Stawki podatku od nieruchomości w 2022 roku

Zarówno osoby fizyczne, jak i spółki oraz jednostki organizacyjne zapłacą wyższy podatek od nieruchomości w 2022 r. Comiesięczne opłaty wzrosły, ponieważ zwiększyły się maksymalne stawki podatku, które co roku określa minister finansów. Sprawdź, jaki podatek od nieruchomości zapłacisz w 2022 r.

Podatek od nieruchomości 2022 - przepisy

Regulacje dotyczące m.in. stawki podatku od nieruchomości znajdują się w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Każdego roku minister finansów w drodze obwieszczenia wyznacza stawki maksymalne podatków. Waloryzacja następuje m.in. na podstawie wskaźnika cen towarów i usług. W 2022 r. wzrosły one o około 3,6% w stosunku do roku poprzedniego. Choć wysokość należnych kwot ustalana jest indywidualnie przez miasta i gminy, nie spodziewamy się obniżek. Największe podwyżki objęły nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem podlegają obiekty budowlane oraz nieruchomości:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • użytki rolne lub lasy zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są osoby fizyczne i prawne, spółki nieposiadające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne.

W pewnych przypadkach obowiązek podatkowy powstaje także wobec osób będących właścicielami nieruchomości zależnych lub w części stanowiących własność państwa bądź samorządu terytorialnego.

Kto nie płaci podatku od nieruchomości

Nie we wszystkich przypadkach zachodzi obowiązek zapłacenia podatku. Ustawa przewiduje szereg zwolnień w tym zakresie. Obejmują one m.in. następujące nieruchomości: budynki wpisane do rejestru zabytków, uczelnie i instytuty badawcze, a także grunty położne w rodzinnych ogrodach działkowych, grunty stanowiące nieużytki lub użytki ekologiczne itp. Ze zwolnienia od podatku od nieruchomości korzystają też właściciele budynków w całości lub w ich części zajętych przez stowarzyszenia na działalność dla dzieci i młodzieży w zakresie oświaty (z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej) itp.

Katalog zwolnień od podatku od nieruchomości jest dość szeroki - można go znaleźć w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Warto też wspomnieć, iż tak jak stawki podatku od nieruchomości są indywidualnie określane przez gminy, tak też administracja może określać swoje własne zwolnienia od podatków i opłat lokalnych.

Stawka podatku od nieruchomości 2022

Podatek od nieruchomości ustalany jest w drodze uchwały przez administrację gminy. Decyzja leży w gestii wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta - w zależności od położenia przedmiotu opodatkowania.

Nowe maksymalne stawki podatku obowiązujące w 2022 r. (na 1 mkw.):

 • od budynków mieszkalnych: 0,89 zł
 • od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych w całości lub w ich części zajętych na jej prowadzenie: 25,74 zł
 • od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 12,04 zł
 • od budynków związanych w udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające takich świadczeń: 5,25 zł
 • pozostałe (m.in. zajęte przez organizacje pożytku publicznego w celu prowadzenia odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego): 8,68 zł
 • od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, niezależnie od sposobu zakwalifikowania w ewidencji gruntów: 1,03 zł
 • od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: 5,17 zł
 • od pozostałych gruntów (m.in. wykorzystywanych przez organizacje pożytku publicznego do prowadzenia odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego): 0,54 zł
 • od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, zlokalizowanych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te zabudowy, jeżeli w odniesieniu do tych gruntów od dnia wejścia w życie planu upłynęły 4 lata, a nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego: 3,40 zł

Oczywiście podatek od nieruchomości 2022 r. dla gruntów i obiektów budowlanych nie musi osiągać maksymalnych stawek określonych przez ministra. Jednak w większości przypadków wykorzystywana jest maksymalna stawka podatku.

Ustalając faktyczne stawki podatku od nieruchomości, rada gminy może wziąć pod uwagę czynniki takie jak rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, lokalizację, przeznaczenie gruntu, sposób jego wykorzystywania czy rodzaj zabudowy, a także stan oraz wiek budynków itp.

Nowe stawki podatku niekorzystne dla firm

Na zmianach wprowadzonych w 2022 r. najbardziej ucierpią osoby prowadzące działalność gospodarczą. W porównaniu do roku poprzedniego dla nieruchomości lub obiektów budowlanych wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej wysokość stawek podatku wzrosła aż o 0,90 zł. Dla porównania maksymalna wysokość podatku od nieruchomości będących lokalami mieszkalnymi w 2022 r. wzrosła zaledwie o 0,04 zł.

Dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, stawka podatku od nieruchomości w 2022 roku wzrosła o 0,12 zł. Dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - o 0,19 zł. Jak widać, prowadzenie działalności gospodarczej w 2022 r. wiąże się z koniecznością zapłaty znacznie wyższego podatku od nieruchomości niż w latach poprzednich.

Terminy płatności podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości najłatwiej opłacić przelewem na konto podane w piśmie określającym wysokość podatku. Można to zrobić także w kasie gminy lub u inkasenta. Co istotne, w przypadku dostarczania informacji przez pocztę lub gońca, wpłaty nie można dokonać u takiej osoby. To obostrzenie ma m.in. przeciwdziałać próbom wyłudzenia zapłaty przez nieuczciwe osoby.

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne płacą w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego: w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wysokość podatku od nieruchomości nie przekracza kwoty 100 zł. Wtedy płatność realizujemy jednorazowo, w terminie pierwszej raty. Dotyczy to także osób fizycznych prowadzących firmy.

Osoby prawne - spółki z.o.o., spółki akcyjne itd. - podatek od nieruchomości w 2022 r. muszą zapłacić w ratach proporcjonalnych miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń - do 31 stycznia. W tym wypadku właściciele nieruchomości ustalają podatek samodzielnie.

Jeśli współwłaścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, to ci ostatni muszą zapłacić podatek na zasadach osoby prawnej. Wtedy osoba fizyczna nie otrzymuje decyzji o wysokości podatku od nieruchomości.

Dokumentu tego nie otrzymują też właściciele lokali podlegających pod spółdzielnie mieszkaniowe. W tym wypadku podatek od nieruchomości płaci spółdzielnia, która wlicza go w pobierane każdego miesiąca opłaty.

Jak obliczyć podatek?

Zasadniczo właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi nie obliczają samodzielnie wysokości podatku (wyjątkiem jest jedynie wspomniana wcześniej sytuacja, gdy nabywają nieruchomość jako współwłasność z osobami prawnymi, wtedy bowiem muszą samodzielnie obliczyć podatek). Informację o jego wysokości otrzymują od gminy drogą listowną lub elektroniczną.

Jeśli jednak chcą wcześniej wiedzieć, jakich opłat się spodziewać, muszą wziąć pod uwagę różnicę w sposobie obliczania podatku od mieszkań i gruntów. W przypadku gruntów podstawą opodatkowania jest metr kwadratowy powierzchni. Natomiast dla budynków mieszkalnych - metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku.

Niezależnie od samodzielnych wyliczeń, posiadacze nieruchomości muszą zapłacić podatek według stawek i wyliczeń określonych przez władze gminy w 2022 r.

Źródło

 • Niezależnie od samodzielnych wyliczeń, posiadacze nieruchomości muszą zapłacić podatek według stawek i wyliczeń określonych przez władze gminy w 2022 r.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P.2021.724)

Wypełnij deklarację on-line

Podatek od nieruchomości

Kliknij aby przejść do kalkulatora