Podatek od mieszkania 2021 – kogo dotyczy i ile wynosi?

Kupno mieszkania wiąże się z szeregiem formalności, m.in. obowiązkiem cyklicznego rozliczania podatku od nieruchomości. Sprawdź, ile będziesz zobowiązany zapłacić w 2021 roku i w jaki sposób możesz wypełnić deklaracje podatkowe IN-1 lub DN-1 przez Internet.

Podatek od nieruchomości – najważniejsze informacje

Wbrew pozorom, podatek od nieruchomości nie dotyczy jedynie właścicieli domów i budynków. Zgodnie z zapisami Ustawy z 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych, podatek od nieruchomości opłacany jest od:

  • gruntów – niezależnie od przeznaczenia czy wykorzystania, za wyjątkiem gruntów rolnych lub leśnych;
  • budynków lub ich części, które zostały wyodrębnione w sposób zgodny z prawem – domów, budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz mieszkań i lokali, posiadających własne księgi wieczyste;
  • budowli lub ich części, wykorzystywanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – obiektów niebędących budynkami, czyli np. tuneli, składowisk, mostów, wiaduktów.

Jak wynika z powyższego zestawienia, mieszkanie jest jednym z rodzajów nieruchomości, które podlegają opodatkowaniu.

Kto jest zobowiązany do opłacania podatku od mieszkania? Obowiązek podatkowy obejmuje Cię, jeżeli jesteś właścicielem (lub współwłaścicielem) mieszkania lub posiadasz do niego inne prawo: jesteś posiadaczem samoistnym, posiadaczem zależnym lub użytkownikiem wieczystym.

Czy możesz zostać zwolniony z podatku od mieszkania? Podatek od mieszkania nie będzie dotyczył Cię, jeżeli jesteś emerytem, osobą z orzeczeniem o umiarkowanej lub znacznej niepełnosprawności (I lub II grupa), niezdolną do pracy. Ponadto, z podatku możesz zostać zwolniony, jeżeli prowadzisz w nim jeden ze szczególnych rodzajów działalności określonych w Ustawie (m.in. żłobek, klub dziecięcy, zakład pracy chronionej lub organizacja non-profit).

Podatek od mieszkania 2021 – ile zapłacisz?

W 2021 roku, na drodze obwieszczenia Ministerstwa Finansów, zwiększone zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Czy oznacza to, że zapłacisz więcej niż przed rokiem? Niekoniecznie.

O ostatecznej wysokości podatku od mieszkania decyduje gmina. Określenie stawek maksymalnych nie oznacza, że to one będą stanowiły wysokość należnego podatku – może być on znacznie niższy.

Maksymalna wysokość podatku od mieszkania w 2021 wynosi 0,85 zł/m2 lub 24,84 zł/m2, jeżeli nieruchomość wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przykład pierwszy

Za mieszkanie o powierzchni 60 m2 zapłacisz maksymalnie 51 zł podatku. Za mieszkanie o takim samym metrażu, wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, zapłacisz maksymalnie nieco ponad 1490 zł.

Obowiązek opłacania podatku od mieszkania powstaje pierwszego dnia miesiąca, następującego po dacie przeniesienia na Ciebie prawa własności (lub użytkowania). Oznacza to, że obowiązek podatkowy dla mieszkania kupionego 5 marca 2021 powstaje z dniem 1 kwietnia 2021.

Co istotne, wysokość należnego podatku jest obliczana proporcjonalnie do okresu opodatkowania.

Przykład drugi

5 marca 2021 kupiłeś mieszkanie o powierzchni 60 m2, w którym nie będziesz prowadzić działalności gospodarczej. Obowiązkowi podatkowemu polegasz od 1 kwietnia, w związku z czym za rok 2021 zapłacisz maksymalnie 38,25 zł.

Termin płatności podatku od mieszkania w 2021

Osoby fizyczne, których podatek od mieszkania przekracza 100 zł, dokonują płatności w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jeżeli należność jest mniejsza niż 100 zł, podatek powinien zostać w całości opłacony do 15 marca.

Jeżeli mieszkanie jest własnością osoby prawnej (np. spółka, fundacja, związek wyznaniowy), podatek opłacany jest w 12 równych ratach, do 15 dnia każdego miesiąca.

Podatek od mieszkania – jakie dokumenty musisz złożyć

Deklarację podatkową powinieneś złożyć w terminie 14 dni od daty zakupu mieszkania (lub nabycia stosownego prawa), do organu właściwego ze względu na lokalizację nieruchomości – prezydenta miasta, wójta gminy lub burmistrza.

Kupiłeś mieszkanie jako osoba fizyczna? W takim wypadku zobowiązany jesteś do sporządzenia informacji IN-1. Na podstawie tego dokumentu naliczona zostanie wysokość podatku, który zobowiązany będziesz zapłacić.

Osoby prawne zobowiązane są do wypełnienia deklaracji DN-1 i dostarczenia stosownych załączników (ZDN-1 o przedmiotach podlegających opodatkowaniu i ZDN-2 o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania), a następnie samodzielnego wyliczenia należnego podatku.

Złóż deklarację online!

  • Wypełnij informacje/deklarację IN-1 lub DN-1, korzystając z kalkulatora, który automatycznie podstawi prawidłowe stawki podatku.
  • Przygotuj dokumenty, które potwierdzą Twoje prawo do mieszkania (np. akt notarialny).
  • Dostarcz komplet dokumentów do wybranego urzędu.
  • Po otrzymaniu informacji o wysokości należnego podatku, zapłać go we wskazanym terminie.
  • Jeżeli mieszkanie należy do osoby prawnej, nie otrzymasz informacji z urzędu – podatek zapłać zgodnie ze stawkami, które wskazałeś w deklaracji.

Nieopłacony podatek od mieszkania

Jeżeli nie zapłacisz podatku od mieszkania we właściwym terminie, urząd obciąży Cię odsetkami za zwłokę – około 8% w skali roku, naliczanymi od należnej kwoty. Długie zwlekanie z płatnością może spowodować, że wszczęte zostanie wobec Ciebie postępowanie egzekucyjne.

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od nieruchomości

Kliknij aby przejść do kalkulatora