Podatek od dzierżawy gruntu rolnego pod fotowoltaikę

Czy w związku z przychodami z tytułu dzierżawy gruntów rolnych pod budowę farmy fotowoltaicznej należy odprowadzać podatek rolny do Urzędu Skarbowego? W jakich sytuacjach warto skorzystać z pomocy radcy prawnego?

Coraz popularniejsza fotowoltaika

W ostatnich latach zainteresowanie OZE znacznie wzrosło. Z tego powodu coraz więcej osób decyduje się na założenie paneli słonecznych na swoim domu. Równocześnie powstaje wiele farm fotowoltaicznych, które znajdują swoje miejsce na gruntach dzierżawionych od rolników, którzy do tej pory opłacali podatek rolny. Umowy dzierżawy gruntów rolnych pod fotowoltaikę to skomplikowane kontrakty, w których należy zwracać szczególną uwagę na niektóre zapisy. W grę wchodzą też kwestie podatkowe.

Wielu przedsiębiorców inwestuje w panele słoneczne. Ze względu na brak odpowiedniego terenu, wielu z nich decyduje się wydzierżawić grunty rolne od rolników. Umowy dzierżawy podpisywane są zwykle na wiele lat, dlatego tak istotne jest dobre zapoznanie się z treścią dokumentu. W wielu przypadkach nieocenioną pomoc zapewnia doświadczony radca prawny, który pomoże zarówno jednej, jak i drugiej stronie uniknąć kruczków zawartych w nieuczciwie skonstruowanych umowach dzierżawy.

Od momentu podpisania umowy dzierżawca zobowiązany jest m.in. działać zgodnie z przepisami prawa budowlanego w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na wyznaczonym terenie. Ciążą na nim m.in. obowiązki związane z utrzymaniem gruntu oraz przeznaczeniem zgodnym z przepisami. Po ustaniu umowy użytki rolne powinny zostać przywrócone do stanu pierwotnego lub przynajmniej nie gorszego niż pierwotny, i w tym stanie przekazane wydzierżawiającemu.

Ważne!

Wydzierżawiający ma prawo w zawartej umowie niejako przenieść obowiązek podatkowy na dzierżawcę prowadzącego działalność gospodarczą związaną z fotowoltaiką. Mimo iż z zasady podatnikami podatku są właściciele gruntów, możliwe jest ustalenie, że podatek dochodowy i od nieruchomości opłaca dzierżawca.

Umowa dzierżawy gruntów rolnych pod fotowoltaikę - podatki

Zgodnie z art. 693 Kodeksu Cywilnego w przypadku dzierżawy wydzierżawiający zgadza się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas określony w umowie lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Jak więc widać, dzierżawa to przykład umowy o charakterze odpłatnym, przez co nie ulega wątpliwości to, że rolnik wydzierżawiający zarabia z tego tytułu pieniądze. Rezygnuje przy tym m.in. z własnych upraw i przychodów, jakie na danym gruncie przynosiła mu działalność rolnicza. Rodzi się jednak pytanie, czy taki wydzierżawiający są w tym wypadku podatnikami podatku rolnego, czy dochodowego, a może podatku VAT?

Istotną informację można znaleźć w regulacji ustawy o podatku dochodowym. W art. 10 ust. 1 pkt 6 opisano, że źródłem opodatkowanego przychodu jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy mające podobny charakter. Oznacza to, że zawiera się w nim również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Dzierżawa gruntów rolnych, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego podlega podatkowi rolnemu, jeśli są one przeznaczone pod cele rolnicze. Jeżeli umowa dzierżawy gruntów opisuje inne cele, to w tym przypadku przychód podlega opodatkowaniu podatkiem PIT.

Należy tutaj podkreślić, że w kontekście opodatkowania dzierżawy gruntów rolnych ważne jest to, jakie cele opisuje umowa. Jeśli jest ona na cele nierolnicze to podpisując umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się do zapłaty podatku PIT, nawet w przypadku, gdy mamy do czynienia z elementami gospodarstwa rolnego. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy na danym gruncie prowadzona jest także działalność rolnicza.

Podatek rolny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty, które w ewidencji gruntów i budynków zostały sklasyfikowane jako użytki rolne. Z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Zasady te zostały określone w ustawie o podatku rolnym.

Grunt rolny przeznaczony pod budowę farm fotowoltaicznych nie kwalifikuje się do opodatkowania podatkiem rolnym. Nie ma przy tym znaczenia zmiana właściciela gruntu z jednoczesnym brakiem zmiany klasyfikacji działki.

Dzierżawa gruntów rolnych pod panele fotowoltaiczne

Z opisanych regulacji można wysnuć wniosek, że dzierżawa gruntów rolnych pod panele fotowoltaiczne będzie generowała przychód, który będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako dzierżawa majątku prywatnego niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na takim stanowisku stoją organy podatkowe w wielu dostępnych interpretacjach indywidualnych. Należy wyraźnie podkreślić, że dzierżawa gruntów rolnych pod instalacje fotowoltaiczne jest zdarzeniem gospodarczym, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (PIT), niezależnie od przeznaczenia określonego w ewidencji gruntów.

Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości

Opodatkowanie podatkiem dochodowym to jeszcze nie wszystko. Należy pamiętać o ustalanym każdego roku przez władze miasta lub gminy podatku od nieruchomości. Grunty rolne podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki, o której mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. W przypadku dzierżawy pod fotowoltaikę na gruncie nie jest prowadzona działalność rolnicza. Należy wziąć pod uwagę stawkę określoną dla gruntów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

W przypadku budowy farmy fotowoltaicznej opodatkowanie podatkiem od nieruchomości obejmuje właścicieli gruntów. Nawet jeśli właściciel zajmuje się wyłącznie działalnością rolniczą, dzierżawiony grunt wykorzystywany pod budowę farmy fotowoltaicznej jest opodatkowany podatkiem od nieruchomości zgodnie z faktycznym wykorzystaniem określony w umowie dzierżawy. Zapłata podatku od nieruchomości stanowi obowiązek właściciela nieruchomości.

Umowa dzierżawy gruntu a sposób rozliczania podatku

Ustalone powyżej zostało, że decydując się na dzierżawę gruntów rolnych pod instalacje fotowoltaiczne, rolnik będzie zobowiązany do opłacania podatku dochodowego. Jak powinien się rozliczać z tego tytułu? Tego rodzaju dzierżawa może podlegać zasadom ogólnym opodatkowania, co oznacza, że do uzyskanego dochodu stosuje się podatek według skali podatkowej. Podstawowa stawka wynosi 17%, natomiast jeśli podstawa opodatkowania przekroczy próg 85 528 zł to nadwyżka ponad tę kwotę podlega stawce 32%.

Warto także wiedzieć, że uzyskany z tytułu dzierżawy dochód łączy się z pozostałymi dochodami rolnika. Oczywiście chodzi w tym przypadku o dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli np. dochody z umowy o pracę czy umowy o dzieło. Ponadto właściciel gruntu może zdecydować się na opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym. Zgodnie z art. 6 ust. 1b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przychody uzyskane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze podlegają opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podstawowa różnica między zasadami ogólnymi a ryczałtem ewidencjonowanym jest taka, że w zryczałtowanym podatku dochodowym jest on płatny od samego przychodu. W efekcie płatnik podatku nie uwzględnia w swoim rozliczeniu żadnych kosztów podatkowych.

Podsumowując, dzierżawa gruntu rolnego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż na cele rolnicze, w tym przypadku pod panele fotowoltaiczne nie podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym a dochodowym. W tym zakresie rolnik może zdecydować się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub opodatkowanie na zasadach ogólnych. Przed zawarciem umowy, warto skonsultować się z profesjonalnym doradcą. Wykwalifikowany radca prawny pomoże w doborze odpowiedniej formy opodatkowania.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od nieruchomości

Kliknij aby przejść do kalkulatora