Podatek od nieruchomości w górę - jakie podwyżki w 2023 roku?

Inflacja i wysokie ceny towarów i usług przyczyniły się do wzrostu wysokości podatku od nieruchomości i opłat lokalnych. Wiemy już, jakie stawki maksymalne podatku obowiązywać będą w 2023 r. W niektórych miejscowościach - szczególnie dużych miastach - wzrosną nawet o 12%!

Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
 • Kreator pomoże Ci przygotować druk IN-1 lub DN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami

Nowy podatek od nieruchomości

Dnia 28 lipca 2022 r. ministerstwo finansów ogłosiło nowe maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Ta duża zmiana ma związek z galopującą inflacją oraz wzrostem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym prezes Głównego Urzędu Statystycznego poinformował w komunikacie z 15 lipca 2022 r.

Dnia 28 lipca 2022 r. ministerstwo finansów ogłosiło nowe maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Ta duża zmiana ma związek z galopującą inflacją oraz wzrostem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym prezes Głównego Urzędu Statystycznego poinformował w komunikacie z 15 lipca 2022 r.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość podatku od nieruchomości ustalana jest indywidualnie przez gminy. Stawki podatku nie mogą jednak przekraczać stawek maksymalnych, określanych każdego roku przez ministra finansów w drodze obwieszczenia. Najwyższy podatek od nieruchomości w 2023 r. zapłacą mieszkańcy największych polskich miast - Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Łodzi, Szczecina i Gdańska.

Jak co roku, najwięcej zapłacą osoby posiadające nieruchomości wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

Stawki podatku od nieruchomości w 2024 r.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości według przedmiotów opodatkowania w 2023 r. będą wynosić:

Podatek od gruntów

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł / 1 m2 powierzchni (obecnie 1,03 zł)
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł / 1 ha powierzchni (obecnie 5,17 zł)
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł / 1 m2 powierzchni (obecnie 0,54 zł)
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,81 zł / 1 m2 powierzchni (obecnie 3,40 zł)

Podatek od budynków lub ich części

 • mieszkalnych – 1,00 zł / 1 m2 powierzchni użytkowej (obecnie 0,89 zł)
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł / 1 m2 powierzchni użytkowej (obecnie 25,74 zł)
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł / 1 m2 powierzchni użytkowej (obecnie 12,04 zł)
 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł / 1 m2 powierzchni użytkowej (obecnie 5,25 zł)
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (obecnie 8,68 zł)

Podatek od budowli

Oblicza się w stawce procentowej: w tym wypadku podatek od nieruchomości wynosi 2% wartości budowli ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od nieruchomości?

Przygotuj swoją informację IN-1 lub deklarację DN-1 w kilka minut.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Nie każdy właściciel, użytkownik wieczysty gruntów stanowiących własność skarbu państwa czy posiadacz samoistny nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty podatków i opłat lokalnych. Ustawa przewiduje długą listę zwolnień z podatku od nieruchomości. Co istotne, każda gmina ma prawo ustalać w tym zakresie własne, dodatkowe zwolnienia.

Informacje o zwolnieniach najczęściej zamieszczone są na stronach internetowych jednostek samorządu terytorialnego (miast, gmin) właściwych ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości według ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obejmują:

 • budynki gospodarcze lub ich części: służące działalności leśnej, lub rybackiej, położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,
 • grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków – z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,
 • grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, które znajdują się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służą bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów związanych z ochroną przyrody,
 • grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione – z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą,
 • położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz budynki, które stanowią infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez OPP,
 • uczelnie i instytuty badawcze (zwolnienie nie dotyczy gruntów, budynków itp. lub ich części zajętych na działalność gospodarczą),
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
 • żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego,
 • prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, na warunkach określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania (np. gruntów, budynków itp.), które zajęto na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.
Przygotuj i wydrukuj lub złóż online
 • Kreator pomoże Ci przygotować druk IN-1 lub DN-1, poprowadzi Cię krok po kroku
 • Skorzystaj z prostego języka rozwiązania, licznych przykładów i podpowiedzi
 • Otrzymasz komplet dokumentów z wymaganymi załącznikami

Terminy zapłaty podatku od nieruchomości

Właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści itp. będący osobami fizycznymi podatek od nieruchomości płacą w ratach proporcjonalnych, do czasu trwania obowiązku podatkowego. Terminy płatności to odpowiednio: od 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku. Jeśli wysokość podatku nie przekracza 100 zł, podlega on zapłacie w terminie płatności pierwszej raty.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, podatek od nieruchomości również płacą ratach proporcjonalnych, jednak w tym wypadku obowiązują terminy miesięczne - do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń - do 31. stycznia danego roku. Podlegają one płatności proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego.

Jeśli nieruchomość - grunt, lokal czy obiekt budowlany - stanowi współwłasność osoby fizycznej i osoby prawnej, osoba fizyczna opłaca podatek od nieruchomości na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Wysokość podatku od nieruchomości - ile wyniesie w 2023 r.?

W przypadku osób fizycznych podatek od nieruchomości ustalany jest indywidualnie. O wysokości podatków i opłat lokalnych osoby posiadające grunty, lokale, budynki czy obiekty gospodarcze każdego roku powiadamiane są drogą decyzji. Organem podatkowym właściwym do jej wystawienia jest np. burmistrz miasta czy wójt gminy - według miejsca położenia przedmiotu opodatkowania. Z kolei osoby prawne same obliczają wysokość podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych (IN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty informacji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
Podatek od nieruchomości dla osób prawnych (DN-1)
Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości, korekty deklaracji o nieruchomościach lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.