodzaj zabudowy, położenie gruntu itp. Dotyczy to także stawki podatku od nieruchomości wykorzystywanych w celach prywatnych, m.in. budynków mieszkalnych.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1) i osób prawnych (DN-1)

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Podatek od nieruchomości - działki inwestycyjne

Teren przeznaczony na cele inwestycyjno-przemysłowe podlega opodatkowaniu jako grunt wykorzystywany na cele działalności gospodarczej. W 2022 r. wysokość podatku od nieruchomości znacząco wzrosła właśnie dla tej grupy. Jeśli właścicielami nieruchomości są przedsiębiorcy, prowadzenie działalności gospodarczej w takich obiektach budowlanych kosztuje ich aż 90 gr za 1 mkw więcej niż w roku ubiegłym.

Podatek od garażu

Właściciele nieruchomości w nowych blokach mogą być zobowiązani do zapłaty podatku od nieruchomości za użytkowany garaż. W tym wypadku kwota podatku zależy od statusu prawnego budynku. Jeśli garaż jest sklasyfikowany jako odrębny lokal, podlega opłacie w stawce dla budynków "pozostałych". Jeśli formalnie przynależy do mieszkania, obowiązek podatkowy powstaje na takich samych zasadach jak lokal. Należny podatek od nieruchomości trzeba uiścić w terminie płatności określonym w decyzji.

Kto nie płaci podatku od nieruchomości

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości dla niektórych gruntów i budynków. Obejmują one dość szeroki zakres terenów wykorzystywanych w szczególnych celach bądź w całości lub w części zajętych przed określone podmioty.

Obowiązek podatkowy nie zachodzi dla większości gruntów wykorzystywanych w celach rekreacyjnych. Podatku od nieruchomości nie zapłacą więc właściciele terenów położonych w rodzinnych ogrodach działkowych. Zwolnienie obejmuje też obiekty gospodarcze i altany, o ile ich powierzchnia nie przekracza 35 mkw, a także obiekty stanowiące infrastrukturę ogrodową. Wyjątek stanowi nieruchomość położona na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, jeśli wykorzystujemy ją na cele prowadzenia działalności gospodarczej. W tym wypadku podatek od nieruchomości zostanie naliczony.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości obejmuje też m.in. budynki gospodarcze położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą itp.

Podatek od nieruchomości nie obejmuje też podmiotów prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej - po spełnieniu warunków określonych w przepisach. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa podobną zasadę dla gruntów i budynków w całości lub ich części zajętych przez stowarzyszenia statutowej działalności na cele prowadzenia działań dla dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, sportu itp. Z wyjątkiem gruntów i obiektów wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej - w tym wypadku podatek od nieruchomości trzeba zapłacić.

Podatek nie obowiązuje w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową przez publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty.

Jeśli podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma status centrum badawczo-rozwojowego, zgodnie z przepisami o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, podatku od nieruchomości nie musi płacić w zakresie nieruchomości zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

To tylko niektóre z kategorii gruntów i obiektów budowlanych, dla których zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych nie ma obowiązku zapłaty, a co za tym idzie nie zostaje ustalona stawka podatku od nieruchomości. Przy czym gmina ma prawo ustalić też własne zwolnienia.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Do kiedy zapłacić podatek od nieruchomości

O wysokości podatku od nieruchomości właściciele dowiedzą się z pisma wysłanego z urzędu gminy lub miasta. Osoby fizyczne - także prowadzące działalność gospodarczą - dokonują zapłaty odpowiednio 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku. Jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, należność trzeba uregulować w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od nieruchomości płacimy w ratach proporcjonalnych - odpowiednio do czasu trwania obowiązku podatkowego. Dotyczy to także spółek. Przy czym osoby prawne, spółki nieposiadające osobowości prawnej, a także jednostki organizacyjne, same określają podatek od nieruchomości i płacą go za okresy miesięczne, również w ratach proporcjonalnych.

Jeśli dla przedmiotów opodatkowania mamy kilku współwłaścicieli, obowiązek podatkowy ciąży na wszystkich solidarnie. Przy czym, gdy właścicielami obiektu budowlanego lub gruntu są jednocześnie osoba fizyczna i osoba prawna lub spółki nieposiadające osobowości prawnej bądź jednostki organizacyjne, osoba fizyczna płaci podatek od nieruchomości na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

W przypadku nabycia budynków mieszkalnych lub innych nieruchomości przez osobę fizyczną, stosowną informację należy złożyć do urzędu gminy w ciągu 14 dni. Obowiązek podatkowy powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyto nieruchomość. Natomiast wygaśnięcie obowiązku podatkowego – ostatniego dnia miesiąca, w którym została zbyta. Terminowe składanie dokumentów o gruntach i obiektach budowlanych do urzędu miasta lub gminy jest bardzo istotne - na podstawie przekazanych danych zostaje bowiem obliczony podatek od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Jesteś osobą fizyczną?

Większość osób fizycznych posiadających nieruchomości składa informację IN-1. Wyjątkiem są osoby fizyczne posiadające nieruchomość we współwłasności (lub współposiadaniu) z osobami prawnymi (np. spółką z o.o.). Jeśli Twoja sytuacja nie stanowi wyjątku wypełnij IN-1 online.