Podatek od nieruchomości - od kiedy należy go płacić

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych podatków lokalnych. Sprawdź, jakie stawki obowiązują, jakich formalności dopełnić przy zakupie działki, budynku czy mieszkania, a także od którego momentu i w jakich terminach opłacić podatek!

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
  • Kreator pomoże Ci przygotować druk IN-1 lub DN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
  • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
  • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami

Podatek od nieruchomości - ogólne zasady terminów płatności

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym kupiono grunt lub obiekt budowlany, podpisano umowę użytkowania wieczystego, przejęto nieruchomość w posiadanie itp. W przypadku budowy - od początku roku następującego po roku, w którym ukończono budowę lub rozpoczęto użytkowanie budynku przed jego ukończeniem.

Osoby fizyczne wysokość i kwoty rat odczytują z decyzji ustalającej wysokość podatku wydawanej przez organ podatkowy na podstawie złożonej informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej, wysokość podatku od nieruchomości wyliczają samodzielnie w deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1. Dokument ten muszą złożyć do urzędu miasta lub gminy, jednak nie oczekują na wydanie decyzji. Wpłacają podatek bez wezwania w wyznaczonych terminach rat.

Jeśli grunt lub obiekt stanowi współwłasność jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej, osoba fizyczna opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. Nie składa wtedy informację IN-1, lecz deklarację DN-1.

Kiedy płacić podatek od nieruchomości?

Jeśli kupujesz mieszkanie, garaż lub działkę albo budujesz dom, prawdopodobnie będą one objęte podatkiem od nieruchomości. Obowiązek podatnika musisz spełnić w określonym czasie i określonych dokładnie okolicznościach. Kiedy jest to obowiązkowe i jak w najprostszy sposób wywiązać się z obowiązku podatkowego?

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Wypełnij IN-1 lub DN-1 ONLINE

Terminy płatności podatku od nieruchomości dla różnych podmiotów

Zasady opłacania podatku od nieruchomości zostały określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Różnią się one w zależności od statusu właściciela lub posiadacza nieruchomości. W inny sposób podatek opłacają osoby fizyczne, w inny - osoby prawne i jednostki organizacyjne. W obu przypadkach, jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, należy go uiścić jednorazowo w terminie pierwszej raty. Ustawa określa terminy płatności rat.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne płacą podatek od posiadanej nieruchomości w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do dnia:

  • 15 marca
  • 15 maja
  • 15 września i
  • 15 listopada roku podatkowego.

Terminy te dotyczą zarówno osób fizycznych mających nieruchomości użytkowane prywatnie, jak i właścicieli działek czy obiektów wykorzystywanych na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Osoby prawne

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, a w omówionym wyżej przypadku współwłasności także osoby fizyczne, płacą podatek miesięcznie - w 12 ratach proporcjonalnych. Obowiązuje termin do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń - do 31 stycznia.

Proces ustalania stawek przez organ gminy

Stawki podatku od nieruchomości ustalane są indywidualnie przez organ stanowiący gminy. Samorządy biorą pod uwagę różne czynniki, takie jak specyfika regionu, dominujący sektor gospodarki czy zamożność mieszkańców. Ustalone przez radę gminy, miasta wartości nie mogą przekraczać limitów. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości, czyli jego górne granice, ustala Minister Finansów, a następnie informuje o nich w drodze obwieszczenia. Natomiast jednostki samorządu ustalają własne stawki uchwałą rady miasta lub rady gminy.

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
  • Kreator pomoże Ci przygotować druk IN-1 lub DN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
  • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
  • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami

Jaka jest stawka podatku od nieruchomości?

Stawki maksymalne podatku od nieruchomości na 2024 rok wynoszą:

Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,34 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł od 1 m2 powierzchni.

Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 11,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Od budowli – 2% ich wartości ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3– 7. Należy zaznaczyć, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie budowle wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej.

Deklaracja i informacja o podatku od nieruchomości

Obowiązek zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania obejmuje zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

Osoby fizyczne składają: Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1

Osoby prawne składają: Deklarację na podatek od nieruchomości DN-1

Wyliczony podatek można opłacić gotówką w kasie urzędu, ale wygodniejsze rozwiązanie to opłacenie go online. Jak zapłacić podatek od nieruchomości przez Internet? Wystarczy wygodnie przygotować dokumenty korzystając z kreatora deklaracji podatkowych. To sposób na proste, szybkie i bezpieczne rozliczenie bez ryzyka nieodpowiednio dobranych stawek. Po przygotowaniu deklaracji lub informacji można ją wysłać do urzędu również w formie online, a następnie uiścić płatność przez Internet. Wszystko to bez potrzeby wizyty w urzędzie.

Organem podatkowym właściwym dla podatku od nieruchomości jest wójt, burmistrz, prezydent miasta ze względu na miejsce położenia nieruchomości, czyli adres działki.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Wypełnij IN-1 lub DN-1 ONLINE

Od kiedy należy składać dokumenty?

Kupujesz mieszkanie lub budujesz dom i zastanawiasz się, kiedy musisz złożyć informację lub deklarację i opłacać podatek? Na złożenie informacji/deklaracji masz 14 dni od momentu, gdy kupujesz nieruchomość, zaczynasz z niej korzystać jako właściciel, zyskujesz prawo użytkowania wieczystego lub też zmienia się wysokość podatku, bo na przykład sprzedajesz część gruntu. W przypadku zakupu mieszkania w stanie deweloperskim, staje się to w momencie przeniesienia własności lokalu.

Ważne!

Zwróć szczególną uwagę na zapisy umowy deweloperskiej – zdarzają się bowiem sytuacje, gdy deweloper przenosi na nabywcę obowiązek płatności podatku w momencie odbioru technicznego, ale przed przeniesieniem własności. Jeśli natomiast kończysz budowę lub rozbudowujesz dom poprzez np. dobudowanie piętra albo też korzystasz z niego jeszcze przed wykończeniem, to podatek zapłacisz dopiero w kolejnym roku (wakacje podatkowe).

Co istotne, jeśli w następnych latach podatkowych masz nadal ten sam dom, mieszkanie lub działkę oraz nie zaistniały inne okoliczności wpływające na zmianę wysokości podatku, składanie nowej informacji IN-1 przez osoby fizyczne nie jest wymagane. Deklarację DN-1 natomiast składa się w takich przypadkach co roku do 31 stycznia. O przedmiotach opodatkowania i opłatach możesz dowiedzieć się z artykułu - Podatki od nieruchomości - co należy o nich wiedzieć?

Podatek od nieruchomości - co nie podlega opodatkowaniu?

Istnieje katalog wyłączeń od podatku od nieruchomości. To oznacza, że posiadając pewne grunty lub nieruchomości, nie trzeba opłacać tej formy podatku. Należą zwrócić uwagę, że podatkowi od nieruchomości nie podlegają między innymi użytki rolne oraz grunty z drzewami i krzewami na użytkach rolnych lub też lasy. Wyjątkiem od wyłączenia w kwestii lasów są te lasy, w obrębie których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Podatek od nieruchomości nie obejmuje też nieruchomości będących własnością innych państw lub też organizacji międzynarodowych. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają także grunty pod wodami powierzchniowymi i kanałami żeglownymi, za wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych przez zbiorniki retencyjne albo elektrownie wodne.

Nieopodatkowane są również grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów. Na liście nieruchomości, za które nie trzeba płacić podatku według ustawy o podatkach i opłatach lokalnych można znaleźć także budynki służące do działalności leśnej lub rybackiej oraz grunty objęte ochroną ścisłą lub krajobrazową.

Katalog zwolnień określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest dość szeroki - znalazło się w nim znacznie więcej punktów niż wymienione powyżej, pozostałe zwolnienia znajdziemy w zapisach art 7. Przy czym w większości przypadków zwolnienie z podatku nie obowiązuje dla nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wypełnij deklarację online

Dokumenty musisz złożyć w urzędzie w ciągu 14 dni. To dość krótki czas, szczególnie jeśli robisz to po raz pierwszy. W dopełnieniu formalności pomogą Ci Przyjazne Deklaracje. Kreator krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces. Automatycznie wyliczy należności, udostępni intuicyjny i jasny system kafelkowego wyboru, a na koniec sprawdzi dokument i wskaże ewentualne braki lub miejsca do poprawki. To szybki i wygodny sposób na zgłoszenie nieruchomości firmowych i prywatnych do opodatkowania!

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.