Podatek od garażu – ile wynosi i kogo obowiązuje

Planujesz kupno lub budowę garażu bądź chcesz, by stanowił on część budynku mieszkalnego? Pamiętaj, że podobnie jak inne nieruchomości, garaż podlega opodatkowaniu. Sprawdź, jakich formalności musisz dopełnić i ile zapłacisz za garaż wolnostojący, blaszany lub będący częścią budynku.

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
 • Kreator pomoże Ci przygotować druk IN-1 lub DN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami

Garaż w świetle przepisów o podatku od nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym prawem opodatkowaniu podlegają następujące typy nieruchomości:

 • grunty (z wyłączeniem gruntów rolnych oraz terenów leśnych, które są opodatkowane odpowiednio podatkiem rolnym i leśnym);
 • budynki (oraz ich części) – obiekty, które są stale połączone z gruntem, posiadają fundamenty oraz dach i są wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych;
 • budowle – obiekty budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, które nie spełniają definicji budynku (np. nie są trwale związane z gruntem) ani nie są obiektem małej architektury (np. mostem, tunelem itp.). Budowle to też urządzenia budowlane, które umożliwiają prawidłowe użytkowanie budynku lub innego obiektu budowlanego (np. części budowlane kotłów, pieców przemysłowych itp.).

Garaż, ze względu na położenie oraz sposób wykonania, może zaliczać się zarówno do budynków, jak i budowli:

 • garaż, który stanowi część budynku mieszkalnego (np. domu wolnostojącego lub domu jednorodzinnego w zabudowie szeregowej), podlega opodatkowaniu na tych samych zasadach, co budynek mieszkalny. Dotyczy to jednak wyłącznie garażu wybudowanego w tym samym czasie, co dom. Jeśli został dobudowany później, podlega opodatkowaniu w stawce obowiązującej dla budynków pozostałych;
 • garaż, który stanowi odrębny obiekt, wpisujący się w kryteria budowlane dla budynków, będzie podlegał opodatkowaniu jako budynki pozostałe;
 • garaż, który nie posiada fundamentów i nie jest stale związany z gruntem (np. garaż blaszany), podlega opodatkowaniu jako budowla lub może być zwolniony z opodatkowania.

Nie wiesz, do której kategorii zalicza się Twój garaż?

Do ustalenia podstawy opodatkowania niezbędne okażą się dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Jeżeli dokumentacja tego typu nie była prowadzona, informacji o typie obiektu, jakim jest garaż, szukaj w dokumentacji budowlanej (np. projekt budowlany, pozwolenie na budowę). W niektórych przypadkach istotne okaże się samo pojęcie garażu - zdefiniowanie go według kategorii określonych w przepisach prawa budowlanego.

Garaż blaszany - kiedy podlega opodatkowaniu?

Właściciele gruntów nieraz mają wątpliwości, czy należy płacić podatek w przypadku garażu blaszanego. Istotna okazuje się kwestia klasyfikacji - do opodatkowanych budynków lub zwolnionych z opodatkowania budowli. Zdarza się bowiem, że podobnie jak budynek mieszkalny, garaż ma fundamenty i dach. Z interpretacji indywidualnych organów podatkowych wynika jednak, iż samo przytwierdzenie garażu np. za pomocą kołków rozporowych do fundamentu nie dowodzi jeszcze, iż jest on trwale związany z gruntem. Aby mógł zostać sklasyfikowany jako budynek, jego przeniesienie musiałoby wymagać robót ziemnych. Garaż blaszany jest więc budowlą - zwolnioną z opodatkowania, jeśli wykorzystywany jest w celach prywatnych.

Podatek od nieruchomości należy zapłacić w przypadku garażu blaszanego przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej. Właściciel lub posiadacz nieruchomości zapłaci podatek od garażu blaszanego, jeśli np. prowadzi w nim warsztat, punkt sprzedażowy itp.

Nie zapłaci natomiast podatku od nieruchomości od garażu, który użytkuje wyłącznie prywatnie, np. trzyma w nim swój samochód osobowy.

Warto przy tym podkreślić, że taka sama zasada dotyczy innych obiektów, np. pawilonów czy hal namiotowych. Jeśli prowadzisz w nich działalność gospodarczą, masz obowiązek zapłaty podatku.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Podatek od nieruchomości za miejsce postojowe.

Inną kategorię stanowią miejsca postojowe w garażach zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych, przede wszystkim w blokach wielorodzinnych. Miejsca postojowe, które przynależą do mieszkania, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w tej samej stawce, co mieszkanie. Jeśli natomiast w świetle prawa są odrębnym lokalem (posiadają własną księgę wieczystą) podlegają znacznie wyższej stawce obowiązującej dla garażu wolnostojącego.

W przypadku wynajmowania takiego miejsca postojowego, osoba fizyczna nie płaci podatku od nieruchomości - obowiązek ten spoczywa na rzeczywistym właścicielu tego miejsca.

Ile wynosi podatek od garażu 2024 – wolnostojący, blaszany, firmowy

Maksymalne stawki podatku za garaże, które służą celom prywatnym, wynoszą w tym roku:

 • dla garażu stanowiącego część budynku mieszkalnego – 1 zł/m2. Powierzchnię garażu należy doliczyć do powierzchni pozostałej części budynku i opłacić podatek za całą nieruchomość;
 • dla garażu wolnostojącego, stanowiącego budynek odrębny w świetle prawa budowlanego (z wyodrębnioną księgą wieczystą) – 9,70 zł/m2;
 • garaż, który nie jest związany z gruntem (np. blaszany) jako budowla wykorzystywana do celów prywatnych nie podlega podatkowi od nieruchomości.

Podatek od garażu, który wykorzystywany jest w ramach działalności gospodarczej, wynosi aktualnie:

 • dla garażu będącego częścią budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza oraz garażu wolnostojącego, który jest budynkiem – 28,78 zł/m2;
 • dla garażu, który wykorzystywany jest do celów działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł/m2;
 • dla garażu, który wykorzystywany jest do celów działalności gospodarczej, związanej ze świadczeniami zdrowotnymi – 5,87 zł/m2;
 • dla garaży, które mieszczą się w definicji budowli – 2% wartości obiektu.

Ważne!

W powyższym zestawieniu wskazane są maksymalne stawki podatku, jakie na 2023 r. obwieścił Minister Finansów. O tym, jaki w ostateczności zapłacimy podatek za garaż, decyduje gmina właściwa dla miejsca, w którym znajduje się obiekt budowlany. Maksymalna stawka określona przez Ministerstwo Finansów dla budynku może okazać się znacznie wyższa niż ta określona przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
 • Kreator pomoże Ci przygotować druk IN-1 lub DN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami

Kto płaci za nieruchomość? Kiedy nie płacimy podatku za garaż?

Obowiązkowi podatkowemu podlegają właściciele nieruchomości oraz osoby, które posiadają prawo użytkowania, wynikające z posiadania samoistnego, posiadania zależnego (dzierżawy) lub użytkowania wieczystego.

Z podatku od nieruchomości możesz być zwolniony, jeżeli:

 • garaż, którego użytkowanie nie jest związane z działalnością gospodarczą, nie jest stale związany z gruntem i może zostać sklasyfikowany jako budowla;
 • garaż wykorzystywany jest do działalności leśnej, rybackiej lub rolnej;
 • garaż wykorzystywany jest do jednego ze szczególnych typów działalności, np. edukacji i rozwoju dzieci, żłobków i klubów dziecięcych, organizacji non-profit, ośrodków badawczych, zakładów pracy chronionej itp.
Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Kiedy i jak rozliczyć podatek od garażu 2024

Aby rozliczyć podatek za garaż, powinieneś wypełnić informację IN-1 (dla osób fizycznych) lub DN-1 (dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej). Wymagane pola formularzy mogą stanowić trudność szczególnie dla osób fizycznych, które nie mają dużego doświadczenia w wypełnianiu tego typu druków. Pomóc może doradca podatkowy, jednak taka usługa nierzadko okazuje się kosztowna.

Jak zrobić to najłatwiej bez dodatkowych kosztów? Oczywiście wypełniając deklarację online! Wystarczy, że skorzystasz z naszego systemu, przygotujesz odpowiednie dokumenty, a następnie dostarczysz wszystko do wybranego urzędu.

Podatek od nieruchomości może być opłacany:

 • jednorazowo – jeżeli kwota należnego podatku nie przekracza 100 zł;
 • w czterech ratach (do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada) – jeżeli jesteś osobą fizyczną, a podatek wynosi więcej niż 100 zł;
 • w dwunastu ratach (do 15 dnia każdego miesiąca) – jeżeli jesteś osobą prawną.

Obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po zakończeniu budowy (jeżeli budujesz obiekt budowlany klasyfikowany jako garaż) lub 1 dnia miesiąca, następującego po kupnie garażu. W przypadku, gdy zostajesz właścicielem garażu w trakcie roku podatkowego, wysokość należnego podatku od nieruchomości zostanie proporcjonalnie pomniejszona.

Warto przypomnieć, iż od lat w Polsce przewiduje się wprowadzenie podatku katastralnego - naliczanego nie według stawki określonej przez gminę, ale od wartości nieruchomości. Obecnie jednak, pomimo wysuwanych postulatów, brak jest przesłanek wskazujących na plany zastąpienia obecnego podatku od nieruchomości podatkiem katastralnym.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.